Borisa Infantjeva publikācijas

1947.

 1. Инфантьев Б. Некрасов в латышской литературе // Научный бюллетень Ленинградского Государственного Университета – Nr.16/17. – Ленинград: Ленинградский Государственный Университет, 1947. – c.110 – 116.
 2. Infantjevs B. Jauni materiāli par Raini [vēstule Ed. Volteram] // Cīņa. – 1947. – 19.oktobris.

1948.

 1. Infantjevs B. Materiāli par latviešu zinātniekiem Ļeņingradas arhīvos // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis – 1948. – Nr.2. – 15. – 22.lpp.
 2. Инфантьев Б. Второя научная фольклорная экспедиция // Советская Латвия. – 1948. – 28 июля.

1950.

 1. Infantjevs B. ZA Folkloras institūta IV zinātniskā ekspedīcija un izbraukuma sesija [1950.g. jūnijā Siguldas raj.] // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis – 1950. – Nr.6. – 124.lpp.
 2. Infantjevs B. Padomju Latvijas folkloristu sasniegumi 10 gados // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis – 1950. – Nr.7. – 176. – 178.lpp.

Rec. Ozoliņa E. PSRS tautu daiļrade cīņā par mieru un komunisma celtniecību [par B. Infantjeva referātu “Latvijas PSR folkloristu darbs”] // Literatūra un māksla. – 1950. – Nr.50.

 1. Infantjevs B. Puškina “Pasaka par zvejnieku un zivtiņu” latviešu folklorā // LPSR ZA Folkloras institūta raksti I. – Rīga: 1950. – 28. – 40.lpp.

Rec. Ozols A. Folkloras institūta raksti // Karogs. – 1951. – Nr.3. – 281. – 286.lpp.

 1. Infantjevs B. Profesoram R. Pelšem 70 gadi // Padomju Students. – 1950. – 13.oktobris.
 2. Infantjevs B. Pārmetums Latvijas Valsts izdevniecībai [nepopularizē latviešu padomju folkloru] // Padomju Jaunatne. – 1950. – 17.novembris.

10.   Инфантьев Б. Ленин в латышском народном творчестве // Советская Молодёжь. – 1950. – 21 апреля.

11.   Инфантьев Б. Языковеды Латвии перестраивают свою работу [в свете статьи И. В. Сталина] // Советская Латвия. – 1950. – 10 сентября.

1951.

12.   Инфантьев Б. Связи латышских и русских фольклористов в период латышского буржуазно – национального движения. Автореферат кандидатской диссертации. – Рига: Латвийский Государственный Университет, 1951. – 15с.

13.   Infantjevs B. Krievu tradicionālā folklora [lekcija studentiem neklātniekiem] // Padomju Latvijas Skola. – 1951. – Nr.1. – 42. – 52.lpp.

14.   Инфантьев Б. Рождение песни [коллективное создание новых песен в хоровых коллективах Латвии] // Советская Mолодёжь. – 1951. – 12 октября.

1952.

15.   Infantjevs B. Tautas daiļrade Ugālē // Brīvā Venta. – 1952. – 31.jūlijs.

16.   Инфантьев Б. Советская Армия в латышском фольклоре // Железнодорожник Латвии. – 1952. – 23 февраля.

1955.

17.   Miķeļsons R., Infantjevs B. Nepārslogosim skolēnus // Skolotāju Avīze. – 1955. – 27.janvāris.

18.   Infantjevs B. Skolotāja pedagoģiskā meistarība – metodikas pamats // Skolotāju Avīze. – 1955. – 24.marts.

19.   Infantjevs B. Pedagoģiskā padome nolēma // Skolotāju Avīze. – 1955. –9.jūnijs.

20.   Infantjevs B. Neatkārtosim pagājušā gada kļūdas // Skolotāju Avīze. – 1955. – 13.oktobris.

21.   Infantjevs B. Jauna mācību grāmata krievu literatūrā // Skolotāju Avīze. – 1955. – 20.oktobris.

22.   Francmane H., Beikmane E., Infantjevs B. Paskaidrojums [pie B. Infantjeva raksta “Neatkārtosim pagājušā gada kļūdas”] // Skolotāju Avīze. – 1955. – 27.oktobris.

1956.

23.   Инфантьев Б. Связи латышских и русских фольклористов. Автореферат кандидатской диссертации. – Рига: Институт языка и литературы Академии наук Латвийской ССР, 1956. – 19с.

24.   Infantjevs B. Par literatūras lasīšanas metodiku // Skolotāju Avīze. – 1956. – 5.jūlijs.

25.   Infantjevs B. Starprepublikaniskā apspriede par valodu un literatūras mācīšanu // Skolotāju Avīze. – 1956. – 20.septembris.

1957.

26.   Инфантьев Б., Эйхвальд В. Латышская литература. Учебник для X класса с русским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1957. – 47с.

27.   Инфантьев Б., Милльштейн С., Николаев М., Озолинь Н., Францман Е., Цытков И. Русская литература. Учебник – хрестоматия для 8 классов школ с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1957. – 222с.

28.   Инфантьев Б. Некоторые вопросы внеклассной работы по русскому языку и литературе в латышских школах // Внеклассная работа по русскому языку и литературе в латышских школах. – Рига: МП ЛССР, 1957. – с.4 – 22.

29.   Бейкман Э., Инфантьев Б., Цитович В. Вопросы методики преподавания русского языка в латышских школах // Русский язык в национальной школе. – 1957. – Nr.5. – с.68 – 74.

30.   Infantjevs B. Daži vērojumi par izglītību un audzināšanu Zviedrijā // Skola un Ģimene. – 1957. – Nr.3. – 82. – 87.lpp.

31.   Infantjevs B. Top jauna mācību grāmata // Skolotāju Avīze. – 1957. – 30.marts.

32.   Beikmane E., Infantjevs B. Gatavosimies krievu valodas un literatūras perspektīvas programmas apspriešanai // Skolotāju Avīze. – 1957. – 15.augusts.

33.   Infantjevs B. Diskusija palīdzējusi // Skolotāju Avīze. – 1957. – 28.novembris.

1958.

34.   Инфантьев Б., Скоковский А., Францман Е. Книга для чтения. В VIII классах с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1958 – 1961. – 220с.

35.   Инфантьев Б. Внеклассное чтение в V – VII классах // Русский язык в латышской школе. – Рига: НИИШ, 1958. – с.150 – 159.

36.   Infantjevs B. Pedagoģiski lasījumi Rēzeknē // Skolotāju Avīze. – 1958. – 9.janvāris.

37.   Infantjevs B. Par lielisko darbu krievu valodas un literatūras stundā // Skolotāju Avīze. – 1958. – 23.janvāris.

38.   Infantjevs B., Skokovskis A. Augstāku līmeni krievu valodas mācīšanai // Skolotāju Avīze. – 1958. – 13.marts.

39.   Infantjevs B. Тор jauna mācību grāmata literārajā lasīšanā krievu valodā // Skolotāju Avīze. – 1958. – 21.aprīlis.

40.   Infantjevs B. Sastādītā krievu literatūras mācību grāmata arī IX klasei // Skolotāju Avīze. – 1958. – 24.jūlijs.

41.   Infantjevs B. Secinājumi ir šādi // Skolotāju Avīze. – 1958. – 5.septembris.

42.   Infantjevs B., Skokovskis A. Metodisku norādījumu vietā dezorientēšana // Skolotāju Avīze. – 1958. – 17.oktobris. (Rec. par Краснов В. Изучение имени существительного в V классе латышской школы // Rīgas Pedagoģiskā institūta raksti – Nr.8.)

43.   Infantjevs B. Kādas krievu valodas gramatikas mums ir vajadzīgas? // Skolotāju Avīze. – 1958. – 5.decembris.

44.   Infantjevs B. Izmantojot ražošanas praksi latviešu un krievu valodas labākai apguvei // Skolotāju Avīze. – 1958. – 19.decembris.

