Sākumlapa > Tēmas > Personas
Leonīds Cilevičs

Leonīds Cilevičs

Leonīds Cilevičs (1925. g. 13.decembrī Harkovā, Ukrainas PSR – 2017. g. 1. augustā Haderā, Izraēlas Valstī) – habilitēts filoloģijas doktors (Dr. habil. philol.), Daugavpils pedagoģiskā institūta profesors.

Leonīds Cilevičs ir dzimis 1925. gada 13. decembrī Harkovā, Ukrainā. Viņa tēvs un māte pēc savas izcelsmes bija no Latvijas (viņi ir dzimuši Latvijā);  1916. gadā (Pirmā pasaules kara laikā) abas šīs ģimenes evakuējās no Rīgas uz Harkovu.  Leonīda tēvs – Maksis Ciļēvičs – bija žurnālists, gājis bojā autokatastrofā 1933. gadā. Leonīda māte strādāja par grāmatvedi.

1941. gadā Cileviču ģimene evakuējās uz Urāliem, uz Molotovas pilsētu (patlaban – Perma). Absolvēdams 9. klasi un sagatavošanas kursus, Leonīds iestājās Molotovas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē. Pēc pirmā semestra, 1943. gada martā, viņš tika iesaukts dienestā Sarkanajā armijā. Viņš dienējis S. Kirova Ļeņingradas Kājnieku kara skolā, sākumā būdams kursants, pēc tam – kursantu vada komandieris, līdz 1945. gada maijam Molotovas apgabala Berezņiku pilsētā, pēc tam – līdz 1946. gada augustam – Ļeņingradā (patlaban – Sanktpēterburga).  

No 1946. gada septembra līdz 1951. gada jūnijam L. Cilevičs bijis Ļeņingradas Universitātes Filoloģijas fakultātes students. Viņš vadījis šīs universitātes studentu lektoru grupu. Studijas viņš apvienojis ar korektora darbu Ļeņingradas kara apgabala laikrakstā «На страже Родины» („Dzimtenes sardzē”).

1952. gada septembrī Leonīds Cilevičs ticis pieņemts darbā Daugavpils Pedagoģijas institūtā (DPI) par Krievu valodas katedras asistentu. Kopš 1953. gada – vecākais pasniedzējs, kopš 1964. gada – DPI Krievu un aizrobežu literatūras katedras docents. No 1966. līdz 1974. gadam un no 1976. līdz 1979. gadam viņš vadījis šo katedru. Kopš 1985. gada - profesors.

1958. gadā Ļeņingradas Universitātē L. Cilevičs aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju tēmā «Проблемы «производственного романа» в литературе и критике послевоенного десятилетия» („”Ražosanas romāna” problēmas pēckara desmitgades literatūrā un kritikā”), 1960. gadā apstiprināts filoloģijas zinātņu kandidāta zinātniskais grāds.

1983. gadā Maskavā, PSRS ZA M. Gorkija Pasaules literatūras institūtā viņš aizstāvējis zinātņu doktora disertāciju tēmā «Художественная система чеховского рассказа» („Čehova stāsta mākslinieciskā sistēma”). 1984. gadā apstiprināts filoloģijas doktora zinātniskais grāds. 1986. gadā L. Cilevičam piešķirts Krievu un aizrobežu literatūras katedras profesora akadēmiskais nosaukums, 1992. gadā – habilitētā filoloģijas doktora zinātniskais grāds.  

Profesors Leonīds Cilevičs pētīja izcilā krievu rakstnieka un dramaturga Antona Čehova daiļradi un sižetu uzbūves problēmas. Līdztekus pasniegšanas darbam DPI, viņš lasījis speciālo kursu «Стиль чеховского рассказа» )(„Čehova stāsta stils”) Harkovas Pedagoģijas institūtā un Viļņas Universitātē, uzstājies ar referātiem Čehova priekšlasījumos Maskavā, Taganrogā, Jaltā, Meļihovā. Viņš bija Krievijas Zinātņu akadēmijas Čehova komisijas loceklis. Šī komisija kopīgi ar DPI Literatūras katedru rīkoja 1991. gadā Daugavpilī semināru «Стиль прозы Чехова» („Čehova prozas stils”), un 1993. gadā tika izdots tāda paša nosaukuma krājums.

L. Cilevičs nostrādājis DPI vairāk kā 40 gadus, līdz pat savai aizceļošanai uz dzīvi Izraēlā 1994. gadā. Profesors lasījis šādus kursus: «Устное народное творчество» („Tautas mutvārdu daiļrade”), «Древнерусская литература» („Senkrievu literatūra”), «Русская литература 18 века» („18. gadsimta krievu literatūra”), «Русская литература 1 половины 19 века» („19. gadsimta pirmās puses krievu literatūra”), «Русская литература 20 века» („20. gadsimta krievu literatūra”), «Русская советская литература» („Krievu padomju literatūra”), «Теория литературы» („Literatūras teorija), ”Estētika”, kā arī lasījis speciālo kursu un vadījis speciālo semināru «Творчество Маяковского» („Majakovska daiļrade”); vadījis studentu kursa darbus.  

