Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Infantjevs

Boriss Infantjevs

Boriss Infantjevs (1921. g. 14. septembrī Rēzeknē, Latvijas Republikā  – 2009. g. 18. martā Rīgā, Latvijas Republikā) – profesors, folklorists, literatūrzinātnieks, valodnieks, kulturologs un novadpētnieks.  Habilitēts pedagoģijas doktors, filoloģijas zinātņu kandidāts. Aptuveni 500 zinātnisku darbu autors.

«Es vienmēr darīju savu darbu,

nekas cits mani neinteresēja» [1]

 

Ievērojamu ieguldījumu krievu-latviešu kultūras un zinātnes sakaru veidošanā un izpētē ir devusi izcilu Latvijas kultūras darbinieku un zinātnieku-enciklopēdistu plejāde (Rainis, Roberts Pelše, Pauls Stradiņš, Jānis Stradiņš, Marija Semjonova, Vera Vāvere, Jurijs Abizovs u.c.). Viens no tiem ir Boriss Infantjevs (Борис Фёдорович Инфантьев) – folklorists, literatūrzinātnieks, valodnieks, pedagogs, kulturologs, vēsturnieks, novadpētnieks, sabiedriskais un kultūras darbinieks. Profesors ar enciklopēdiskām zināšanām un fenomenālām darbaspējām, habilitētais pedagoģijas doktors, filoloģisko zinātņu kandidāts, Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris. Personība, kuras vārds ir pelnīti ierakstīts Latvijas folkloristikas vēsturē,[2] Latvijas rakstniecības vēsturē,[3] Latvijas pedagoģijas vēsturē,[4] Latvijas valodniecības vēsturē,[5] Latvijas kultūras vēsturē,[6] kā arī Latvijas krievu ievērojamāko pārstāvju sarakstā.[7] Simbolizējot veselu laikmetu mūsu valsts zinātniskajā, sabiedriskajā, garīgajā un kultūras dzīvē, viņš ir kļuvis par Latvijas inteliģences un Latvijas krievu kopienas autoritāti un patriarhu.

Boriss Infantjevs dzimis 1921.gada 14.septembrī Rēzeknē. Viņa tēvs Fjodors Infantjevs ir bijis Krievijas, bet vēlāk Latvijas armijas virsnieks, kas pēc demobilizācijas strādāja par mērnieku dažādos Latvijas reģionos, savukārt māte – Zinaīda Infantjeva pēc profesijas bija medmāsa, kas pēc vienīgā dēla piedzimšanas visu savu laiku veltīja bērna audzināšanai.

Tēva darba specifikas dēļ Infantjevu ģimene katru gadu no marta līdz novembrim “klejoja” pa Latgales, bet vēlāk Kurzemes sādžām un lauku sētām. Būdams kopš bērnības aktīvs un apveltīts ar milzīgu zinātkāri, jaunais Boriss visur ieguva “paziņas” gan vienaudžu, gan gados vecāku cilvēku vidū. Savstarpējo kontaktu rezultātā izveidojies Borisa Infantjeva galvenais vaļasprieks, kas vēlāk kļuva par profesionālo un zinātnisko interešu pamatu, – folklora.

Lai nodrošinātu iespēju iegūt labu izglītību, vienlaikus iekļaujoties tā laika Latvijas vietējā sabiedrībā, vecāki nolēma “aizsūtīt” savu dēlu uz vācu bērnudārzu. Jāatzīmē, ka zinātnieks līdz vienmēr atcerējās gan audzinātāju, gan bērnu laipnību un toleranci, kas ļāva viņam, nezinot vācu valodu, integrēties vāciešu vidē.

Izglītība tika turpināta Olgas Beateres Rīgas privātajā krievu ģimnāzijā, kurā pēc iestājpārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas Boriss tika ieskaitīts uzreiz otrajā klasē.

1935.gadā Boriss Infantjevs pabeidza pilnu pamatskolas kursu. Jāatzīmē, ka iegūtajā liecībā par pamatskolas kursa beigšanu gandrīz visos mācību priekšmetos bija tolaik augstākais vērtējums – “5”, izņemot latviešu un krievu valodu, kā arī rokdarbus, kur atzīme bija “4”.[8] Taču laika gaitā latviešu un krievu valoda kļuva par vienu no galvenajiem profesora B. Infantjeva zinātnisko interešu objektiem!

Lai Boriss varētu veiksmīgi iestāties Latvijas Universitātē, viņa vecāki dēla izglītības turpināšanai izvēlējās latviešu vidusskolu. Tā viņš nokļuva izglītības iestādē ar klasisku mācību programmu – Rīgas valsts klasiskajā vidusskolā (ģimnāzijā). Ģimnāzists Boriss Infantjevs iesaistījās tolaik Latvijā populārajā mazpulku kustībā (kas viņam, protams, tika “īpaši pieminēts” Staļina režīma laikā) un pat izveidoja literatūras pulciņu. Kā centīgākais kustības dalībnieks ticis godalgots vairākkārt, tai skaitā 1939.gada 29.janvāra Darba, karoga un svinīga solījuma svētkos.[9]