1959.

45.   Krievu – latviešu vārdnīca. Русско – латышский словарь (sast. P. Dāle, B. Infantjevs u.c.). – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. – I sēj. – 1108.lpp.

46.   Krievu – latviešu vārdnīca. Русско – латышский словарь (sast. P. Dāle, B. Infantjevs u.c.). – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. – II sēj. – 1080.lpp.

47.   Инфантьев Б., Милльштейн С., Николаев М., Путне М., Францманe E. Русская литература. Учебник – хрестоматия для 9 классa школ с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1959 – 1962. – 226с.

Rec. Seile V. Tagad vieglāk strādāt // Skolotāju Avīze. – 1960. – 8.janvāris.

48.   Инфантьев Б. Проблемы отбора, раскрытия значения и закрепления слов // Словарная работа по русскому языку и литературе в латышских школах. – Рига: МП ЛССР, 1959. – c.5 – 33.

49.   Инфантьев Б. Идейно – воспитательная работа на уроках русского языка и литературы в латышской школе // Вопросы воспитания школьников. – Рига: МП ЛССР, 1959. – с.31 – 53.

50.   Инфантьев Б., Свирский В. Работа по новому учебнику русской литературы в IX классах латышских школ // Padomju Latvijas Skola. – 1959. – Nr.11. – 10. – 20.lpp.

51.   Grase H., Infantjevs B. Aicinam atsaukties // Skolotāju Avīze. – 1959. – 10.jūlijs.

52.   Infantjevs B. Nopietnāku vērību tautu draudzības jūtu veidošanai! // Skolotāju Avīze. – 1959. – 14.augusts.

53.   Infantjevs B. Tā kļūst bagātāka skolēnu leksika // Skolotāju Avīze. – 1959. – 25.septembris.

54.   Beikmane E., Infantjevs B. Top jaunas mācību grāmatas // Skolotāju Avīze. – 1959. – 13.novembris.

55.   Infantjevs B., Skokovskis A. Tā strādāt nedrīkst [par krievu valodas mācīšanu Saldus rajona skolā] // Skolotāju Avīze. – 1959. – 18.decembris.

56.   Infantjevs B. Pilnvērtīgas rakstu valodas iemaņas // Skolotāju Avīze. – 1959. – 25.decembris.

1960.

57.   Инфантьев Б., Румянцев М., Свирский В. Русская литература. Макет учебника – хрестоматии. Для X классов с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1960 – 1962. – 238с. (общий тираж 24000 экземпляров!)

Rec. Šķirmante F. Krievu literatūras mācību grāmata X klasei // Padomju Latvijas Skola. – 1961. – Nr.4. – 89. – 90.lpp.

58.   Infantjevs B. Materiāli latviešu kultūras vēsturei Maskavas un Viļņas arhīvos // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis – 1960. – Nr.2. – 185. – 188.lpp.

59.   Infantjevs B.  Krietns palīgs tautu draudzības jūtu audzināšanā // Padomju Latvijas Skola. – 1960. – Nr.2. – 89. – 90.lpp. (Rec. par Vāvere V. Gorkijs un latviešu literatūra. – Rīga: 1959.)

60.   Инфантьев Б. Развитие русской речи учащихся – латышей в связи с производственной практикой // Русский язык в национальной школе. – 1960. – Nr.4. – c.50 – 56.

61.   Infantjevs B. Interesants eksperiments // Skolotāju Avīze. – 1960. – 29.aprīlis.

1961.

62.   Инфантьев Б., Полешко – Полесский О., Свирский В, Скоковский А. Русская литература. Учебник – хрестоматия для XI классов с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1961, 1962. – 283с., 1964. – 278с.

Rec. Šķirmante F. Ilgi gaidīta grāmata // Skolotāju Avīze. – 1961. – 23.augusts.

63.   Инфантьев Б., Ниселович И. Пути развития активности и самостоятельности учащихся и повышения их самостоятельности на занятиях по развитию речи в V – VIII классах // Активность и самостоятельность учащихся на занятиях по русскому языку в латышских школах. – Рига: МП ЛССР, 1961. – с.5 – 43.

64.   Infantjevs B., Niselovičs J. Labākie skolotāji aktivizē metodes. Vērojumi Centrālajos Pedagoģiskajos lasījumos par krievu valodas un literatūras mācīšanu nacionālajās skolās (Maskava) // Padomju Latvijas Skola. – 1961. – Nr.4. – 30. – 31.lpp.

65.  Бейкман Э., Инфантьев Б. Принципы построения единого учебника русского языка для латышских школ // Русский язык в национальной школе. – 1961. – Nr.1. – c.45 – 51.

1962.

66.   Францман Е., Инфантьев Б., Вилан О., Семёнова М. Русский язык для IX – XI классов школ с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1962, 1964, 1966 – 1971. – 396с. (общий тираж 100000 екземпляров!)

Rec. Румянцева Г. И. О новом учебнике по русскому языку для 9 – 11 классов с латышским языком обучения // Учёные записки Латвийского Государственного Университета. – т.54. – Рига: Латвийский Государственный Университет, 1964. – с.211 – 219.

67.   Бейкмане Э., Инфантьев Б. Русский язык. Для VIII класса школ с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1962. – 184c. Последующие издания 1963 – 1965, 1972 – 1974, под заглавием “Русское слово” – 1975 – 1978, 1982, 1986. (общий тираж 279000 экземпляров!)

Rec. Викторов Б. [Волков Б.] В единстве с литературой // Учительская газета. – 1964. – 5 марта.

68.   Инфантьев Б. Привитие навыков русской речи учащихся  – латышей в школах с параллельными русскими и латышскими классами // Воспитание у учащихся чувства дружбы между народами. – Рига: МП ЛССР, 1962. – с.23 – 29.

69.   Beikmane E., Infantjevs B. Jauna krievu valodas mācību grāmata // Skolotāju Avīze. – 1962. – 12.septembris.

1963.

70.   Infantjevs B., Losevs A., Svirskis V. Maksims Gorkijs Latvijā // Padomju Latvijas Skola. – 1963. – Nr.12. – 62. – 66.lpp.

71.   Лосева С., Францман Е., Инфантьев Б., Вилан О., Семёнова М. Русский язык для IX – XI классов школ с латышским языком обучения // Русский язык в национальной школе. – 1963. – Nr.5. – c.89 – 91. 

72.   Infantjevs B. Majakovskis Latvijas skolās // Skolotāju Avīze. – 1963. – 24.jūlijs.

1964.

73.   Инфантьев Б., Лосев А., Свирский В. М. Горький, В. Маяковский, Н. Островский в Латвии. – Рига: Латвийское газетно – журнальное издательство, 1964. – 83с.

Rec. Их помнят, их любят // Советская молодёжь. – 1965. – 15 августа.

74.   Свирский В., Францман Е., Инфантьев Б. Русская литература. Учебник – хрестоматия для 10 классов с латышским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1964 – 1970. – 320с. (общий тираж 58000 экземпляров!)

75.   Инфантьев Б., Волков Б., Лосев А. Латышская литература. Для средней школы. – Рига: Латгосиздат, 1964. – 100c. Последующие издания 1967 – 1971, 1973, 1975 – 1977, 1980. (общий тираж 142000 экземпляров!)

Rec. Гусев А. Пусть люди станут братскою семьёй // Советская молодёжь. – 1971. – 2 мая.

76.   Инфантьев Б. Латышская литература. Книга для чтения в V – VIII классах с русским языком обучения. – Рига: Латгосиздат, 1963. – 175c. Последующие издания 1964 – 1968, 1970 – 1973, 1981. С 1972 под заглавием “Хрестоматия по латышской литературе”. (общий тираж 192000 экземпляров!)

Rec. Камайская Г. Путеводитель в латышскую литературу // Ригас Балсс. – 1968. – 5 мая.

