Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jurijs Uļjanovs

Jurijs Uļjanovs

Jurijs Uļjanovs (1948. g. 3. novembrī Rīgā, Latvijas PSR – 2013. g. 29. martā Rīgā, Latvijas Republikā) – filoloģijas doktors, dzejnieks un prozaiķis.

Jurijs Uļjanovs ir dzimis ierēdņu ģimenē. Sākumā Jurijs mācījies Rīgas 44. vidusskolā, pēc tam – Valsts 5. profesionāli tehniskajā poligrāfijas mākslas skolā. 1967. gadā J. Uļjanovs iestājies Latvijas Valsts universitātes (LVU) Krievu valodas un literatūras nodaļā. Pēc LVU absolvēšanas viņam piešķirta “filologa, krievu valodas un literatūras pasniedzēja” kvalifikācija.

Savas darba gaitas J. Uļjanovs uzsāka, strādājot par krievu valodas, vēstures un ģeogrāfijas skolotāju Valsts 5. profesionāli tehniskajā poligrāfijas mākslas skolā (1972.–1974. g.) un Berģu 2. astoņgadīgajā skolā (1974.–1975. g.). Pēc tam sekoja gadi, kas pavadīti, strādājot Rīgas pusvadītāju aparātu rūpnīcā (1975.–1979. g.).

1970. un 1980. gados J. Uļjanovs daudz laika bija veltījis savam iecienītajam sporta veidam – badmintonam, sekmīgi piedaloties republikāniskajos un vissavienības turnīros un čempionātos šājā sporta veidā.

1979. gadā J. Uļjanovs atkal pievērsies pasniedzēja darbam. No 1979. līdz 1983. gadam viņš strādājis Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Starpnozaru tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas institūtā par vecāko inženieri, vecāko ekonomistu un pasniedzēju. 1983.–1984. gadā viņš bijis direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā Rīgas 40. vidusskolā; 1985.-1989. gadā – LPSR Republikāniskā skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta Krievu valodas katedras pasniedzējs.

Šajā laikposmā J. Uļjanovs strādājis pie savas filoloģijas zinātņu kandidāta disertācijas tēmā: “Mutvārdu stimula leksiskā semantika un asociatīvā lauka struktūra”/«Лексическая семантика словесного стимула и структура ассоциативного поля». Šo disertāciju viņš sekmīgi aizstāvēja 1989. gadā Baltkrievijas Valsts universitātē. Tajā pašā gadā viņam piešķirts filoloģijas kandidāta zinātniskais grāds. 1995. gadā Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas padome piešķīra J. Uļjanovam filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātnisko grādu.

No 1991. gada septembra līdz 2001. gada septembrim Jurijs Uļjanovs — Rīgas Puškina liceja krievu valodas skolotājs. Licejā viņš pasniedzis arī retoriku, sociālo psiholoģiju, psiholingvistiku, kā arī stradājis pie programmas psiholingvistikā izstrādes, nodarbojies ar zinātniski pētniecisko darbu, piedalījies zinātniski praktiskajās konferencēs. Daudz laika viņš veltījis licejistu sagatavošanai olimpiādēm un konkursiem krievu valodā, vadījis Puškina liceja dzejas klubu, piedalījies liceja svinīgo pasākumu rīkošānā.
Šajos gados Jurijs Uļjanovs aktīvi piedalījies Latvijas sabiedriskās dzīves norisēs.Viņš bijis Krievu kultūras centra “Uļej”, Latvijas Krievu biedrību asociācijas aktīvs darbonis. J. Uļjanovs organizējis daudzus muzikāli poētiskos koncertus un pats bija piedalījies šajos koncertos, kas veltīti krievu dzejniekim un komponistiem. Tolaik šādi koncerti bieži tika rīkoti Rīgā, tostarp, Krievu namā Tallinas ielā 97.

2001. gadā Jurijs Uļjanovs pārcēlās dzīvot uz Krieviju. Desmit gadu laikā viņš strādājis Krievijas Federācijas augstākās izglītības sistēmā, pilsētās Kaluga un Vologda. 2009. gadā viņam piešķirts docenta krievu valodas katedrā zinātniskais nosaukums.
2011. gadā Jurijs Uļjanovs atgriezās Latvijā. Filologs un literāts miris 64 gadu vecumā 2013. gada 29. martā  Rīgā.


Jurijs Uļjanovs ir šādu grāmatu autors:

Психолингвистика. Латышско-русский ассоциативный словарь./ Psiholongvistika. Latviešu-krievu asociatīvā vārdnīca. Uļej, 1999. g.;
Сокровенное. Избранная лирика и проза. / Apslēptākais. Lirikas un prozas izlase. – Uļej: Rīga,1999. g.;
Страницы лет. Избранные стихи и проза. / Dzīves lappuses. Dzejas un prozas izlase. Kaluga, 2008. g.

Inna Bergmane

Ilustrācijas tēmai