Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Barišņikova

Tatjana Barišņikova

Tatjana Barišņikova (1971. gada 27. jūlijā Klaipēdā, Lietuvas PSR) – filoloģijas doktore, Latvijas Universitātes Rusistikas unslāvistikas nodaļas docente.

1988. gadā T. Barišņikova absolvēja Rīgas 37. vidusskolu, pēc tam – 1993. gadā Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti.

T. Barišņikova strādāja par krievu valodas un literatūras, kultūras vēstures un filozofijas skolotāju. 1999. gadā viņa pabeidza Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūru (specialitāte «Kultūras vēsture un teorija»).

Kopš 2002. gada Tatjana Barišņikova strādā Latvijas Universitātē. 2007. gadā aizstāvētās disertācijas tēma bija «Незавершённые тексты в творчестве М. Цветаевой» („Nepabeigtie teksti M. Cvetajevas daiļradē”). Kopš 2010. gada T. Barišņikova ir krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra līdzstrādniece. Filoloģes zinātnisko pētījumu sfērā ietilpst izcilās krievu dzejnieces Marinas Cvetajevas daiļrade, krievu kultūras mantojuma Latvijā recepcija, kā arī krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas Latvijā problēmas.

Inna Bergmane

 

Pamata publikācijas: 

  1. Пространство и время в поэме М. Цветаевой «Перекоп» (Telpa un laiks M. Cvetajevas poēmā „Perekopa”) // LU raksti. 705. sējums. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006, 86. – 91. lpp.;
  2. Nepabeigtie teksti Marinas Cvetajevas daiļradē: promocijas darba kopsavilkums = Незавершенные тексты в творчестве Марины Цветаевой = The Incomplete in Creative Work of Marina Tsvetaeva / Tatjana Barišņikova ; zin. vad. Ludmila Sproģe ; LU. - Rīga : [B.i.], 2007;
  3. Рига Марины Цветаевой. (Marinas Cvetajevas Rīga.)// Rīgas teksts. Zinātnisko rakstu krājums.(Rusistika Latviensis II). Rīga, 2008. 106. – 111. lpp.; 
  4.  Проблемы вузовского преподавания РКИ в Латвии (līdzautore Jeļena Sevastjanova). Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. Москва, 2008. 291.-294.lpp.;
  5.  «Найти трагедию Арлекина» (Набросок неосуществленной пьесы Марины Цветаевой). [„Atrast Arlekīna traģēdiju”(Marinas Cvetajevas neradītās lugas skice).]// Семья Цветаевой в истории и культуре России. XV Международная научно-тематическая конференция.. Сборник докладов. Москва, 2008. 274. –282. lpp.;
  6. Об одной постановке гоголевского «Ревизора». (Par kādu Gogoļa „Revidenta” iestudējumu.) Przegląd Rusycystyczny, 2011,  №1  (133),  Katowice,  64. – 72. lpp.;
  7. XVIII век как культурно-исторический феномен в творческом сознании М. Цветаевой. (18. gadsimts kā kultūrvēsturiskais fenomens M. Cvetajevas radošajā apziņā.) Парадигма: Философско-культурологический альманах. Вып. 20.  Санкт-Петербург,  2012.  138. – 145. lpp.;
  8. Стихотворение Марины Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано» в переводе Ояра Вациетиса. 1910 – год вступления Марины Цветаевой в литературу. ( Marinas Cvetajevas dzejolis „Maniem dzejoļiem, kas rakstīti tik agri” Ojāra Vāčieša atdzejojumā. 1910. gads – Marinas Cvetajevas ienākšana literatūrā.) Международная научно-тематическая конференция (8-10 октября 2010 года). Сборник докладов. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 2012.  340. – 346. lpp.