Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ņina Razdorova-Gusarova

Ņina Razdorova-Gusarova

Ņina Razdorova-Gusarova (1927. g. 29. augustā Penzas guberņā, KPSFR – 2015. g. 19. augustā Rīgā, Latvijas Republikā) – filoloģijas zinātņu kandidāte, no 1969. līdz 1974. gadam LVU Filoloģijas fakultātes dekāna vietniece.

Ņina Razdorova-Gusarova dzimusi ierēdņu ģimenē. No 1934. līdz 1941. gadam Ņina mācījusies Vladikinas vidusskolā, 1944. gadā eksterni absolvējusi Kamenskas vidusskolu.  

1945. gadā ģimene pārcēlusies dzīvot uz Rīgu, sekojot tēvam, kas bija norīkots uz jaunu darba vietu. 1945. gadā Ņ. Razdorova-Gusarova iestājās Valodas un Literatūras institūtā, kas vēlāk pārdēvēts par Latvijas Valsts pedagoģijas institūtu (LVPI). Šeit viņa apguva specialitāti “krievu valoda un literatūra”. LVPI viņa absolvēja 1949. gadā, iegūdama vidusskolas krievu valodas un literatūras pasniedzējas un vidusskolas skolotājas kvalifikāciju.

1949. gadā Ņina Razdorova-Gusarova pēc sadales tikusi norīkota uz Cēsu Skolotāju institūtu, kur līdz 1952. gadam nostrādājusi par krievu valodas un literatūras vecāko lektori.  

No 1952. līdz 1992. gadam Ņ. Razdorova-Gusarova – Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras pasniedzēja.  

1962. gadā Ņ. Razdorova-Gusarova aizstāvējusi zinātņu kandidāta disertāciju tēmā: “K. Paustovska vārdu lietojuma novērojumi” («Наблюдения над словоупотреблением К. Паустовского»). Disertācijas zinātniskais vadītājs bija Ļeņingradas (patlaban - Sanktpēterburgas) Valsts universitātes profesors B. Larins. Tajā pat gadā viņa ieguva filoloģijas zinātņu kandidātes grādu, bet  1968. gadā – P. Stučkas LVU Filoloģijas fakultātes Krievu valodas katedras docentes zinātnisko nosaukumu. No 1969. līdz 1974. gadam viņa bija LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāna vietniece.

LVU Razdorova-Gusarova lasījusi šādus kursus: fonētika, krievu literārās valodas vēsture, mākslinieciskā teksta stilistika; viņa vadījusi praksi dialektoloģijā un pedagoģijā, darbu pie kursa un diplomdarbiem; bez tam aktīvi piedalījusies Maksima Gorkija valodas vārdnīcas sastādītāju kolektīvajā darbā.

Ņina Razdorova-Gusarova ir aptuveni 20 zinātnisko un mācību metodisko publikāciju fonētikas, krievu valodas leksikas un mākslinieciskā teksta stilistikas jomā autore. 

Ņ. Razdorovas-Gusarovas publikāciju vidū ir šādas:

Белый цвет в произведениях Ивана Бунина // Вопросы теории и истории языка. Сборник статей. С-Пб., 1993 (Baltā krāsa Ivana Buņina daiļdarbos // Valodas teorijas un vēstures jautājumi. Rakstu krājums. Sanktpēterburga, 1993.) ;

Стилистическая роль сравнений в прозе К. Паустовского // Паустовский. Материалы и сообщения. Сборник статей. Выпуск первый. М., 1996 (Stilistisko salīdzinājumu loma K. Paustovska prozā // Paustovskis. Materiāli un ziņojumi. Rakstu krājums. Pirmais izlaidums.);

Его творчество неисчерпаемо // Мир Паустовского. (Viņa daiļrade ir neizsmeļama // Paustovska pasaule.) № 25, 2007;

Аромат Золотой Розы // Российский вестник (Zelta Rozes aromāts // Krievijas vēstnesis), 2000. g. 19. aprīlis. 

Ņina Razdorova-Gusarova mirusi Rīgā 2015. gadā 19. augustā.

 

Inna Bergmane

 

Ilustrācijas tēmai