Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Topoļevska

Tatjana Topoļevska

Tatjana Topoļevska (1951. g. 17. februārī Sahalīnas apgabala, Krievijas PFSR – 2019. g. 19. februārī Rīgā, Latvijas Republikā) – filoloģijas doktore (Dr. philol.), Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras docente.

Tatjana Topoļevska ir dzimusi Sahalīnas apgabala Timovskoje ciematā, ierēdņu ģimenē. 1968. gadā viņa absolvējusi A. Puškina 2. vidusskolu  Brjanskas apgabala Trubačevskā. No 1969. līdz 1974. gadam viņa studējusi Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļā, pēc tās absolvēšanas iegūdama kvalifikāciju “filoloģe, vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja”.

No 1974. līdz 1977. gadam T. Topoļevska strādājusi Rīgas pilsētas 30. bibliotēkā, vadot abonementu. No 1975. līdz 1980. gadam viņa mācījusies   neklātienes aspirantūrā LVU Krievu literatūras katedrā.

Kopš 1977. gada Tatjana Topoļevska bija pasniedzēja Latvijas Universitātē. 1985. gadā viņa aizstāvējusi zinātņu kandidāta disertāciju tematā: “Intonācijas funkcionālais nozīmīgums dzejas vārsmu organizēšanā (pamatojoties uz krievu lirisko tautasdziesmu pantu materiāla)”/ «Функциональная значимость интонации в организации стиха (на материале стиха русских народных лирических песен)» un ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidātes zinātnisko grādu (literatūras teorijā). 1988. gadā T. Topoļevska tika apstiprināta docentes zinātniskajā nosaukumā.

Bakalauru un maģistrantu studiju programmu ietvaros Tatjana Topoļevska lasījusi šādus kursus: “Krievu folklora”/ «Русский фольклор», “Senkrievu literatūras vēsture”/ «История древнерусской литературы», “18. gadsimta krievu literatūras vēsture”/ «История русской литературы 18 века», “Ievads literatūras zinātnē”/ «Введение в литературоведение», “Dzejas teorija un vēsture”/ «Теория и история стиха», “Poētika”, “Literārā darba analīze”/ «Анализ литературного произведения», “Literārā rediģēšana”/ «Литературное редактирование», “Slāvu mitoloģija”/ «Славянская мифология»; kā arī šādus speckursus: “Maģijas teorija un vēsture”/ «Теория и история магии», “Viena daiļdarba analīze”/ «Анализ одного произведения», “Postfolkloras problēmas”/ «Проблемы постфольклора», “Krievu literatūra kultūrvēsturiskajā kontekstā”/ «Русская литература в культурно-историческом контексте», “Folklora skolā”/ «Фольклор в школе».

Docente Topoļevska vadījusi kursa, bakalaura, maģistra darbus, folkloras un pedagoģisko praksi. Daudzu gadu laikā viņa vadījusi jauno pasniedzēju metodisko apvienību.

T. Topoļevska ir vairāk nekā 40 zinātnisko un zinātniski metodisko publikāciju autore. Šajās publikācijās tiek aplūkoti jautājumi mutvārdu tautas poētiskās daiļrades un postfolkloras, etnogrāfijas un krievu dzejas teorijas un vēstures jomā.

Tatjana Topoļevska mirusi Rīgā 2019. gada 19. februārī.

Inna Bergmane

Pamatdarbi rakstniecības un folkloras  jomā:

Т.В. Тополевская. На восходе красна солнышка. Русское народное поэтическое творчество. Учебник-хрестоматия. Даугавпилс, 1995. (T. Topoļevska. Sarkanās saulītes ausmā. Krievu tautas poētiskā daiļrade. Mācību grāmata-hrestomātija. Daugavpils, 1995. g.) 

Т.В. Тополевская, Л.С. Сидяков. Интонационные измерения в лирике А.С. Пушкина на рубеже 1830-х гг. // Русская литература. С-Пб, Наука, 2005, № 3. (T. Topoļevska, Ļ. Sidjakovs. Intonacionālās dimensijas A. Puškina lirikā 1830. gadu mijā. // Krievu literatūra. Sanktpēterburga, “Nauka”, 2005, Nr. 3.)   

Т.В. Тополевская. Магические элементы родильно-крестильной обрядности русских и латышей // Фридриховские чтения. Рига, ЛУ, 2007. (T. Topoļevska. Krievu un latviešu dzemdību un kristību ritualitātes maģiskie elementi // I. Fridriha lasījumi. Rīga, LU, 2007.)   

Т.В. Тополевская. Модификация текста традиционного обряда в условиях современной городской иноязычной среды (от сакрального до комического) // Актуальные проблемы русского и славянского языкознания. Рига, ЛУ, 2012. (T. Topoļevska. Tradicionālā rituāla teksta modifikācija mūsdienu pilsētas citvalodu vides apstākļos (no sakrālā līdz komiskam) //  Krievu un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. Rīga, LU, 2012.)

 

Ilustrācijas tēmai