Jāsecina, ka ģimnāzijā iegūtā klasiskā izglītība, kuras galvenais uzdevums bija sniegt audzēkņiem zināšanu apjomu, lai veiksmīgi turpinātu studijas augstskolā, un kas pēc savas mācību programmas bija līdzvērtīga cara laika izglītībai, kļuva par pamatu gan B. Infantjeva tālākām studijām, gan personības un pasaules skatījuma tapšanai. 20.gadsimta nogalē Rīgā bija grūti sastapt cilvēku, kurš ir mācījies un pētījis 22 valodas (!),[10] pie tam daļu no tām viņš ir mācījis augstākajās izglītības iestādēs, un kuras pētījumiem piemīt “vērienīgs kulturvēsturisks skatījums uz parādībām un personībām”.[11]

1940.gada pavasarī Boriss Infantjevs pabeidza ģimnāziju un uz nobeiguma eksāmena pamata tika uzņemts Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Klasiskajā nodaļā. Kā atceras zinātnieks, viņa plānos bija iegūt slāvista kvalifikāciju, bet universitātē tas tolaik nebija iespējams, tādēļ viņš gribēja pabeigt jebkuru Filoloģijas fakultātes nodaļu un tad braukt uz Čehoslovākiju specializēties slavistikā.

Taču 1940.gada vasaras notikumi krasi mainīja jaunā studenta ieceri. Uzsākot LU pārveidošanu atbilstoši padomju augstskolas standartiem un mācību plāniem, uzreiz radās nepieciešamība izveidot slavistikas nodaļu, kura tūlīt pat uzsāka savu darbību. Pirmo jaunizveidotās nodaļas studentu vidū bija arī Boriss Infantjevs, kurš, pateicoties ģimnāzijas izglītībai, pirms termiņa nokārtoja eksāmenus senajās valodās un ievadu filoloģiskajos priekšmetos, kļūstot par uzvarētāju sociālistiskajā sacensībā, iegūstot autoritāti kursabiedru vidū, kuri attiecīgi uzņēma viņu studentu arodbiedrībā.[12]

1941.gada vasaras notikumi kārtējo reizi mainīja studenta B. Infantjeva plānus. Vācu okupācijas laikā universitātes studiju programma tika pārkārtota atbilstoši Vācijas mācību standartiem. Slavistikas nodaļa tika likvidēta, tādēļ B. Infantjevs grasījās atgriezties Klasiskās filoloģijas nodaļā, bet kā atceras pats zinātnieks, krievu valodas docētāja Ludmila Krugļevska “mani pārliecināja, ka slavistikai vistuvākā ir baltistika, un ka Latvijas apstākļos slāvists nav domājams bez pamatīgām zināšanām baltu filoloģijā”.[13]

Tieši studējot baltu filoloģiju, Boriss Infantjevs ir atradis vienu no galvenajām turpmāku studiju un zinātnisko interešu tēmām – latviešu un krievu folkloras sakari. Pēc profesora Luža Bērziņa asistenta Kārļa Draviņa (1901 – 1991)[14] ierosmes latviešu tautas dziesmu semināra laikā toreizējais students sagatavoja referātu par latviešu un austrumslāvu kāzu ieražām un dziesmām Latgalē, bet vēlāk aizstāvēja par šo tēmu diplomdarbu.[15] Jāatzīmē, ka Boriss Infantjevs ir kļuvis par izcilu latviešu un krievu folkloras salīdzināmās pētīšanas speciālistu Latvijā, kuram par nopelniem folkloristikas laukā tika piešķirta 2001.gada Lielā folkloras balva.[16]

1942. – 1943. studiju gadā vācu vara atļāva universitātē mācīt slavistiku. Tādēļ papildus baltistikas studijām, B. Infantjevs sāka studēt arī slāvu valodas un literatūras profesores Annas Ābeles, lektores Ludmilas Krugļevskas un profesora Viktora Černobajeva vadībā.

1944.gadā, pēc Padomju režīma atjaunošanas, atsāka savu darbību Latvijas Valsts Universitāte, un B.Infantjevs atkal kļuva par LVU Filoloģijas fakultātes Slāvu nodaļas studentu. Nokārtojot studiju laikā vairāk kā 60 mācību kursus, 1946.gada 3.jūlijā viņš ar izcilību pabeidza mācības slāvu – krievu filoloģijas specialitātē, iegūstot literatūrzinātnieka kvalifikāciju.[17] Zīmīgi, ka šajā gadā nodaļu beidza tikai divi cilvēki: Boriss Infantjevs un Marija Semjonova (1910 – 1988) – vēlāk LVU docente, latviešu un krievu valodas sakaru pētniece.[18]

Universitātes studijām sekoja aspirantūra. Nokārtojot obligātos kandidāta eksāmenus, jaunais zinātnieks varēja uzsākt disertācijas “Latviešu folkloristu sakari ar krievu zinātni” sagatavošanu. Par Borisa Infantjeva disertācijas pirmo vadītāju kļuvis LU Slavistikas katedras vadītājs profesors Boļeslavs Brežgo, tad viņu nomainīja disertanta “tiešais” priekšnieks Zinātņu akadēmijas Folkloras institūta Latviešu un krievu folkloras sakaru pētīšanas sektora vadītājs rakstnieks Andrejs Kurcijs (īst. v. Andrejs Kuršinskis), jo pats zinātnieks 1946.gada 1.jūlijā bija kļuvis par minētā sektora jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. Darbs institūtā sekmēja disertācijas izstrādi, nodrošinot gan iespēju vākt materiālus Maskavas, Ļeņingradas un Viļņas arhīvos, gan publicēt zinātniskos rakstus, gan piedalīties folkloras ekspedīcijās un izmantot nepublicētus folkloras un zinātniskus materiālus.

