Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ludmila Sproģe

Ludmila Sproģe

Ludmila Sproģe (dzim. Beļakova; 1953. gada 4. oktobrī Brjanskas apgabalā, Krievijas PFSR) – filoloģijas zinātņu doktore (Dr. philol.), profesore, no 2002. gada – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas vadītāja.

Ludmila Sproģe ir dzimusi 1953. gada 4. oktobrī ierēdņu ģimenē: tēvs bija žurnālists, māte – ārste.

No 1971. līdz 1976. gadam Ludmila studējusi Latvijas Valsts universitātes (kopš 1990. gada Latvijas Universitāte - LU) Filoloģijas fakultātē specialitātē “krievu valoda un literatūra”. Pēc tam viņa turpinājusi mācīties Tartu Universitātes aspirantūra, kur 1988. gadā aizstāvējusi zinātņu kandidāta disertāciju tēmā: “Aleksandra Bloka liriskie cikli un ciklu veidošanas problēmas krievu simbolistu daiļradē”/ «Лирические циклы Александра Блока и проблемы циклообразования в творчестве русских символистов» (darba zinātniskā vadītāja - profesore Zāra Minca; oficiālie oponenti: profesors Vadims Bajevskis no Smoļenskas un docents Vjačeslavs Sapogovs no Pleskavas). Disertācijas materiāli daļēji tika publicēti Vācijā izdotajā lirisko ciklu enciklopēdija: «Der Russische Gedichtzyklus. Ein Handbuch. Universitatverlag: Winter, Heidelberg, 2006.-193-299.»

1981. gadā Ludmila Sproģe uzsākusi pasniedzējas darbību, sekmīgi virzoties pa zinātniskās karjeras kāpnēm: iesākumā – asistente; no 1984. gada – vecākā pasniedzēja; no 1990. gada – docente; no 1999. gada – asociētā profesore.

No 2002. gada Ludmila Sproģe — valsts profesore. Lekciju kursus un seminārus viņa lasa bakalauru, maģistru un doktoru studiju programmu ietvaros: “19. gadsimta beigu –20. gadsimta sākuma krievu literatūras vēsture”/ «История русской литературы конца 19 – начала 20 веков», “Krievu emigrācijas literatūra”/ «Литература русской эмиграции», «“Sudraba laikmets” krievu literatūrā»/ «’Серебряный век’ в русской литературе», “A. Bloks un viņa laikabiedri”/ «А. Блок и его современники», “Krievu romāns: no simbolisma līdz postmodernismam”/ «Русский роман: от символизма к постмодернизму», “Krievu-latviešu literārie un kultūras sakari”/ «Русско-латышские литературные и культурные связи», “Krievu literārās dzīves norises Latvijā no 1918. līdz 1940. gadiem”/ «Русская литературная жизнь в Латвии с 1918 по 1940-е годы».

Profesore Sproģe vada bakalauru, maģistru darbus un doktora disertācijas. Kopš 1990. gadiem un līdz mūsu dienām L. Sproģe bija veikusi (un veic) starptautisko zinātnisko projektu vadību. Viņa ir piedalījusies simpozijos un konferencēs Austrumeropas un Rietumeiropas zinātnisko programmu ietvaros: Sanktpēterburgas, Kaļiningradas, Viļņas, Tartu, Tallinas, Stokholmas, Vīnes, Ķīles, Hamburgas, Tamperes universitātēs; Krievu literatūras institūtā (Puškina Nams), Pasaules literatūras institūtā Maskavā, Prāgas Slāvu institūtā u.c., kā arī lasījusi lekcijas Igaunijas, Vācijas un Itālijas universitātēs.

1992. gadā Ludmilas Sproģes disertācija sekmīgi izgājusi nostrifikācijas procesu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktores zinātniskais grāds – Dr. philol.  

