Sākumlapa > Tēmas > Personas
Lija Levitāna

Lija Levitāna

Lija Levitāna (1922. g. 6. augustā Vitebskas guberņā, Krievijas PFSR – 2016. g. 4. aprīlī Haderā, Izraēlas Valsts) – filoloģijas zinātņu kandidāte, Daugavpils pedagoģiskā institūta docente.

Lija Levitāna ir dzimusi 1922. gada 6. augustā Baltkrievijā, Senno miestiņā. Viņas tēvs Zālamans bija ieguvis reliģisku izglītību; māte, būdama vecākā māsa daudzbērnu ģimenē, nebija mācījusies skolā un pašmācības ceļā apguva grāmatvedību. Pēc Ebreju darbaļaužu zemesiekārtošanās veicināšanas biedrības aicinājuma Lijas ģimene pārcēlās uz dzīvi Ukrainā, uz Guļajpoļes apriņķa Mežiru ciemu. Zemesiekārtošanās nebija izdevusies: 1929. gadā parādu dēļ nācās pārdot māju un govi un pārbraukt uz Ļeņingradas (pašreizējās Sanktpēterburgas) piepilsētu, netālu no Streļnas, uz sovhozu (jeb padomju saimniecību) «Пролетарский труд». Māte strādāja sovhozā par grāmatvedi, tēvs – par strādnieku - emaljēto trauku taisnotāju - Ļeņingradas artelī «Металлист-кооператор».

1938. gadā Lija iestājās Ļeņingradas Universitātes (ĻU) Filoloģijas fakultātē. Šeit viņa studēja no 1938. līdz 1941. gadam un no 1945. līdz 1948. gadam (ar pārtraukumu Otrā pasaules kara laikā). No 1941. gada oktobra līdz 1945. gada augustam viņa dienējusi Sarkanajā armijā, bija evakuēto hospitāļa Nr. 1449 medmāsa Ļeņingradas blokādes laikā, no 1945. gada februāra dienējusi 2. Baltkrievijas frontē. Lijai Levtānai bija medicīnas dienesta staršinas pakāpe, viņa tika apbalvota ar Tēvijas kara 2. pakāpes ordeni, ar medaļām «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Pēc demobilizācijas Lija Levitāna atjaunoja studijas ĻU Filoloģijas fakultātē; studējot vecākajos kursos, viņa bija fakultātes Studentu zinātniskās biedrības priekšsēdētāja.  

No 1948. līdz 1951. gadam viņa studēja ĻU Padomju literatūras katedras aspirantūrā. 1952. gada janvārī Ļeņingradas Universitātē Lija Levitāna aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju tēmā «Русская советская драматургия первого десятилетия Советской власти (1918-1929)» („Pirmās Padomju varas desmitgades (1918-1929) krievu padomju dramaturģija”). Filoloģijas zinātņu kandidāta grāds tika piešķirts 1952. gada 31. martā, docentes zinātniskais nosaukums tika apstiprināts 1959. gada 23. decembrī. Latvijas Republikas filoloģijas doktora zinātniskais grāds tika apstiprināts 1992. gada 12. februārī.

1951. gada 1. novembrī Lija Levitāna tika pieņemta darbā Daugavpils Skolotāju institūtā par Krievu valodas un literatūras katedras vecāko pasniedzēju. 1952. gada 1. septembrī viņa tika iecelta par Daugavpils Pedagoģijas institūta (DPI) Krievu un aizrobežu literatūras katedras vadītāju.  Viņa vadīja šo katedru līdz 1959. gadam.  1960. gada 4. februārī Lija Levitāna tika ievēlēta, un 1973. gada 27. februārī atkārtoti ievēlēta DPI Krievu un aizrobežu literatūras katedras docentes amatā.   

Daugavpils Pedagoģijas institūtā Lija Levitāna bija nostrādājusi vairāk kā 40 gadus, līdz pat savai aizceļošanai uz pastāvīgu dzīvi Izraēlā 1994. gadā. DPI viņa bija lasījusi šādus kursus: «Введение в литературоведение» („Ievads literatūras zinātnē”), «Русская литература 2-й половины 19 века» („19. gadsimta 2. puses krievu litaratūra”), «Русская советская литература» („Krievu padomju litaratūra”). L. Levitāna vadīja kursa darbus un studentu lektoru grupu.