1951.gadā disertācija bija pabeigta, jau tika izdots disertācijas autoreferāts[19] un noteikta aizstāvēšanas diena… Taču liktenīgie spēki, “kompetento” institūciju izskatā, mainīja zinātnieka plānus un nodarbošanās veidu. Kā atceras Boriss Infantjevs, viņš, būdams “folkloras krāšanas ekspedīcijā Aknīstes rajonā” saņēma “Infancebulam” (tas ir viņam) adresēto telegrammu ar uzaicinājumu steidzīgi ierasties Rīgā. Filoloģijas aspirants nokļuva LVU zinātņu prorektora profesora Alfrēda Stalgeviča, kas tika nosūtīts uz Latviju ar nolūku nodrošināt zinātnisko kadru uzticību Padomju režīmam, redzeslokā. Borisam Infantjevam tika pārmests progresivitātes un vēlmes iestāties komjaunatnē vai Komunistiskajā partijā trūkums, studijas “fašistu augstskolā” utt.[20]

Protams, neskatoties uz to, ka disertācijas aizstāvēšanas diena bija jau nozīmēta un saņemtas pozitīvas atsauksmes, bija skaidrs, ka piešķirt zinātnisko grādu cilvēkam ar “tādu biogrāfiju” nedrīkst. Pēc Folkloras institūta direktora vietnieka, rakstnieka un folklorista Jāņa Niedres ieteikuma disertācijas aizstāvēšana tika atlikta, jo “izrādījās, ka Boriss Infantjevs ir buržuāziskais nacionālists un pretpadomju elements”.[21] Šīs formulējums bija pilnīgi pietiekošs, lai zinātnieks, kas tikko bija atmaskots, tiktu padzīts gan no Folkloras institūta, gan no LVU, kur viņš kā stundu pasniedzējs lasīja lekcijas folkloristikā un senkrievu literatūrā Filoloģijas fakultātes studentiem, gan zaudētu iespēju nodarboties ar zinātni un publicēt savu pētījumu rezultātus. Nonāca līdz absurdam, piemēram, Borisa Infantjeva zinātniskais raksts “Padomju Latvijas folkloristu sasniegumi 10 gados” tika iekļauts folkloristikas priekšmetu obligātās literatūras sarakstā, taču bez autora vārda (!).[22]

Protams, tādam “Padomju varai svešam cilvēkam” nebija iespējams atrast darbu zinātnes vai izglītības iestādē. Tikai, pateicoties Antīkās literatūras tulkotāja Ābrama Feldhūna pūlēm, B. Infantjevs kā ārštata darbinieks tika pieņemts par krievu – latviešu vārdnīcas izstrādes darba grupas locekli (1952 – 1954). Šīs darbs nodrošināja gan materiālās, gan morālās un zinātniskās izdzīvošanas iespējas, kļūstot par pamatu profesora interesēm salīdzināmās valodniecības jomā.[23]

Pēc 1953.gada, mainoties politiskai situācijai valstī, pēc trīsgadīgā pārtraukuma zinātniekam izdevās atsākt savu pedagoģisko karjeru. 1954.gadā 27.janvārī viņš tika pieņemts darbā par krievu valodas un literatūras skolotāju Bulduru septiņgadīgajā skolā, bet pēc pusgada, “iemantojot Jūrmalas rajona partijas komitejas darbinieku uzticību”, Borisu Infantjevu pārcēla par Jūrmalas rajona Izglītības nodaļas skolu inspektoru.[24] Šajā laikā viņš sāka interesēties par krievu valodas un literatūras mācīšanas nacionālajā skolā metodikas problēmām, mēģinot panākt krievu valodas zināšanu uzlabošanu Latvijas skolās, regulāri publicējot “Skolotāju Avīzē” rakstus par mācību procesa problēmām un nepilnībām.

Skolu inspektora aktivitātes, kuru pamatā bija gan studiju laikā iegūtās zināšanas, gan pedagoģijas teorijas un prakses atziņas, kā arī zinātniskā darba pieredze, prasme izteikt un pamatot savas idejas, tika attiecīgi atzītas un pamanītas skolu pārraugošo iestāžu vidū. 1955.gada 11.septembrī Boriss Infantjevs tika pieņemts darbā Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolu zinātniskās pētniecības institūtā[25] par Latviešu un krievu valodu un literatūras sektora jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. Tā sākās zinātnieka “karjera” pedagoģijas zinātnē. 1956.gadā Borisam Infantjevam izdevās aizstāvēt savu sen uzrakstīto disertāciju un iegūt filoloģisko zinātņu kandidāta grādu, kas bija priekšnosacījums ievēlēšanai par institūta vecāko zinātnisko līdzstrādnieku.[26]

