Sākumlapa > Tēmas > Personas
Inna Bergmane

Inna Bergmane

Inna Bergmane (1936. g. 25. maijā Maskavā, Krievijas PFSR – 2017. g. 22. aprīlī Rīga, Latvijas Republikā) – filoloģijas doktore, docente. No 1961. līdz 1995. gadam pasniegusi LU Krievu filoloģijas nodaļā. Imternetprojekta «Latvijas krievi» dalībniece.

Inna Bergmane ir dzimusi  Maskavā, ierēdņa ģimenē. Viņas tēvs Jānis Bergmanis pēc tautības bija latvietis, māte Olga – krieviete.

1946. gadā Bergmaņu ģimene pārcēlās uz Rīgu pēc tēva norīkojuma darbā. 1955. gadā Inna Bergmane absolvējusi Rīgas 12. vidusskolu,  1960. gadā – P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti specialitātē «krievu valoda un literatūra».

No 1961. līdz 1995. gadam I. Bergmane strādājusi LVU Filoloģijas fakultātē - sākumā par laboranti, tad par pasniedzēju un kļuva par docenti. 1975. gadā viņa aizstāvēja  disertāciju tēmā: «Восприятие русской прозы в Латвии в 1880 – 1890-е годы» („Krievu prozas uztvere Latvijā 1880.-1890. gados”).

Inna Bergmane ir šādu mācību līdzekļu autore:

«Из истории латышско-русских литературных отношений. Русская проза в Латвии в 1880-1890-е годы» („No latviešu-krievu literāro attiecību vēstures. Krievu proza Latvijā 1880.-1890. gados”) (Рига, 1979);

«Латышская  литературная критика и печать 1890-х годов о русской литературе» („Latviešu 1890. gadu literatūras kritikas un preses atsauksmes par krievu literatūru”) (Рига, 1984);

«Лев Толстой и Латвия (конец 19 – начало 20 веков („Ļevs Tolstojs un Latvija (19. gadsimta beigas- 20. gadsimta sākums)”) (Рига, 1985). 

 

Kā arī virknes zinātnisko rakstu autore:

«К вопросу восприятия творчества А.С. Пушкина в Латвии (очерк Райниса "Александр Пушкин" („Jautājums par A. Puškina daiļrades uztveri Latvijā (Raiņa apcerējums "Aleksandrs Puškins")”) (1974);

«Пушкинский юбилей 1899 года и латышская общественность» („1899. gada Puškina jubileja un latviešu sabiedrība”) (1983);

«Райниспереводчик Лермонтова» („Rainis kā Ļermontova atdzejotājs”) (1995);

«Пушкин в творчестве В. Эглитиса: о лирическом эпосе Серый барон» („Puškins V. Eglīša daiļradē: par lirisko eposu Pelēkais barons”) (1999) un citu.

Kopš 2001. gada līdz 2016. gadam Inna Bergmane ieņēma muzeja «Пушкин и Балтия» („Puškins un Baltija”) izpilddirektores amatu (šis muzejs ir izveidots Rīgas Puškina licejā), kā arī  bija liceistu pētniecisko projektu kuratore.

Vairāk kā desmit gadus viņa vadīja  „Krišjāņa Barona biedrību”.

Inna Bergmane ir mirusi 2017. gada 22. aprīlī. Apbedītā Pirmajos Meža kapos.

Svetlana Kovaļčuka


Innas Bergmanes zinātniskie darbi:

И. Бергман. Восприятие русской прозы в Латвии в 1880-1890-е годы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Рига, 1975.

И. Бергман. Из истории восприятия творчества Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского латышской критикой 90-х годов XIX века: учебное пособие. Рига, 1975. 

И. Бергман. Из истории латышско-русских литературных отношений: русская проза в Латвии в 1880-е годы. Рига, 1979.

И. Бергман. Латышская литературная критика и печать 1890-х годов о русской прозе. Рига, 1984