77.   Infantjevs B., Losevs A. Ābecei 100 gadu [N. Sokolova “Latviešu bokveris”] // Skola un Ģimene. – 1964. – Nr.11. – 34.lpp.

78.   Infantjevs B. Par aktuāliem valodu un literatūras mācīšanas jautājumiem. [kopā ar J. Bērziņu, H. Grasi, I. Martinsoni] // Skolotāju Avīze. – 1964. – 9.marts.

1965.

79.   Бейкмане Э., Инфантьев Б., Францмане Е. Русское слово. Учебник русского языка для старших классов национальных школ РСФСР. – Москва: Просвещение, 1965 – 1968. – 366c.

80.   Инфантьев Б. Райнис в русской школе // Rainis skolā. – Rīga: Zvaigzne, 1965. – 69. – 82.lpp.

81.   Бейкмане Э., Инфантьев Б. Ещё раз взвесить и обдумать [вопросы русской орфографии] // Русский язык в национальной школе. – 1965. – Nr.1. – c.72 – 73.

82.   Инфантьев Б. Обучение разговорной речи // Русский язык в национальной школе. – 1965. – Nr.2. – c.26 – 32.

83.   Infantjevs B., Losevs A. Viņš dziedāja par tautu draudzību [Rainis] // Skolotāju Avīze. – 1965. – 12.maijs.

84.   Infantjevs B., Losevs A. Raiņa Rīga // Rīgas Balss. – 1965. – 19.jūnijs.

85.   Karule A., Infantjevs B., Losevs A. Dzejnieks un skola [Rainis] // Rīgas Balss. – 1965. – 23.septembris.

86.   Infantjevs B., Losevs A. Pedagogu padomdevējs, audzinātājs un draugs // Rīgas Balss. – 1965. – 19.jūnijs.

87.   Infantjevs B., Losevs A. Rainis un Gorkijs // Skolotāju Avīze. – 1965. – 8.septembris.

88.   Инфантьев Б., Лосев А. Народов братство он воспел [Райнис] // Советская молодёжь. – 1965. –  24 марта.

89.   Инфантьев Б., Лосев А. Буревестники [Горький и Райнис] // Советская молодёжь. – 1965. –  7 апреля.

90.   Инфантьев Б., Лосев А. Богатырская песнь о Муромце [Пьеса Райниса “Илья Муромец”] // Советская молодёжь. – 1965. –  21 мая.

91.   Инфантьев Б., Лосев А. Рига Райниса // Ригас Балсс. – 1965. – 19 июня.

92.   Инфантьев Б., Лосев А. Поэт и школа [Райнис] // Ригас Балсс. – 1965. –  9 cентября. 

93.   Инфантьев Б., Лосев А. Полвека вдохновенного труда [А. Биркерт – первый биограф Райниса] // Советская молодёжь. – 1965. – 11 сентября.

94.   Каруле А., Инфантьев Б., Лосев А. Советник, наставник и друг педагогов // Ригас Балсс. – 1965. – 23 cентября. 

95.   Инфантьев Б., Лосев А. Сквозь даль времён [Фонвизин в Латвии] // Советская молодёжь. – 1965. – 12 декабря.

1966.

96.   Инфантьев Б. Стихи русских поэтов в латышском фольклоре // Вопросы языка и литературы. – Рига: Звайгзне, 1966. – с.3 – 18.

97.   Infantjevs B., Losevs A. Ar entuziasmu un pacietību [Turģeņevs un 24. Rīgas vidusskola] // Skola un Ģimene. – 1966. – Nr.9. – 34. – 36.lpp.

98.   Бейкмане Э., Инфантьев Б., Францмане Е. О новом учебном пособии // Русский язык в национальной школе. – 1966. – Nr.2. – c.34 – 36.

99.   Инфантьев Б. Экспериментальное пособие для старших классов латышских школ // Русский язык в национальной школе. – 1966. – Nr.4. – c.29 – 33.

100. Инфантьев Б., Лосев А. Сквозь даль времён [Фонвизин в Балдоне и ученики А. Гусева] // Литература в школе. – 1966. – Nr.3. – c.66. – 68.

101.  Infantjevs B., Losevs A. Deviņdesmit iedvesmes pilnu gadu [A. Birkerta – pirmā Raiņa biogrāfa jubileja] // Skolotāju Avīze. – 1966. – 30.marts.

102. Infantjevs B., Losevs A. Nikolajs Tihonovs Gaujas krastos [Tihonovs un Valmieras 2. vidusskolas skolnieki] // Cīņa. – 1966. – 30.jūlijs.

103. Infantjevs B., Losevs A. Kāda portreta noslēpums [Turģeņevs, Gruzdiņš un Rīgas 24. vidusskolas skolēni] // Rīgas Balss. – 1966. – 26.marts.

104. Infantjevs B., Losevs A. Grāmata par brālību // Rīgas Balss. – 1966. – 10.jūnijs. (Rec. par Вавере В., Мацков Г. Латышско – русские литературные связи. – Рига: Зинатне, 1965. – 473с.)

105. Infantjevs B. Labs palīgs krievu un latviešu valodas skolotājiem // Skolotāju Avīze. – 1966. – 3.augusts. (Rec. par Семёнова М. Сопоставительная грамматика русского и латышского языков. – Рига: 1965.)

106. Инфантьев Б., Лосев А. Тайна одного портрета [Тургенев, Груздиньш и ученики 24–ой средней школы города Риги] // Ригас Балсс. – 1966. –  24 марта. 

107. Инфантьев Б., Лосев А. Книга о братстве // Ригас Балсс. – 1966. –  10 июня. (Rec. par Вавере В., Мацков Г. Латышско – русские литературные связи. – Рига: Зинатне, 1965. – 473с.)

108. Инфантьев Б., Лосев А. Рыбацкие самоцветы [Рыбаки в латышском фольклоре] // Советская молодёжь. – 1966. – 13 июня.

1967.

109. Инфантьев Б. Програмированные задания по теме “Предложное управление”. Для IX классов с латышским языком обучения. – Рига: МП ЛССР, 1967. – 126c.

110. Инфантьев Б. Програмированные задания по теме “Предложное управление”. Для X – XI классов с латышским языком обучения. – Рига: МП ЛССР, 1967. – 121c.

111. Инфантьев Б. Использование элементов програмированного обучения  по теме “Виды глаголов” // Programmētā mācīšana skolā. – Rīga: Zvaigzne, 1967. – 101. – 108.lpp.

112. Infantjevs B., Losevs A. Kultūras saites nav saraujamas [Baldones skolnieku pētījumi par Ņekrasovu] // Skola un Ģimene. – 1967. – Nr.1. – 34. – 35.lpp.

113. Infantjevs B., Losevs A. Rakstnieka J. Tiņanova bērnības zemē // Skola un Ģimene. – 1967. – Nr.3. – 24. – 25.lpp.

114. Infantjevs B., Losevs A. Teodora Netes piemiņa mūžam dzīva // Skola un Ģimene. – 1967. – Nr.7. – 26.  – 27.lpp.

115. Infantjevs B., Losevs A. Atmiņas neizgaist [N. Tihonovs Valmierā] // Skola un Ģimene. – 1967. – Nr.11. – 58. – 59.lpp.

116. Инфантьев Б., Лосев А. Границы учебника раздвигаются [Тургенев и рижская 24–я школа] // Литература в школе. – 1967. – Nr.2. – c.64 – 66.

117. Бейкмане Э., Инфантьев Б., Цитович В. Успехи, свершения, полёт… // Русский язык в национальной школе. – 1967. – Nr.5. – c.21 – 22.

118. Инфантьев Б., Камайская Г. Самоконтроль на уроках русского языка в старших классах // Русский язык в национальной школе. – 1967. – Nr.6. – c.28 – 34.