Uzsākot darbu pedagoģijas pētniecības laukā, zinātnieks kopā ar savu kolēģi un domubiedri Edīti Beikmani veica krievu valodas un literatūras mācīšanas reorganizāciju latviešu skolās, zinātniski un praktiski pamatojot atziņu, ka, lai nodrošinātu veiksmīgu krievu valodas un literatūras apguvi latviešu skolā, jāveido īpaša metodika, atšķirīga gan no dzimtās valodas, gan no svešvalodu mācīšanas metodikas. Tāpēc bija nepieciešams sastādīt oriģinālas mācību grāmatas ar īpašu mācību vielas sakārtojumu, akcentējot līdzīgos un vienādos latviešu un krievu valodas elementus un struktūras. Tika pierādīts, ka baltu un slāvu valodām ir 1600 līdzīgas saknes, identa prefiksācija un sufiksācija, līdzība fleksijās, fonētikā un sintaksē, kam bija jākļūst par īpašas bilingvālās (divvalodības) vides veidošanas bāzi. Līdz ar to tika racionalizēts mācību process, samazinot mācību laiku vielas apgūšanai, kas jau zināma no dzimtās valodas stundām, palielinot laiku atšķirīgu valodu elementu apgūšanai, pastiprinot mācību procesa individualizāciju un skolnieku patstāvīgā darba lomu valodas apgūšanā, izmantojot zināšanas, iemaņas un prasmes, kas gūtas, mācoties dzimto valodu. Minētā zinātniski pamatotā un pierādītā ideja deva reālu iespēju apgūt krievu valodu latviešu skolās. Ne velti profesors tiek dēvēts par mūsu valsts “divvalodības (bilingvalisma) katalizatoru” un “galveno rusifikatoru”.[27]

Borisa Infantjeva un viņa kolēģu Edītes Beikmanes un Helēnas Francmanes izstrādātās teorijas vissavienības atzīšana notika 20.gadsimta 60-gadu sākumā, kad pēc Maskavas izdevniecības “Просвещение” pasūtījuma Latvijas zinātnieki sagatavoja mācību grāmatu “Русское слово”, kas bija paredzēta un rekomendēta visām Krievijas Federācijas nacionālajām skolām un vēlāk vairākkārt tika izdota no jauna.[28]

Ivans Jānis Mihailovs

Raksts publicēts grāmatā: Борис Инфантьев. Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор. – Рига: Веди, 2007.


[1] Инфантьев Б. Между жерновами. Опыт выживания. Зап. Н. Кабанов // Вести – Сегодня. – 2000. – 25 марта.

[2] Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture. – Rīga: Zinātne, 1989. – 117.lpp.

[3] Vite A. Infantjevs Boriss // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1992. – 132. – 133.lpp.; Vite A. Infantjevs Boriss // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 245.lpp.

[4] Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. – Rīga: RaKa, 2003. – 396.lpp.; Kopeloviča A., Žukovs L. Skolotāju izglītība Latvijā 1940 – 2000. – Rīga: RaKa, 2004. – 158., 196. – 197., 205.lpp.; Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām. – Rīga: Puse, 1998. – 134. – 136.lpp.; Žukovs L. Pedagoģijas vēsture. – Rīga: RaKa, 1999. – 290.lpp.

[5] Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. – 148.lpp.

[6] Priedītis A. Latvijas kultūras vēsture. No vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. – Daugavpils: AKA, 2000. – 258., 330.lpp.

[7] Volkovs V. Krievi Latvijā. – Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996. – 89.lpp.

[8] Borisa Infantjeva Liecība par pamatskolas pilna kursa beigšanu. – no B. Infantjeva personiskā arhīva.

[9] T. J. Skolu dzīve // Skolu dzīve. – 1938./9. m.g. – Nr.6. – 20.lpp.; Инфантьев Б. Между жерновами. Опыт выживания. Зап. Н. Кабанов // Вести – Сегодня. – 2000. – 25 марта.

[10] Lipša J. Nenogurdināmais zinātnieks // Vakara Ziņas. – 2000. – 1.jūlijs.

[11] Vite A. Infantjevs Boriss // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 245.lpp.

[12] Infantjevs B. Laikmeta vējos, likteņa aizvējā // Rīga – 800. Gadagrāmata. – 2000. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2001. – 105.lpp.

[13] Turpat. – 108.lpp.

[14] Par K. Draviņu plašāk sk. – Infantjevs B. Divas tikšanās ar Kārli Draviņu // Letonica. – 2002. – Nr.8. – 183. – 189.lpp.; Инфантьев Б. Образ русских в сознании стендских латышей // Даугава. – 2001. – Nr.1/2. – с.142 – 146.

[15] Инфантьев Б. Curriculum vitae [в Латвийском Университете в 1940 – 1943 гг.] // Даугава. – 2000. – Nr.3. – c.113.

[16] Pasniegtas Lielās folkloras balvas // Diena. – 2001. – 1.novembris.

[17] B. Infantjeva diploms. – no B. Infantjeva personiskā arhīva.

[18] Par M. Semjonovu plašāk – Инфантьев Б. Мария Фоминична Семёнова // Рижская городская русская гимназия. – Рига: [b. i.], 1999. – с.159 – 162.; Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. – 225.lpp.

[19] Инфантьев Б. Связи латышских и русских фольклористов в период латышского буржуазно – национального движения. Автореферат кандидатской диссертации. – Рига: Латвийский Государственный Университет, 1951. – 15с.,

[20] Infantjevs B. Laikmeta vējos, likteņa aizvējā // Rīga – 800. Gadagrāmata. – 2000. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2001. – 110. – 111.lpp.; Lipša J. Kā viņš vāca Latvijas padomju folkloru // Vakara Ziņas. – 2001. – 1.februāris.

