Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Ovsjukovs

Sergejs Ovsjukovs

Sergejs Ovsjukovs  (1941. g. 8. jūnijā Kozmodemjanskā, Marijelas APSR) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), Rīgas Politehniskā institūta (no 1990. gada – Rīgas Tehniskā universitāte / RTU) docents. 

Sergeja tēvs – Vasīlijs Ovsjukovs - kritis Otrā pasaules kara frontē; māte strādājusi par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci Augu aizsardzības institūtā Alma-Atā (patlaban – Almati, Kazahstānas Republika).

No 1950. gada Sergejs Ovsjukovs dzīvojis Rīgā. 1959. gadā viņš absolvējis Rīgas 22. vidusskolu un iestājies studēt Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē, kuru absolvējis 1964. gadā.

Pēc RPI absolvēšanas S. Ovsjukovs tika pieņemts darbā par laborantu RPI Elektromodelēšanas problēmu laboratorijā, vēlāk šajā laboratorijā viņš strādājis par vecāko inženieri.

1966. gadā Sergejs Ovsjukovs tika ieskaitīts klātienes aspirantūrā un 1969. gadā pirms termiņa sekmīgi aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju specialitātē “Tehniskā kibernētika”. Pēc disertācijas aizstāvības viņš divus gadus strādājis par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku Elektromodelēšanas laboratorijā.

No 1971. līdz 1973. gadam Sergejs Ovsjukovs — RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Skaitļošanas tehnikas katedras vecākais pasniedzējs; 1973. gadā – docenta pienākumu izpildītājs. 1975. gadā S. Ovsjukovs tika ievēlēts par minētās katedras docentu.

No 1975. gada S. Ovsjukovs darba apvienošanas kārtā strādājis par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūtā (kriev. saīsin. - ВНИИМОРГЕО).

Sergejs Ovsjukovs vairākkārt tika atkārtoti ievēlēts docenta amatā RPI Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes Skaitļošanas tehnikas katedrā.  

Docents Ovsjukovs ir sarakstījis dažus desmitus zinātnisko un zinātniski metodisko darbu.

1992. gadā viņa zinātņu kandidāta disertācija izgājusi nostrifikācijas procedūru, un  Sergejam Ovsjukovam tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr. sc. ing.).

1993. gadā docents Ovsjukovs, pēc viņa personīgā lūguma, tika pārcelts darbā uz Rīgas Inženiertehnoloģiju un Jaunās tehnikas centru, taču viņš, strādājot pusslodzi, turpinājis pasniegt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). 

1999. gadā Sergejs Ovsjukovs atstājis darbu Rīgas Tehniskajā universitātē sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos.

  Sergejs Čuhins

Informācijas avoti:

RTU arhīvs;

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa// Rīga: RTU izdevniecība, 2017., 480. lpp.