119. Infantjevs B., Losevs A. Divu literatūru draudzība // Skolotāju Avīze. – 1967. – 5.jūlijs.

120. Infantjevs B., Losevs A. Brīnumaina pasaule // Rīgas Balss. – 1967. – 7.janvāris.

121. Infantjevs B., Losevs A. Brālības grāmatas lappuses // Rīgas Balss. – 1967. – 13.jūlijs.

122. Infantjevs B., Losevs A. Meklējumi un atklājumi // Cīņa. – 1967. – 27.augusts.

123. Beikmane E., Infantjevs B. Novērst galvenos trūkumus krievu valodas mācīšanā latviešu skolās // Skolotāju Avīze. – 1967. – 6.septembris.

124. Инфантьев Б., Лосев А. Обыкновенный дивный мир. Поиски и находки. [о Пушкине в 24–ой средней школе города Риги] // Ригас Балсс. – 1967. – 7 января. 

125. Инфантьев Б., Лосев А. Страницы из книги братства // Ригас Балсс. – 1967. –  13 июля.

126. Инфантьев Б., Лосев А. В стране тыняновского детства // Советская молодёжь. – 1967. – 29 июля.

127. Инфантьев Б., Лосев А. Сквозь годы мчась…[Т. Нетте] // Советская молодёжь. – 1967. – 30. августа.

1968.

128. Инфантьев Б. Програмированные задания по теме “Виды глаголов”. Для 10 класса школ с латышским языком обучения. – Рига: НИИШ, 1968. – 57c.

129. Инфантьев Б. Борьба латышей за право изучать русский язык // V. Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskā institūta zinātniskās konferences materiāli. – Liepāja: 1968. – 64. – 66.lpp.

130. Инфантьев Б. Програмированное обучение в старших классах латышских школ // В поисках новых путей развития русской речи. – Каунас: Швиеса, 1968.

131. Infantjevs B. Krievu valoda latviešu skolā // Latvijas PSR mazā enciklopēdija – 2 sēj. – Rīga: Zinātne, 1968. – 159. – 160.lpp.

132. Infantjevs B., Losevs A. Daiļrades spēks iedvesmo // Skola un Ģimene. – 1968. – Nr.3. – 5. – 6.lpp.

133. Infantjevs B. Lai attīstītu skolēnu patstāvību // Skolotāju Avīze. – 1968. – 18.decembris.

134. Инфантьев Б. Привитие навыков русской речи в школах с параллельными классами // Русский язык в национальной школе. – 1968. – Nr.2. – c.23 – 27.

135. Инфантьев Б., Лосев А. М. Горький в Латвии // Литература в школе. – 1968. – Nr.2. – c.72 – 76.

136. Инфантьев Б., Лосев А. Один из путей интернационального воспитания // Вечерняя средняя школа. – 1968. – Nr.2. – c.50 – 57.

137. Бейкман Э., Инфантьев Б. О принципах составления новых учебников для национальной школы // Русский язык в национальной школе. – 1968. – Nr.5. – c.26 – 29.

138. Infantjevs B., Losevs A. Pa dziesmas pēdām // Rīgas Balss. – 1968. – 17.februāris.

139. Karule A., Infantjevs B., Losevs A. Dzejnieks un skola // Rīgas Balss. – 1968. – 9.septembris.

140. Инфантьев Б., Лосев А. Перелистывая старые страницы [“Рижского Вестника” в поисках новой инормации о Тургеневе] // Ригас Балсс. – 1968. –  15 января. 

141. Инфантьев Б., Лосев А. Родина в сердце твоём. [Н. Тихонов и ученики 2–ой средней школы Валмиеры] // Советская молодёжь. – 1968. – 4 февраля.

142. Инфантьев Б., Лосев А. По следам песни [Горького “Солнце всходит и заходит” в латышском фольклоре] // Ригас Балсс. – 1968. –  17 февраля. 

143. Инфантьев Б., Лосев А. Юные исследователи Горького [Составившие рижскую летопись Горького] // Советская Латвия. – 1968. – 26 марта.

144. Инфантьев Б., Лосев А. В поиске интернационалисты // Советская Латвия. – 1968. – 5 июня.

145. Каруле А., Инфантьев Б., Лосев А. Поэт и школа // Ригас Балсс. – 1968. – 9 сентября. 

1969.

146. Инфантьев Б. Програмированные задания по рускому  правописанию. Для VIII и IX классов с латышским языком обучения – Рига: НИИШ, 1969. – 76c.

147. Инфантьев Б. Преподавание русского языка и литературы в советской латышской школе // Skolas un pedagoģiskās domas attīstība Padomju Latvijā. – Rīga: Zvaigzne, 1969. – 122. – 144.lpp.

148. Инфантьев Б., Цитович В. О состоянии обучения русскому языку в школах с латышским языком обучения // О причинах второгодничества и посредственных знаний учащихся и путях повышения эффективности учебного процесса. – Рига: МП ЛССР, 1969. – с.111 – 139.

149. Инфантьев Б. Цели и задачи обучения русскому языку в школе с латышским языком преподавания // Очерки по методике преподавания русского языка в IV – XI классах с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1969. – с.5 – 12.

150. Инфантьев Б., Ниселович И. Приёмы введения и закрепления слов // там же. – с.63 – 82.

151. Инфантьев Б., Ниселович И. Индукция и сравнение при изучении грамматики как средство активизации учащихся // там же. – с.104 – 117.

152. Бейкмане Э., Инфантьев Б. Элементы програмированного обучения на уроках русского языка в школах с латышским языком обучения // там же. – 169 – 183.

153. Инфантьев Б., Камайская Г. Програмированное обучение и самостоятельная работа школьников // Русский язык в национальной школе. – 1969. – Nr.3. – c.11 – 17.

154. Инфантьев Б. Русскиий язык в латышских школах // Русскиий язык в нерусской  школе (Баку). – 1969. – Nr.8.

155. Infantjevs B., Losevs A. Seno laiku jauna elpa [Krilovs un skolnieku pētījumi] // Rīgas Balss. – 1969. – 15.marts.

156. Infantjevs B., Losevs A. Grāmatai 100 gadu [Ļ. Tolstoja  “Karš un Miers” un latviešu lasītājs] // Skolotāju Avīze. – 1969. – 17.decembris.

157. Бейкмане Э., Инфантьев Б. Учебник нового типа // Учительская газета. –1969. – 26 августа.

158. Инфантьев Б., Лосев А. На примере великой жизни // Советская молодёжь. – 1969. – 28 января.

159. Инфантьев Б., Лосев А. Есть такое слово: “неттовцы” // Советская молодёжь. – 1969. – 23 марта.

160. Инфантьев Б., Лосев А. Рассказ об одном необычном поиске [учеников 1–ой рижской средней школы о Крылове в Риге] // Советская молодёжь. – 1969. – 20 августа.

1970.

161. Инфантьев Б. Програмированные задания по теме “Предложное управление”. Для X классов с латышским языком обучения. – Рига: МП ЛССР, 1970. – 180c.

162. Инфантьев Б., Лосев А. Русское слово. Учебник для V – VIII классов вечерних (сменных) и заочных школ с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1970. – 403с., 1975. – 405с. (общий тираж 10000 экземпляров!)

Rec. Zavadska  A. Par mācību grāmatu “Русское слово” // Skolotāju Avīze. – 1973. – 12.decembris.

Гусев А. // Вечерняя средняя школа. – 1972. – Nr.6. – c.86 – 87.

163. Infantjevs B. Divvalodības veidošana // Latviešu valoda klasēs ar krievu mācību valodu. – Rīga: Zvaigzne, 1970. –  7. – 26.lpp.

164. Инфантьев Б. Учебник русского языка для старших классов как основной фактор, способствующий успешному усвоению предмета // Образование и воспитание в национальной школе. – Москва: Педагогика, 1970. – с.55 – 56.

165. Infantjevs B. Krilovs Rīgā // Skola un Ģimene. – 1970. – Nr.10. – 16. – 17.lpp.

166. Инфантьев Б., Лосев А. Поэта узнают по разному [Н. Тихонов и ученики 2–ой валмиерской школы] // Литература в школе. – 1970. – Nr.4. – c.65. – 69.