[21] Infantjevs B. Laikmeta vējos, likteņa aizvējā // Rīga – 800. Gadagrāmata. – 2000. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2001. – 111.lpp.; Инфантьев Б. Curriculum vitae. – rokraksts. – c.38 – 40.

[22] Инфантьев Б. Curriculum vitae. – rokraksts. – c.38 – 40.

[23] B. Infantjevs ir sagatavojis izdošanai krievu – latviešu etimoloģijas vārdnīcu, taču finanšu apsvērumu dēļ minētā projekta realizācija ir aizkavējusies.

[24] Kā atceras B. Infantjevs, pirms apstiprināšanas inspektora amata viņam tika jautāts: “Vai jūs bijāt malpuzku (nevis mazpulku!) organizācijā?” Uz ko viņš atbildēja, ka tādas organizācijas biedrs nebija, pēc ka, visiem atbildīgiem darbiniekiem pasmaidot, tika arī apstiprināts jaunā amatā. – Инфантьев Б. Между жерновами. Опыт выживания. Зап. Н. Кабанов // Вести – Сегодня. – 2000. – 25 марта.

[25] Skolu zinātniskās pētniecības institūts (no 1972.gada Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts) tika dibināts 1952.gadā ar nolūku pētīt aktuālās mācību un audzināšanas problēmas, nodrošināt pedagoģijas atziņu ieviešanu praksē, koordinēt pedagoģijas pētījumus un propagandēt pedagoģiskās zināšanas. Likvidēts 1991.gadā.

[26] Инфантьев Б. Связи латышских и русских фольклористов. Автореферат кандидатской диссертации. – Рига: Институт языка и литературы Академии наук Латвийской ССР, 1956. – 19с.; B. Infantjeva darba grāmatiņa. – 6. – 7.lpp.

[27] Инфантьев Б. Катализатор двуязычия. Зап. С. Журавлёв // Диена. – 1997. – 8 мая; Главный обруситель. Беседа с языковедом Борисом Инфантьевым. Зап. Дм. Март // СМ – Сегодня. – 1994. – 27 января.

[28] Бейкмане Э., Инфантьев Б., Францмане Е. Русское слово. Учебник русского языка для старших классов национальных школ РСФСР. – Москва: Просвещение, 1965 – 1968. – 366c.

 

***

 

Sk.: Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām. - Rīga: Puse, 1998. - 134.-140.lpp.

Pedagoģijas un filoloģijas zinātnieks B. Infantjevs dzimis Rēzeknē mērnieka (bijušās Krievijas  armijas virsnieka) ģimenē. Beidzis Rīgas O.Beateres krievu privātģimnāzijas pamatskolu, pēc tam 1. Valsts klasisko ģimnāziju, bet 1946.gadā - Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Slāvu filoloģijas nodalu.

Pedagoģijas jomā B.Infantjevs sācis strādāt 1944.gadā Rīgas 14.vakara vidusskolā par krievu literatūras, vēstures un ģeogrāfijas skolotāju, pēc tam strādājis Zinātņu akadēmijas Folkloras institūtā, kā arī piedalījies krievu-latviešu vārdnīcas sastādīšanā (1952-1954). Skolotāja darbu pēc desmitgadīga pārtraukuma atsācis 1954.gadā, kļūdams par krievu valodas skolotāju Bulduru septiņgadīgajā skolā. No 1956.gada ir Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā, bet pēc tam Izglītības attīstības institūta zinātniskais līdzstrādnieks, vēlāk sektora vadītājs.

Uzsākot pētniecības darbu pedagoģijā, B.Infantjevs kopīgi ar E.Beikmani veica krievu valodas un literatūras mācīšanas reorganizēšanu latviešu skolās. Lai sagatavotu pamatīgāku bāzi reformām, viņš vairākus gadus pētīja krievu valodas un literatūras mācīšanas vēsturi Vidzemes un Kurzemes vācu, lat-viešu un krievu skolās. Pētījums aptver laika posmu no 18.gs. līdz mūsdienām. Pētījuma rezultāti apkopoti gan īpašā monogrāfijā,  gan arī citos izdevumos (tajā skaitā ari ārzemju presē). Pētījumā gūtās atziņas kļuva par pamatu plaši izvērstam eksperimentam, lai noskaidrotu un  precizētu tās problēmas, kas iepriekšējos mēģinājumos bija palikušas pusceļā. Eksperimenti tika veikti pēc oriģinālām, paša eksperimentu organizētāja izveidotām programmām un metodikām. Informācija par eksperimentālo darbu metodēm, darba norisi, tā rezultātiem - publicēta ne tikai Latvijas pedagoģiskajā presē, bet arī Tallinā, Vilnā, Maskavā, Minskā, Tbilisi, Kišiņevā un citās vietās, kur notika zinātniskās konferences un apspriedes.

Visu šo pētījumu rezultātā B. Infantjevs (kopā ar E. Beikmani, V. Citoviču, H. Francmani) nācis pie atziņas, ka krievu valodas veiksmīgas apguves nolūkos latviešu auditorijai veidojama īpaša metodika, atšķirīga gan no dzimtās valodas, gan svešvalodu metodikas. Galvenais faktors, kas nosaka krievu valodas metodikas īpatnības latviešu skolās, ir abu valodu struktūru tuvums: 1600 līdzīgu sakņu, gandrīz vai identa prefiksācija un sufiksācija, kā arī līdzība fleksijās, fonētikā un sintaksē. Tas rada pamatu īpašai metodikai, kura būtiski atšķiras no visām citām mūsdienās lietojamām metodikām, īpaši no "naturālajām" metodēm, kas tik ļoti iecienītas, mācot gan krieviem, gan latviešiem Vakareiropas valodas (angļu, vācu, franču), kas savā struktūrā ir būtiski atšķirīgas no latviešu un krievu valodas.