Profesors bijis kompleksās pētīšanas un metodiskās tēmas «Вопросы сюжетосложения» („Sižeta uzbūves jautājumi”) zinātniskais vadītājs, darbs pie šīs tēmas bija apvienojis visus katedras locekļus; viņš bija starpaugstskolu rakstu krājuma «Вопросы сюжетосложения» (Rīga, «Zvaigzne») atbildīgais redaktors un starpaugstskolu semināra «Вопросы сюжетосложения» organizācijas komitejas priekšsēdētājs. No 1974. līdz 1983. gadam tika rīkoti 4 semināri un izdoti 7 rakstu krājumi.

Profesors regulāri bija uzstājies ar priekšlasījumiem zinātniskajās konferencēs un semināros Rīgas, Viļņas, Tallinas, Tartu, Maskavas, Ļeņingradas, Doņeckas, Smoļenskas, Vologdas, Permas, Novosibirskas, Brno universitātēs un pedagoģijas institūtos.

1992. gadā Leonīds Cilevičs apbalvots ar Valērijas Seiles medaļu „Par ieguldījumu Latgales novada kultūrā”.

Kopš 1994. gada jūlija Leonīds Cilevičs kopā ar dzīvesbiedri Liju Levitānu, bērniem un mazbērniem dzīvojis Izraēlā. Klubos un lektorijos viņš regulāri lasija lekcijas krievu literatūrā. Viņa raksti tika publicēti dažādu valstu zinātniskajos izdevumos.

Dēls Boriss Cilevičs (1956) Latvijas Saeimas deputāts kopš 1998. gada.

 

Leonīda Ciļēviča  publikācijas:

Grāmatas:

На главном направлении. Вопросы развития современного советского романа о рабочем классе. (Galvenajā virzienā. Mūsdienu padomju romāna par strādnieku šķiru attīstības jautājumi.) - Ленинград, «Советский писатель», 1964;

Сюжет чеховского рассказа. (Čehova stāsta sižets.) – Рига, «Звайгзне», 1976;

Стиль чеховского рассказа. (Čehova stāsta stils.) – Даугавпилс, «Saule», 1994;

Kā līdzautors kopā ar Liju Levitānu:

Сюжет и идея. (Sižets un ideja.) – Рига, «Звайгзне», 1973;

Основы изучения сюжета. (Sižeta pētījuma pamati.) – Рига, «Звайгзне», 1990;

Сюжет в художественной системе литературного произведения. (Sižets literārā daiļdarba mākslinieciskajā sistēmā.) – Рига, «Звайгзне», 1990.

Aptuveni 90 zinātnisko rakstu autors, to skaitā:

О жизненности и глубине конфликтов (в соавторстве с Е. Колпаковой). (Par konfliktu dzīvotspējīgumu un dziļumu.) – Нева, 1956, № 4;

Некоторые проблемы «производственного романа». (Dažas „ražošanas romāna” problēmas.) – Вопросы литературы, 1957, № 5;

Из истории даугавпилсской сюжетологической школы. (No Daugavpils sižetoloģijas skolas vēstures.) – Кормановские чтения, выпуск 3, Ижевск, 1998;

Импульсы эстетической активности в чеховском рассказе. (Estētiskās aktivitātes impulsi Čehova stāstā.) – Чеховиана, выпуск 3. Чехов и культура 20 века. – Москва, 1993;

Чеховский рассказ - жанр 20 века. (Čehova stāsts – 20. gadsimta žanrs.)Literatura Humanitas, 1. – Brno, 1991;

Принципы анализа литературного произведения как художественной системы. (Literārā daiļdarba kā mākslinieciskās sistēmas analīzes principi.)  – Филологические науки, 1988, № 1;

Сюжетно-композиционное единство как выражение целостности художественного произведения. (Sižeta un kompozīcijas vienotība kā mākslinieciskā daiļdarba viengabalainuma izteiksme.) - Донецк, 1977;

Стиль прозы Чехова как системное единство. (Čehova prozas stils kā sistēmas vienotība.)  – Стиль прозы Чехова, Даугавпилс, 1993;

Художественная деталь: смыслы и контексты. (Makslinieciskā detaļa: nozīmes un konteksti.) – От текста к контексту, выпуск 7, Ишим, 2007;

Недалеко от Таганрога. (Netālu no Taganrogas.) – Вехи Таганрога, №18, Ишим, декабрь 2003.

Ilustrācijas tēmai