1971.

167. Инфантьев Б. Материал для закрепления русского правописания. – Рига: МП ЛССР, 1971, 1973, 1975.

168. Инфантьев Б., Лосев А. Горький и Латвия. – Рига: МП ЛССР, 1971. – 79с.

169. Инфантьев Б., Лосев А. Литературное краеведение // Вопросы преподавания русской литературы в национальной школе. – Москва: Педагогика, 1971. – с.132 – 141.

170. Инфантьев Б. Изучение глагола в школах Латвии // Взаимодействие языков в процессе обучения. – Вильнюс: МП ЛитССР, 1971. – c.107 – 109.

171. Инфантьев Б. Teзисы // Научно – методическая конференция русистов по актуальным вопросам преподавания русского языка как неродного. – Рига: 1971.

172. Infantjevs B., Losevs A. Laipni lūdzam, Krievijas rakstnieki // Skola un Ģimene. – 1971. – Nr.3. – 44. – 45.lpp.

173. Инфантьев Б., Полевая Р. Эффектность самопроверки на уроках русского языка // Русский язык в национальной школе. – 1971. – Nr.1. – c.29 – 37.

174. Инфантьев Б., Лосев А. Таким открылся им Некрасов [балдонским школьникам] // Литература в школе. – 1971. – Nr.6. – c.62 – 65.

175. Infantjevs B., Losevs A. Parauga spēkā smeļoties // Cīņa. – 1971. – 11.februāris.

176. Infantjevs B. Pilnveidojot fakultatīvo nodarbību norisi [аpspriede Uļjanovskā] // Skolotāju Avīze. – 1971. – 21.marts.

177. Infantjevs B. Meklēsim jauno, derīgo // Skolotāju Avīze. – 1971. – 14.aprīlis.

178. Infantjevs B., Losevs A. Krievu literatūra, mācību stunda, dzīve // Skolotāju Avīze. – 1971. – 21.aprīlis.

179. Infantjevs B. Mācīt un audzināt // Skolotāju Avīze. – 1971. – 25.augusts.

180. Инфантьев Б., Лосев А. Урок учит, урок воспитывает // Советская Латвия. – 1971. – 20 января.

181. Инфантьев Б., Лосев А. Братской дружбы многоцветы [школьные олимпиады “Русские писатели в Латвии”] // Советская Латвия. – 1971. – 22 апреля.

1972.

182. Инфантьев Б. Русский язык в национальной школе Латвии. Исторический очерк I. Переводно – грамматический метод (XVIII в. – 80–ые годы XIX в.). – Рига: Звайгзне, 1972. – 139с.

Rec. Семёнова М. Тема исследования – русский язык в Латвии // Учительская газета. – 1973. – 30 января.

Майорова И., Шамсутдинова С. Актуальное исследование по истории методики // Русский язык в национальной школе. – 1974. – Nr.3. – c.93 – 94.

С. Ш. Русский язык в национальных школах Латвии // Русский язык в киргизской школе. – 1974. – Nr.4. – c.34.

Бейкман Э. Исследование проблем методики преподавания русского  языка в национальной школе // Русский язык в армянской школе. – 1974. – Nr.4. – c.54 – 57.

183. Бейкмане Э., Инфантьев Б., Малькова В., Марауска Л. Русская речь. Учебник  VII класса с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1972 – 1976, 1981. – 202с. (общий тираж 136000 экземпляров!)

184. Инфантьев Б., Бейкмане Э. Методические указания к работе по учебнику “Русская речь” для VII класса с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1972. – 72c., 1976. – 75c., 1981 (без Э. Бейкмане) – 88с.

185.Инфантьев Б., Лосев А. Литературное краеведение // Вопросы преподавания русской литературы в национальной школе. – Москва: Педагогика, 1972. – с.134 – 142.

186. Инфантьев Б. Преподавание русского языка и литературы в латышских школах за 50 лет // Всесоюзная научная конференция по проблемам обучения русскому языку как средству межнационального общения народов СССР. – Кишенёв: Лумина, 1972.

187. Инфантьев Б. Выявление интересов восьмиклассников и отбор иллюстративно – тренировочного материала для учебников русского языка // Тезисы докладов республиканских педагогических чтений, посвящённых 50 – летию образавания СССР. – Рига: МП ЛССР, 1972.

188. Инфантьев Б. Повторяемость лексико – грамматического материала в учебниках и прочность его усвоения // Русский язык в национальной школе. – 1972. – Nr.5. – c.25 – 31.

189. Каруле А., Инфантьев Б., Лосев А. Ян Райнис о воспитании строителей нового мира // Советская Педагогика. – 1972. – Nr.12. – c.118 – 126.

190. Infantjevs B. Jaunas prasības // Skolotāju Avīze. – 1972. –  5.janvāris.

191. Infantjevs B. Ar aizrautību // Skolotāju Avīze. – 1972. – 16.februāris.

192. Infantjevs B., Zimule Ē. Uzmanības centrā humanitārās klases // Skolotāju Avīze. – 1972. – 24.maijs.

193. Infantjevs B., Losevs A. Dzīvinošais spēks // Skolotāju Avīze. – 1972.  – 9.augusts.

194. Infantjevs B., Losevs A. Ar jaunatklasmes prieku // Skolotāju Avīze. – 1972.  – 20.septembris.

195. Infantjevs B., Losevs A. Plašāks skats, dziļāka doma // Skolotāju Avīze. – 1972. – 1.novembris.

196. Инфантьев Б., Лосев А. Дружба литератур – дружба народов // Учительская газета. – 1972. – 18 ноября.

1973.

197. Инфантьев Б. Факультативные занятия по русскому языку и литературе в школах Латвийской ССР. – Рига: МП ЛССР, 1973. – 38с.

198. Инфантьев Б. Правописание местоимений, глаголов, наречий. – Рига: МП ЛССР, 1973. – 60с.

199. Бебрис Л., Сазонова Л., Маноим И., Малькова В., Инфантьев Б. Сборник диктантов и изложений. Для IV – VIII классов с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1973. – 223с.

200. Инфантьев Б., Лосев А. Русские советские писатели и Латвия. [Горький, Маяковский, Н. Островский, Фадеев, Шолохов, Тихонов, А. Н. Толстой, Паустовский] Фотоиллюстрации Л. Ф. Котовича. – Рига: Звайгзне, 1973. – 44 илл.

201. Инфантьев Б., Лосев А. В. В. Маяковский и Латвия. – Рига: [b.i.], 1973. – 95с.

Rec. Гусев А. Здравствуй, Маяковский! // Советская молодёжь. – 1974. – 12 июня.

202. Францман Е., Лапса А., Богданова С., Инфантьев Б. Русское слово. Учебник для X класса с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1973. – 146с. Последующие издания 1974 – 1980, 1984 (под заглавием “Krievu valoda”), 1991. (общий тираж 161000 экземпляров!)

203. Инфантьев Б., Малькова В. Книга для чтения по русской литературе. Для VIII классов с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1973. – 205с. Последующие издания 1974 – 1976, 1982, 1986. (общий тираж 135000 экземпляров!)  

204. Infantjevs B. Vēl labāk mācīt krievu valodu // Skolotāju Avīze. – 1973.  – 14.marts.

205. Infantjevs B. Lai vairāk domā, meklē, spriež // Skolotāju Avīze. – 1973.  – 4.jūlijs.

206. Infantjevs B. Kādai jābūt labai krievu valodas stundai // Skolotāju Avīze. – 1973. – 28.novembris.

207. Infantjevs B. Pirmā krievu valodas mācību grāmata Latvijā [A. Rodes grāmata 1773. gadā vācu skolām] // Skolotāju Avīze. – 1973. – 26.decembris.

208. Инфантьев Б., Лосев А. НИИ Педагогики. Наше мнение. [обсуждаем проект основ законодательства об образовании] // Советская молодёжь. – 1973. – 25 мая.