No citām problēmām, ko risinājis B. Infantjevs savos pētījumos, jāmin leksikas un gramatikas vielas atlases un izkārtojuma principi un prakse. Šo pētījumu rezultātā tika radikāli pārkārtota mācību programma vecākajās klasēs. Mācību metožu jomā tika pētīti un precizēti jautājumi, kas saistīti ar mācību darba motivācijas aktivizēšanu, ar mācību materiāla ekstralingvistiskā satura lomu skolēnu izziņas procesa aktivizēšanā, ar mācību procesa intensificēšanu, izmantojot skolēnu  zināšanas, iemaņas un prasmes, kas gūtas, mācoties dzimto valodu. Paralēli tam tika izstrādāta programmētās mācīšanas elementu ieviešanas metodika un paņēmieni, mācot krievu valodu. Izstrādāti arī pamati krievu valodas mācību grāmatu teorijai, t.i., prasības optimāliem krievu valodas mācību līdzekļu komplektiem. Izdarīti daži ekskursi krievu un latviešu salīdzināmās gramatikas jomā, īpaši leksikā. Kā filoloģisku, tā pedagoģisku pētījumu rezultātā izstrādāta disertācija "Leksikas un gramatikas vielas atlase un prezentācija krievu valodas kursā latviešu skolā", ko autors aizstāvēja Maskavas Pedagoģijas zinātņu akadēmijā 1985.gadā un saņēma doktora grādu pedagoģijā. (1993.gadā Latvijas Universitātē pielīdzināts habilitētā doktora grādam pedagoģijā).

Galvenie B.Infantjeva darbi: "Krievu valoda (un literatūra) nekrievu skolās Latvijā. Vēsturisks apskats" I d. 18.gs. - 19.gs. 80.gadi., II d. 19.gs. 90.gadi - 1917. - Rīga, 1972. 1976. (krievu valodā); "Krievu valoda un literatūra latviešu skolās Neatkarīgajā Latvijā" // Apcerējumi par tautas izglītību un pedagoģiskās domas attīstību Latvijā. - Rīga, 1978. (krievu valodā); "Krievu valoda Austrumjūras apgabalā līdz 18.gadsimtam" // Acta Baltico Slavica. - Varšava, 1979. (krievu valodā).

Aleksandrs Losevs

 

Krievu valodas Latvijas nekrievu skolās vēsturisks apskats 1

18. un 19. gadsimteņa gaitā krievu valodas mācīšana Latvijas skolās nogāja ievērojamu attīstības ceļu no atsevišķiem mēģinājumiem ģimnāzijās un apriņķa skolās līdz obligātai krievu valodas mācīšanai visās Austrumjūras apgabala (Остзейский край) skolās.(..)

Šī perioda (1773.-1890.gadi) metodiskajā mantojumā galvenā vērtība ir mācību līdzekļiem (to skaitā 26 mācību grāmatas elementārskolām ar latviešu mācību valodu, 16 gramatikas, 10 hrestomātijas, 5 "sarunu vadoņi" un vingrinājumu krājumi, 19 metodiski palīglīdzekļi skolotājiem).

Šai periodā izdoto mācību grāmatu īpatnība ir, vispirms, to praktiskā ievirze, kas sevišķi nozīmīga tai laikaposmā, kad pedagoģijā valdīja leksikas un gramatikas mehāniskā kalšana. Sarunu paraugi sastopami jau pašās pirmajās mācību grāmatās, kas izdotas 18.gadsimta 70.gados. "Sarunu vadoņi" vēlākajos laikos izdoti atsevišķās grāmatās. (..)

Šī perioda mācību grāmatu otra īpatnība - sīka un pamatīga leksikas un gramatikas lingvistisko un metodisko aspektu izstrādāšana atkarībā no tās auditorijas vajadzībām (vācieši vai latvieši), kurai attiecīgās grāmatas adresētas. Balstoties uz krievu un vācu, bet vēlāk arī krievu un latviešu valodas salīdzināšanu, izmantojot grāmatas sastādītāju pedagoģisko pieredzi (Rode, Heims, Tape, Pavlovskis, Nikoličs, Šafronovs, Golotuzovs, Kozins un citi) tika radīta pilnīgi jauna, krievu skolām netradicionāla valodas mācīšanas sistēma, kas ievērojami atviegloja krievu valodas apgūšanu vāciešiem un vēlāk arī latviešiem. Tādas grāmatas nodaļas, kur aprakstīts sintaktiskais saskaņojums un pārvaldījums, prievārdu lietošana krievu valodā, nav zaudējušas savu nozīmi arī mūsdienās.

19. gadsimta 60.-80.gadu mācību grāmatas saista mūsu uzmanību vēl lielākā mērā, jo katrs autors (it īpaši elementārskolu mācību līdzekļu radītāji) centās, izmantojot savu ilggadīgo pieredzi, pilnīgot priekšgājēju metodes kā vielas atlasē, tā arī tās izkārtojumā un izklāstā.(..)