No 2002. gada un līdz mūsdienām profesore Sproģe ir Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas fakultātes vadītāja; Rusistikas centra, kas funkcionē kopš 2006. gada, direktore; bakalauriāta un maģistrantūras “Krievu filoloģija”/ «Русская филология» studiju programmu direktore; Filoloģijas, folkloristikas un mākslas zinātnes promocijas padomes locekle; LU Literatūrzinātnes doktorantūras padomes locekle un LU Profesoru padomes attiecīgajā specializācijā locekle.

Ludmila Sproģe ir autore vairāk kā simtam zinātnisko publikāciju, to starpā ir  šādas monogrāfijas:

– kā līdzautore kopā ar Latvijas ZA akadēmiķi Veru Vāveri «Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “Sudraba laikmets”»/ «Начало латышского модернизма и русская литература «Серебряного века». Rīga: „Zinātne”, 2002. – par šo monogrāfiju ir piešķirta Valsts prēmija;

– «20. gadsimta krievu dzeja un proza: simbolisma un emigrācijas laikmets»/ «Русская поэзия и проза 20 века: эпоха символизма и эмиграции». Рига: Академическое издательство Латвийского университета, 2009.

Bez tam profesore Sproģe ir autore daudziem literatūrzinātniskiem rakstiem, kas ievietoti starptautiskajos krājumos, enciklopēdijās un žurnālos; to starpā ir publikācijas, kas veltītas Latvijas krievu kultūrai un krievu literātiem, proti: Jurijam Gončarenko-Gaļičam, Viktoram Tretjakovam, Irinai Saburovai, Aleksandram Perfiļjevam, Leonīdam Zurovam, Ivanam fon Noļkenam, Nikolajam Berežanskim, vēsturisku romānu autoram Ivanam Lukašam (1892-1940), dzejniecei un memuāru autorei Tatjanai Kļimenko-Ratgauzai, dzejniekiem Nikolajam Istominam un Gerasimam Luginam (1900-1942?), folkloristam Ivanam Fridriham u.c.

No 1996. gada L. Sproģe ir piedalījusies projektā «Балтийский архив. Русская культура в странах Балтии» (“Baltijas arhīvs. Krievu kultūra Baltijas valstīs”) un ir autore virknei publikāciju, kas ievietotas šā paša nosaukuma krājumos, kuri tiek izdoti Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Ludmila Sproģe ir zinātnisko izdevumu sērijas “Rusistika Latviensis” (“Latvijas rusistika”) redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja; viņa ir šādu izdevumu redakcijas kolēģiju locekle: “Latvijas Universitātes raksti: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla”, “Filoloģijas lasījumi”, “Slāvu lasījumi”/ «Славянские чтения» (pedējie divi minētie ir Daugavpils Universitātes izdevumi).

2000. gados divas “Krievu filoloģijas” studiju programmas divreiz sekmīgi izturējušas starptautiskās izglītības Ekspertu komisijas akreditāciju un ir iemantojušas pelnītu popularitāti abiturientu vidū, par ko liecina bakalauriāta un maģistrantūras studentu grupu skaitliskais sastāvs.

Pēdējās desmitgades laikā profesore Sproģe piedalās sabiedrisko kultūras komiteju darbībā, viņa ir starptautisko literāro konkursu eksperte, kā arī asambleju “Russkij mir” dalībniece Maskavā un Sanktpēterburgā. Kopīgi ar Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju (kriev. saīsin. - ЛАПРЯЛ) viņa ir rīkojusi literāros konkursus, Olimpiādes, tikšanās ar literātiem, Baltijas krievu kultūras darbinieku jubileju atceres pasākumus (kopīgi ar studentiem un vecāko klašu skolniekiem) – informāciju par šiem pasākumiem satur intervijas Latvijas un Igaunijas masu medijos.

2009. gadā Ludmila Sproģe ir apbalvota ar Krievijas ZA Krievu literatūras institūta sudraba medaļu.

Ludmila Sproģe ir precējusies, viņai ir meita Jūlija.