209. Инфантьев Б. Мнение латвийских педагогов // Учительская газета. – 1973. – 30 июня.

1974.

210. Инфантьев Б., Францман Е. Русское слово. Учебник  для XI классов с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1974. – 150с. Последующие издания 1975 – 1981. (общий тираж 108000 экземпляров!)

211. Инфантьев Б. Хрестоматия по латышской литературе для IV – VIII классов с русским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1974 – 1976. – 224с.

212. Лосев А., Инфантьев Б. Рижские годы Ивана Крылова. Ученики ведут поиск // Вопросы преподавания языка и литературы. – Рига: Звайгзне, 1974. – с.217 – 232.

213. Инфантьев Б. Проблемы отбора и распледеления материала в учебниках русского языка для латышских школ // Научные основы учебника русского языка и литературы для национальной школы. – Москва: НИИПРЯНШ АПН СССР, 1974. – с.67 – 73.

214. Инфантьев Б. Уравновешение лексико – грамматического минимума и требования содержательности иллюстративно – тренировочного материала // Специфика подготовки учителей. – Таллинн: МП ЭССР, 1974.

215. Инфантьев Б., Лосев А. Изучение теории и практики художественного перевода на факультативных занятиях по русской литературе // Факультативные занятия по русскому языку и литературе в национальной школе. – Москва: Педагогика, 1974. – с.98 – 109.

216. Инфантьев Б., Лосев А. Исследовательская направленность факультативного курса по литературным взаимосвязям  // там же. – с.87 – 97.

217. Infantjevs B., Losevs A. Iepazīt krievu valodas un literatūras bagātības // Skola un Ģimene. – 1974. – Nr.6. – 25.lpp.

218. Инфантьев Б. Славный юбилей [70-летие Э. Бейкмане] // Русский язык в национальной школе. – 1974. – Nr.2. – c.87 – 88.

219. Infantjevs B., Losevs A. Jābūt atklāsmes priekam // Skolotāju Avīze. – 1974.  – 20.marts.

220. Infantjevs B. Uzlabot krievu valodas mācīšanu XI klasē // Skolotāju Avīze. – 1974. – 28.augusts.

1975.

221. Инфантьев Б., Лосев А. Русские писатели и Латвия (Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский). Для средней школы.Фотоиллюстрации Л. Ф. Котовича. – Рига: Звайгзне, 1975. – 48 илл. 2–ое (технически улучшенное) издание – 1976.

222. Инфантьев Б., Лосев А. Интернациональное воспитание учащихся при изучении русско – латышских литературных связей. Альбом для выставки на ВДНХ (бронзовая медаль). – Рига: 1975. – 32с.

223. Инфантьев Б. Взаимосвязи русской и других национальных литератур. Спецкурс // Типовые программы по русскому языку и литературе для VIII – X классов национальных школ. – Ленинград: Просвещение, 1975, 1979, 1981. – с.26 – 63.

224. Бейкман Э., Инфантьев Б. Специфика преподавания русского языка в условиях славяно–балтийского билингвализма в Латвии // Всесоюзная научная конференция по проблемам обучения русскому языку в условиях близкородственного билингвализма. – Минск: 1975. – c.43 – 56.

225. Бейкман Э., Инфантьев Б. Славяно–балтийский билингвализм и обучение русскому языку // Русский язык в национальной школе. – 1975. – Nr.4. – c.25 – 31.

226. Infantjevs B., Losevs A. Tulkojot, dziļāk iepazīst // Skola un Ģimene. – 1975. – Nr.12. – 22. – 23.lpp.

227. Infantjevs B. Aizrautīgi meklējumi // Skolotāju Avīze. – 1975. – 10.septembris.

228. Инфантьев Б., Лосев А. И разуму, и чувствам…! Русская литература в национальной школе // Учительская газета. – 1975. – 14 октября.

1976.

229. Инфантьев Б. Русский язык и литература в национальной школе Латвии. Исторический очерк II. (90-ые годы XIXв. – 1917 год). – Рига: Звайгзне, 1976. – 148с.

Rec. Ruberts J. Veiksmīgs turpinājums // Skola un Ģimene. – Nr.8. – 58. – 59.lpp.

Бейкманe Э. Новое исследование по истории преподавания русского языка в национальной школе // Русский язык в киргизской школе. – 1977. – Nr.3. – с. обл. 3 – 4.

230. Инфантьев Б. Правописание числительных, частиц, предлогов [Сборник упражнений]. – Рига: МП ЛССР, 1976. – 78c.

231. Инфантьев Б., Лосев А. Русско – латышские литературные связи. Методические рекомендации и программа. – Рига: [b.i.], 1976. – 78с.

232. Инфантьев Б., Лосев А. Методика факультативного изучения русской литературы // Literatūras un vēstures fakultatīvā mācīšana. – Rīga: Zvaigzne, 1976. – 40. – 68.lpp.

233. Инфантьев Б., Бейкманe Э., Цитович В., Францмане Е. Теоретические основы создания учебников русского языка для I – XI классов с латышским языком обучения // Сводный отчёт по выполненным в IX пятилетке координируемым исследованиям в отрасли педагогических наук в Латвийской ССР. – Рига: МП ЛССР, 1976. – с.42 – 46.

234. Инфантьев Б., Бейкманe Э. Система лексико – грамматического содержания по русскому языку в классах с латышским языком обучения // там же. – с.39 – 42.

235. Инфантьев Б., Лосев А. Теория и практика отбора материала, включаемого в учебные программы и пособия по факультативному курсу “Русско – латышские литературные связи” // Литературоведение и школа. – Тарту: 1976. – с.82 – 96.

236. Инфантьев Б. Факультативные занятия по русской литературе в школах Латвийской ССР // Факультативные занятия в средней школе. – Москва: Педагогика, 1976. – с.54 – 59.

237. Инфантьев Б., Лосев А. Сопоставительное изучение переводов русских художественных произведений в национальной школе // Русский язык в киргизской школе. – 1976. – Nr.1/2. – с.51 –56.

238. Infantjevs B. Lai izveidotu zinātnisku pamatu // Skolotāju Avīze. – 1976. – 23.jūnijs.

239. Infantjevs B. Iespaidi Polijā // Skolotāju Avīze. – 1976. – 22.septembris.

1977.

240. Лосев А., Инфантьев Б. Изучение русско – латышских литературных и культурных связей как результативное направление интернационального воспитания старшеклассников // Skolēnu internacionālās audzināšanas teorijas un prakses jautājumi. – Rīga: LPSR IM, 1977. – 117. – 174.lpp.

241. Лосев А., Инфантьев Б. О специфике изучения предметов гуманитарного цикла в школах с двумя потоками // Divplūsmu skolu darba pieredze. – Rīga: Zvaigzne, 1977. – 19. – 51.lpp.

242. Бейкмане Э., Инфантьев Б. Дифференцированное обучение на занятиях по русскому языку // Вопросы преподавания русского языка в школах с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1977. – с.32 – 46.

243. Инфантьев Б., Лосев А.  Цикл учебных телепередач о русско – латышских литературных связях как средство активизации познавательных интересов старшеклассников // Проблемы методики создания и применения экранно – звуковых технических средств обучения. – Тбилиси: МП ГССР, 1977. – с.207 – 211.

244. Infantjevs B., Losevs A. Sadarbība – kopīgā valoda // Skola un Ģimene. – 1977. – Nr.4. – 22. – 23.lpp.

245. Losevs A., Infantjevs B. Ieinteresēta – zinātne un skola // Skola un Ģimene. – 1977. – Nr.9. – 18. – 19.lpp.

246. Losevs A., Infantjevs B. Draudzības maģistrāles // Skola un Ģimene. – 1977. – Nr.10. – 58. – 59.lpp. (Rec. par Krauliņš K. PSRS tautu literatūra. – Rīga: 1977.)