Krievu valodas mācīšanas vēsture Latvijas skolās rada jo sevišķu interesi tāpēc, ka šis priekšmets saistīja ne tikai pedagogu, bet plašas sabiedrības, publicistu un literātu uzmanību. Latviešu kultūras vēsturē pazīstamie darbinieki - rakstnieki un publicisti brāļi Kaudzītes, Indriķis Laube, Indriķis Alunāns, Andrejs Stērste šai laikā aktīvi piedalījās krievu valodas mācību grāmatu sastādīšanā, veidoja krievu valodas mācīšanas metodiku. Jau šis aspekts vien liecina par lielo nozīmi, kāda bija latviešu kultūras attīstībā krievu valodas mācīšanai un apgūšanai skolā.

Par to, ka Rīgā, Jelgavā, Tērbatā, Tallinā, Viļņā izdotām mācību grāmatām un metodiskiem palīglīdzekļiem bija ne tikai vietēja nozīme, liecina arī tas apstāklis, ka šo mācību līdzekļu autori ne vienu reizi vien izmantoja savu Maskavas un Pēterburgas kolēģu pieredzi, izmantoja kā avotus un paraugus Lomonosova, Sokolova, Buslajeva, Vostokova, Greča, Tolstoja mācību grāmatas un metodiskos līdzekļus. Bet arī Baltijas mācību līdzekļu sastādīšanā, kaut ar recenzijām un padomiem, piedalījās tādi izcili Maskavas un Pēterburgas pedagogi un literāti kā Buslajevs, Vostokovs, Dobroļubovs. (..)

1 Infantjevs B. Krievu valodas Latvijas nekrievu skolās vēsturisks apskats. 1. daļa (no XVIII gs. 80.gadiem). - R., 1972. - 118. -120.lpp. - krievu val. (tulk. autors).

Krievu valoda un literatūra Latvijas nekrievu skolās 2

(..) Laikā no 19.gadsimta 90.gadiem līdz 1917.gadam krievu valodas un literatūras mācīšanas metodika Latvijas nekrievu skolās nemitīgi pilnīgojās asas cīņas atmosferā.(..)

Metodiskās domas attīstība krievu valodas un literatūras mācīšanas jomā Baltijas nekrievu skolās 19.gs. otrajā pusē norisa nemitīgā cīņā starp jauno "naturālo" metodi un agrāko gramatisko tulkošanas metodi. Vienas un otras metodes aizstāvji veselu gadsimta ceturksni nemitīgi meklēja argumentus savas metodes aizstāvēšanai, ķērās pie eksperimentiem un krāja vērtīgus vērojumus un secinājumus, kas noveda beidzot pie nepieciešamības radīt jaunu "kombinētu" metodi. Taču realizēt šādu metodi uz zinātniskiem pedagoģijas un psiholoģijas pamatiem izdevās tikai 20.gs. otrajā pusē.

Līdztekus diskusijai par optimālām metodēm, krievu valodu mācot pamatskolā, Rīgas mācības apgabala skolotāji un metodiķi 19. un 20.gadsimteņa mijā pievērsās arī citu metodisku problēmu risināšanai, kas bija saistītas ar krievu valodas mācīšanas metodikas pilnīgošanu. Tika risinātas problēmas, aktuālas arī mūsdienu skolā — par ābeces mācīšanas un pareizrakstības iemaņu attīstīšanas optimāliem paņēmieniem, par raitas sarunvalodas un rakstveida runas attīstības organizāciju, par gramatikas leksikalizāciju un diferencētu mācīšanu, par skolēnu lasītāju interesēm un to attīstības jau-tājumiem, par valodas un nacionāli psiholoģisko šķēršļu pārvarēšanu, mācot vāciešiem un latviešiem krievu literatūru, par literatūras uztveres līmeņa paaugstināšanu. Šā laika publikācijas, tanīs izteiktie atzinumi un secinājumi pelna ievērību arī mūsdienās, sevišķi kā izejas punkti turpmākiem pētījumiem un eksperimentiem.(..)

2 Infanjevs B. Krievu valoda un literatūra. Latvijas nekrievu skolās. 2. daļa (XIX gs. 90.gadi - 1917.g.). - R., 1976. - 124.-125.lpp. - krievu val. (tulk. autors).

Leksikas un gramatikas vielas atlase un prezentācija krievu valodas kursā

latviešu skolās 3

(..) 4. Leksikas un gramatikas materiāla atlases un nostiprināšanas paņēmienu racionalizācija, izmantojot skolēnu dzimto valodu kā balstu.

(..) Lai izvērtētu ilgstošo diskusiju starp naturālās metodes atbalstītājiem, kas pilnīgi noliedza skolēnu dzimtās valodas izmantošanu kā atbalstu, no vienas puses, un no otras puses - tulkošanas metodes atbalstītājiem, kas skolēnu dzimto valodu kā atbalstu uzskatīja par pilnīgi nepieciešamu, mēs organizējām eksperimentālo pētīšanu un pierādījām, ka latviešu skolās, krievu valodu mācot, priekšroka dodama otram metodiskajam virzienam. (..)

Latviešu skolās atklātā (tiešā) salīdzināšana izrādījās rezultatīva dažādos aspektos: mācot leksiku, morfoloģiju, sintaksi, vārdu darināšanu, frazeoloģiju, pat pareizrakstību.(..)