Lija Levitāna uzstājusies ar priekšlasījumiem daudzās zinātniskajās konferences un semināros, kas bija notikuši universitatēs un pedagoģijas institūtos Rīgā, Maskavā, Ļeņingradā (patlaban – Sanktpēterburga), Viļņā, Doņeckā, Permā, Smoļenskā.  

1992. gadā Lija Levitāna  tika apbalvota ar Valērijas Seiles medaļu „Par ieguldījumu Latgales novada kultūrā”.

Kopš 1994. gada jūlija Lija Levitāna kopā ar dzīvesbiedru Leonīdu Cileviču, bērniem un mazbērniem dzīvoja Izraēlā. Šeit viņa regulāri lasija lekcijas krievu litaratūrā dažādos klubos un lektorijos. Viņas raksti tika publicēti dažādu valstu zinātniskajos izdevumos.

Dēls Boriss Ciļevičs (1956) – no 1998. g. līdz 2022. g. – Latvijas Saeimas deputāts.

 

Lijas Levitānas publikācijas:

Grāmatas:

Давайте разберем текст... Анализ литературного произведения в системе воспитания словесника. (Izanalizēsim tekstu... Literārā daiļdarba analīze valodnieka audzināšanas sistēmā.) – Рига, «Звайзгне», 1965.

Kā līdzautore kopā ar Leonīdu Ciļēviču:

Сюжет и идея. (Sižets un ideja.) – Рига, «Звайгзне», 1973;

Основы изучения сюжета. (Sižeta pētījuma pamati.) – Рига, «Звайгзне», 1990;

Сюжет в художественной системе литературного произведения. (Sižets literārā daiļdarba mākslinieciskajā sistēmā.) – Рига, «Звайгзне», 1990;

Memuāri:

Записки медсестры (в соавторстве с Л. Разумовской). (Medmāsas piezīmes. Kā līdzautore kopā ar L. Razumovsku). – Хадера, Израиль, 2001;

О друге юных дней . (Par jaunības dienu draugu.) – «Нева», 1998, №12;

О друге студенческих лет. – Воспоминания о Федоре Абрамове. (Par studiju gadu draugu. – Atmiņas par Fjodoru Abramovu.) – Москва, «Советский писатель», 2000;

Первые годы (в соавторстве с Л.М. Цилевичем). (Pirmie gadi. Kā līdzautore kopā ar L. Ciļēviču.) – „Провинциальный альманах”,  №3,  Даугавпилс, 2003;

Aptuveni 40 zinātnieko rakstu autore, to skaitā:

Диалог с писателем (в соавторстве в Л.М. Цилевичем, о многолетней переписке с И. Грековой). (Dialogs ar rakstnieku. Ka līdzautore kopā ar L. Ciļēviču, par ilggadējo saraksti ar I. Grekovu.) – „Вопросы литературы”, 1998, июль-август;

Чеховские традиции в латышском рассказе. (Čehova tradīcijas latviešu stāstā.)- Latviešu un krievu literārie sakari. - Даугавпилс, 1990;

О соотношении историко-генетического и историко-функционального принципов изучения литературы в школе и в вузе. (Par vēsturiski ģenētisko un vēsturiski funkcionālo literatūras apgūšanas principu korelāciju skolā un augstskolā.) – Тезисы докладов (Referātu tēzes), Даугавпилс, 1982;

Жизнь и гибель Даугавпилсского русского драматического театра (1944-1962). (Daugavpils Krievu drāmas teātra dzīve un bojāeja (1944-1962).) – Вторые Добычинские чтения, часть 2, Даугавпилс, 1994;

Стилевая функция заглавия чеховского рассказа. (Čehova stāsta nosaukuma stilistiskā funkcija.) – Стиль прозы Чехова, Даугавпилс, 1993;

Первый шаг в мир Чехова. (Pirmais solis Čehova pasaulē.) – „Вехи Таганрога”, №29, сентябрь 2006;

Почему «Вишневый сад» – комедия? (в соавторстве с Л.М. Цилевичем). (Kāpēc „Ķiršu dārzs” ir komēdija? Kā līdzautore kopā ar L. Ciļēviču.) – От текста к контексту, выпуск 7, Ишим, 2007;

«Блокадная книга» и «Говорит Ленинград». („Blokādes grāmata” un „Runā Ļeņingrada”.) Фольклор, литература и искусство в школьном изучении, выпуск 2, Ишим, 2007.

Ilustrācijas tēmai