247. Infantjevs B. Par krievu valodu un svešvalodām // Skolotāju Avīze. – 1977. – 30.novembris.

248. Infantjevs B. Pilnveidot fakultatīvās nodarbības [par Vissavienības konferenci Černigolovkā] // Skolotāju Avīze. – 1977. – 21.decembris.

249. Инфантьев Б., Лосев А. Латвийская ССР // Русский язык в национальной школе. – 1977. – Nr.5. – c.33 – 34.

250. Лосев А., Инфантьев Б. Мосты братства, наведённые Октябрём // Литература в школе. – 1977. – Nr.5. – c.43 – 48.

1978.

251. Инфантьев Б., Лосев А. Русское слово. Учебник для IX – XI классов  вечерних (сменных) школ. – Рига: Звайгзне, 1978, 1983. – 304с.  (общий тираж 20000 экземпляров!)

Rec. Феоктистова Т. Что показал первый опыт работы // Вечерняя средняя школа. – 1982. – Nr.6. – c.73 – 74.

252. Инфантьев Б., Лосев А., Гусев А. и др. Программы факультативных курсов по русскому языку и литературе для VII – XI классов школ с латышским языком обучения. – Рига: МП ЛССР, 1978. – 126с.

253. Инфантьев Б. Русский язык и литература в латышских школах буржуазной Латвии // Apcerējumi par tautas izglītības un pedagoģiskās domas attīstību Latvijā. – Rīga: LPSR IM, 1978. – 129. – 166.lpp.

254. Инфантьев Б. Опора на родной латышский язык при изучении лексики, грамматики, орфографии русского языка // Mācību un audzināšanas procesa optimizācija skolā un augstskolā. – Liepāja: 1978. – 112. – 113.lpp.

255. Инфантьев Б. Вопросы отбора, распределения и предъявления материала в учебниках русского языка для латышских школ // Проблемы преподавания русского языка и литературы в грузинской школе. – Тбилиси: МП ГССР, 1978. – с.249 – 253.

256. Инфантьев Б., Цытович В. Изучение качества знаний по русскому   языку в школе с латышским языком обучения // Опыт исследования проблем содержания и методики преподавания учебных дисциплин, специальных для общеобразовательной школы союзных республик. – Ташкент: МП УзССР, 1978. – с.178 – 186.

257. Infantjevs B. Bagātināt saturu // Skola un Ģimene. – 1978. – Nr.7. – 41.lpp.

258. Infantjevs B. Komunistiskai audzināšanai // Skolotāju Avīze. – 1978. –  25.janvāris.

259. Infantjevs B. Tas pašas problēmas // Skolotāju Avīze. – 1978. – 7.jūnijs.

260. Infantjevs B. Studenti aizstāv diplomdarbus // Skolotāju Avīze. – 1978. – 30.jūnijs.

261. Infantjevs B. Īsinājumi programmās // Skolotāju Avīze. – 1978. – 27.septembris.

262. Лосев А., Инфантьев Б. Латвийские страницы Бориса Полевого // Советская Латвия. – 1978. – 21 марта.

263. Лосев А., Инфантьев Б. Письма из Ясной Поляны [Толстого своим латвийским корреспондентам] // Советская Латвия. – 1978. – 8 сентября.

264. Инфантьев Б., Лосев А. Отозвались его идеи в Латвии. Великий сын Отчизны [Чернышевский] // Советская Латвия. – 1978. – 23 июня.

1979.

265. Инфантьев Б. Краткий справочник по грамматике русского языка. – Рига: Звайгзне, 1979. – 106с. (тираж 20000 экземпляров!)

266. Бейкмане Э., Инфантьев Б. Методика преподавания  русского языка в IV – VIII классах с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1979. – 259с.

Rec. Krasnovs V. Vajadzīgais metodiskais līdzeklis // Skolotāju Avīze. – 1980. – 27.augusts.

267. Инфантьев Б., Лосев А. Факультативные занятия // Методика преподавания русской литературы в старших классах национальной школы. – Ленинград: Просвещение, 1979. – c.153 – 164.

268. Инфантьев Б., Лосев А. Литературное краеведение // там же. – с.182 – 190.

269. Инфантьев Б. И. А. Крылов в Риге // Межнациональные литературные связи. – Рига: Латвийский Госдарственный Университет, 1979. – с.62 – 80.

270. Infantjevs B. Lingafona kabinets – krievu valodas mācīšanai // Skola un Ģimene. – 1979. – Nr.1. – 8. – 9.lpp.

271. Инфантьев Б., Лосев А. Образовательные и воспитательные аспекты школьного телевидения // Русский язык в национальной школе. – 1979. – Nr.2. – c.8 – 9.

272. Инфантьев Б., Лосев А. Использование магнетофонов на уроках //  Русский язык в национальной школе. – 1979. – Nr.3. – c.6 – 13.

273. Infantjevs B. Drošs pamats [E. Beikmanei 75 dzimšanas diena] // Skolotāju Avīze. – 1979. – 31.janvāris.

274. Infantjevs B. Dažādot krievu valodas un literatūras nodarbības // Skolotāju Avīze. – 1979. – 4.aprīlis.

275. Infantjevs B. Ieguldījums metodikas pilnveidošanā // Skolotāju Avīze. – 1979. – 18.jūlijs.

1980.

276. Infantjevs B. Krievu valoda – starpnāciju sazināšanas līdzeklis // Kalendārs vecākiem uz 1981. gadu. – Rīga: Zvaigzne, 1980. – 44. – 46.lpp.

277. Инфантьев Б. Некоторые результаты исследования качества знаний по  русскому языку в IV – X классах с латышским языком обучения // Skolēnu zināšanu analīze. – Rīga: Zvaigzne, 1980. – 123. – 136.lpp.

278. Лосев А., Инфантьев Б. Некоторые воспитательные аспекты школьного изучения русско – латышских литературных связей // Aktuālas skolēnu komunistiskās audzināšanas problēmas. – Rīga: Avots, 1980. – c.73 – 88.

279. Инфантьев Б. Отражение в учебниках сопоставления русского и родного языков // Методы и формы обучения русскому языку в национальной школе. – Вильнюс: МП ЛитССР, 1980. – c.85 – 88.

280. Инфантьев Б.  Русский язык в Остзейском крае до XVIII века // Acta Baltiko – Slavica. – 1980. – Nr.13. – c.85 – 109.

281. Citoviča V., Infantjevs B. Dažas krievu valodas mācīšanas problēmas latviešu skolu pamatskolas klasēs // Skolotāju Avīze. – 1980. – 16.janvāris.

282. Infantjevs B. Balsts uz dzimto valodu [par krievu un latviešu valodas gramatikas un leksikas materiāla salīdzināšanu krievu valodas mācību stundās] // Skolotāju Avīze. – 1980. – 19.marts.

283. Infantjevs B. Izmantosim pieredzi // Skolotāju Avīze. – 1980. – 13.augusts.

284. Лосев А., Икауниекс А. По главной сути воспитатель (зап. Б. Инфантьев) // Учительская газета. – 1980. – 24  мая.

1981.

285. Gaidarova L., Infantjevs B. Krievu valoda – starpnācionalās sazināšanas līdzeklis [palīgs lektoram]. – Rīga: LPSR Zinību biedrība, 1981. – 37.lpp.

286. Глазунова Г., Инфантьев Б., Малькова В., Марауска Л., Русская речь. Учебник для VII класса с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1981. – 237с.

287. Инфантьев Б.  Рационализация  лексико – грамматического содержания при обучении русскому языку, последовательность  введения материала и рациональные формы его презентации // Научные основы учебника русского языка (для школ с латышским языком обучения). – Рига: МП ЛССР, 1981. – c.15 – 47.

288. Бейкмане Э., Инфантьев Б. Комплект учебных и методических пособий по  русскому языку для IV – VIII классов // там же. – с.136 – 166.

289. Инфантьев Б., Лосев А. Спецкурс “Взаимосвязи русской и других национальных литератур” // Факультативные курсы по русской литературе в национальной школе. – Ленинград: Просвещение, 1981. – с.7 – 50.