Dzimtā valoda kā balsts, mācot krievu valodu, izpaužas arī tanī apstāklī, ka skolotāji, mācot krievu valodas leksiku un gramatiku, atgādina un aktivizē attiecīgās zināšanas, kas gūtas dzimtās valodas stundās, īpaši vispārlingvistiskās zināšanas, kā arī tādas parādības, kas līdzīgas latviešu un krievu valodā, tai skaitā arī līdzīgu parādību terminus un definīcijas.(..)

Eksperimentu rezultātā gūtās atziņas lika izdarīt dažas izmaiņas vispārpieņemtajos atzinumos, īpaši par tās gramatiskās teorijas mācīšanu krievu valodas stundās, kas ir identa vai līdzīga abās valodās. Mūsu eksperimenti vienlaicīgi parādīja, ka ne vienmēr pietiek tikai pārtulkot kādas gramatiskas kategorijas krievu terminu latviski. Kaut arī parādības ir identiskas, tomēr termina tulkojums vien vēl nerada īstu priekšstatu par attiecīgo gramatisko parādību. Nepieciešami vēl pavingrināties attiecīgās parādības funkcijas vērošanā  krievu vārdkopās vai teikumos, lai varētu runāt, ka priekš par gramatisko parādību skolēna apziņā ir nostiprinājies

Par visefektīvāko jaunu vārdu semantizācijas paņēmienu disertācijā nosaukts patstāvīgs skolēnu darbs ar divvalodu vārdnīcām. Šāds darbs nodrošina pareizrakstības apgūšanu, iepazīstina ar vārdu daudzajām nozīmēm un to izlietošanas jomu, radina skolēnus patstāvīgi censties izzināt jaunu vārdu nozīmi.

Tulkojums disertācijā apskatīts gan kā mācību līdzeklis gan kā mērķis. Kā līdzeklis latviešu skolās lietderīgs izrādījās tulkojums no latviešu valodas krievu valodā. No krievu valodas latviešu valodā tulkojumu praktizē, vienīgi semantizējot jaunu leksiku, kā arī frazeoloģisku teicienu analīzes nolūka -  salīdzinot to burtiskos tulkojumus ar ekvivalentiem lai frazeoloģismiem.

Tulkojums kā mērķis izvirzās tais gadījumos, kad viens no krievu valodas mācīšanas mērķiem kļuvis tulkotāja sagatavošana. Šādos gadījumos darbs organizējams pēc īpašas metodikas, iepazīstinot skolēnus ar zinātniskās un daiļliteratūras tulkošanas teoriju un praksi. (..)

3 Infantjevs B. Leksikas un gramatikas vielas atlase un prezentācija krievu valodas kursā latviešu skolās / Autoreferāts doktora disertācijai. - Maskava, 1985. - 20.-22.lpp. - krievu val. (tulk. autors).

 


Borisa Infantjeva raksti pieejami mūsu mājas lapā:

1997

Борис Инфантьев. Образ русского в латышском фольклоре

Борис Инфантьев. Русский язык и литература в латышских школах 20-30-х годов

Борис Инфантьев. Русский язык и литература в латышской школе 1920-1930-х годов

Борис Инфантьев. Странички из воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко

1998

Борис Инфантьев. Странички из воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко

1999

Борис Инфантьев. Мария Фоминична Семенова (1910-1988)

2000

Борис Инфантьев. Curriculum Vitae

2001

Борис Инфантьев. У колыбели?...В сени?...На обочине?...Легиона

2002

Борис Инфантьев. Образ Латвии 20-30-х годов в творчестве русских зарубежных писателей

Борис Инфантьев. Русские писатели о рижских и латгальских староверах

Борис Инфантьев. Латвийские староверы в творчестве латышских прозаиков

Библиография латвийского староверия. Сост. Б. Инфантьев

Борис Инфантьев. Переводчики, иллюстраторы и издатели Пушкина - латышские легионеры

2003

Борис Инфантьев. Новое учебное пособие

2004

Борис Инфантьев. Грамоты полоцких Владык как источник сведений о православных священниках в Риге на протяжении XV и первой трети XVI веков

Борис Инфантьев. Как мы собирали и исследовали латышский советский фольклор

2006

Борис Инфаетьев. На пути к энциклопедии Латвийского Православия

2007

Борис Инфантьев. Юрий Иванович Абызов – фольклорист

Борис Инфантьев. Балто-славянские культурные связи

2011

Борис Инфантьев. Русский язык в Ливонии XII-XVII веков

 

Raksti par viņu:

о. Александр Алексеев. Невосполнимая утрата

Tīna Kempele. Mans vectēvs

Tīna Kempele.  Saules nogurdinātie

Tīna Kempele. «Mana Mazā» mamma

Ivans Jānis Mihailovs. Boriss Infantjevs

Ivans Jānis Mihailovs. Borisa Infantjeva publikācijas

Оксана Дементьева. Борис Инфантьев: ученый от бога

Памяти Бориса Фёдоровича Инфантьева (14 сентября 1921 - 18 марта 2009)

Dita Degtere. Cilvēks, kurš ceļoja komā

Ineta Lipša. Nenogurdināmais zinātnieks

Borisa Infantjeva ģimenes arhīvs

Ilustrācijas tēmai