290. Инфантьев Б., Лосев А. Взаимосвязи русской и других национальных литератур // Типовые программы факультативных  курсов по русскому языку и литературе для VIII – X классов национальных  школ. – Ленинград: Просвещение, 1981. – с.26 – 34, 39 – 42, 60 – 66.

291. Инфантьев Б. Повышение эффективности методической системы обучения русскому языку и литературе в школах с латышским языком обучения. – Ташкент: МП УзССР, 1981.

292. Инфантьев Б. Использование двуязычных словарей на уроке и при выполнении домашних заданий // Словарная работа по русскому языку в школах с латышским языком обучения. – Рига: Авотс, 1981. – c.51 – 62.

293. Вихарева Л., Инфантьев Б. По единой программе // Русский язык в национальной школе. – 1981. – Nr.5. – c.32 – 36

1982.

294. Садовский Я., Инфантьев Б., Лосев А. Методика факультативных занятий по русской литературе в классах национальной школы. – Ленинград: Просвещение, 1982. – 110с.

Rec. Воловникова Г. Пути углублённого изучения русской литературы // Русский язык в национальной школе. – 1983. – Nr.3. – c.82 – 85.

295. Глазунова Г., Инфантьев Б., Францман Е. Русское слово. VIII класс. – Рига: Звайгзне, 1982. – 138с.

296. Инфантьев Б., Малькова В., Глазунова Г. Книга для чтения. VIII класс. – Рига: Звайгзне, 1982. – 190с.

297. Инфантьев Б., Лосев А. Юрий Николаевич Тынянов. Библиография. – Резекне: 1982. – 10c.

298. Инфантьев Б. Сопоставление русского языка с латышским при изучении лексики, грамматики, орфографии русского языка // Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы. – Рига: Звайгзне, 1982. – с.147 – 179.

299. Инфантьев Б. Вопросы литературного развития учащихся III и IV классов национальной школы // Актуальные вопросы преподавания русской  литературы в национальной школе. – Москва: 1982. – с.56 – 57.

300. Инфантьев Б. Цели и задачи преподавания в старших классах средней школы // Методика преподавания русского языка в IX – XI классах с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1982. – с.5 – 7.

301. Инфантьев Б. Обзор действующего учебно – методического комплекта // там же. – с.8 – 25.

302. Гайдарова Л., Инфантьев Б. Система словарной работы // там же. – с.48 – 65.

303. Инфантьев Б. Изучение грамматики // там же. – с.66 – 78.

304. Инфантьев Б. Тренировочные упражнения // там же. – с.102 – 114.

305. Инфантьев Б. Индивидуализация в обучении // там же. – с.131 – 138.

306. Вихарёва Л., Инфантьев Б. Классы с углублённым изучением русского языка и литературы // там же. – с.216 – 223.

307. Инфантьев Б., Щербук Т., Глазунова Г. Активизация  обучения русскому языку в IV – XI классах как средство повышения качества знаний учащихся // Skolēnu zināšanu kvalitātes paaugstināšana. – Rīga: Zvaigzne, 1982. – c.42 – 52.

308. Инфантьев Б., Лосев А.  Формирование интернационалистических убеждений у старшеклассников при изучении русского языка и литературы // Актуальные проблемы формирования личности в теории и практики коммунистического воспитания. – Рига: МП ЛССР, 1982. – c.32 – 35.

309. Инфантьев Б., Лосев А.  Формирование интернационалистических убеждений у старшеклассников при изучении русского языка и литературы // Personības veidošanas aktuālās problēmas komunistiskās audzināšanas teorijā un praksē. – Rīga: LPSR IM, 1982. – c.32 – 34.

310. Infantjevs B. Pedagoģes un metodiķes veikums [H. Francmanes jubileja] // Skolotāju Avīze. – 1982. – 28.aprīlis.

311. Инфантьев Б. Единство социалистической культуры // Учительская газета. – 1982. – 31 июня.

312. Инфантьев Б., Лосев А. Связь крепкая, нерушимая // Знамя труда. – 1982. – 29 мая. 

1983.

313. Инфантьев Б., Лосев А. Методика преподавания  русского языка в IX – XI классах вечерних и заочных средних общеобразовательных школ с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1983. – 76с.

314. Инфантьев Б. Лексико – грамматические материалы по русскому языку в IX – XI классах с латышским языком преподавания. – Рига: МП ЛССР, 1983. – 75с.

315. Инфантьев Б. Сопоставительный перечень многозначных слов латышского языка, переводимых на русский язык разными словами. – Рига: МП ЛССР, 1983. – 44с.

316. Инфантьев Б., Лосев А. Сборник упражнений по русскому языку. Для IX – XI классах вечерних (сменных) и заочных средних  школ. – Рига: Звайгзне, 1983. – 208с.

317. Инфантьев Б. Опыт разработки теоретических основ учебника по русскому языку для латышских школ // Методы исследования в педагогике. Проблемы методики преподавания и успеваемости. –  Таллин: МП ЭССР, 1983. – с.36 – 50.

318. Инфантьев Б. Развитие содержания и методов преподавания русского  языка  и литературы в школе с латышским языком обучения // Humanitārā cikla mācību priekšmetu satura un metožu attīstība. – Rīga: LPSR IM, 1983. – c.99 – 110.

319. Инфантьев Б. Cитуативно – коммуникативные упражнения в системе обучения русскому языку // Развитие русской речи учащихся школ с латышским языком обучения. – Рига: Звайгзне, 1983. – с.46 – 63.

320. Infantjevs B. Sekmēsim krievu valodas apguvi // Skola un Ģimene. – 1983. – Nr.6. – 9.lpp.

321. Инфантьев Б. Отбор и введение учебного материала // Русский язык в национальной школе. – 1983. – Nr.5.c.32 – 36.

322. Инфантьев Б. Латышско – славянские литературные связи // Вопросы литературы. – 1983. – Nr.9. – c.207 – 214. (Rec. par “Latviešu slāvu literatūras un mākslas sakari”. – Rīga: Zinātne, 1982. – 199.lpp.)

323. Infantjevs B. Stundas vada studenti // Skolotāju Avīze. – 1983. – 7.septembris.

324. Инфантьев Б., Лосев А. Латвийские страницы писателя [А. Н. Толстого] // Советская Латвия. – 1983. – 9 января.

325. Инфантьев Б. Вечно живой [к 90-летию В. Маяковского] // Советская Латвия. – 1983. – 19 июля.

1984.

326. Инфантьев Б., Глазунова Г. Справочник по русскому языку. – Рига: Звайгзне, 1984. – 254с. (тираж 20000 экземпляров!)

327. Infantjevs B. Krišjānis Barons un krievu zinātne // Народное песенное наследие и современность. – Рига: Зинатне, 1984. – 40. – 56.lpp.

328. Infantjevs B. Latviešu tautasdziesma un krievu sabiedrība // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1984. – Nr.3. – 13. – 23.lpp.

329. Инфантьев Б., Калинина Л. Содержание и методы изучения темы “Русский язык – язык межнационального общения” // Интернациональное воспитание на уроках языка и литературы. – Рига: Звайгзне, 1984. – с.12 – 36.

330. Инфантьев Б. Содержание и формы трудового воспитания на уроках русского языка и литературы // Совершенствование обучения и воспитания на уроках русского языка и литературы. – Рига: Звайгзне, 1984. – с.27 – 32.

331. Инфантьев Б., Лосев А. Гоголевское притяжение // Даугава. – 1984. – Nr.4. – с.109 – 114.

332. [Инфантьев Б.] Требования к уроку русского языка и литературы в IV – XI классах школ с латышским языком обучения. – Рига: МП ЛССР, 1984. – 22с.

333. Infantjevs B., Losevs A. Audzināt pilsoni // Cīņa. – 1984. – 1.marts.

334. Инфантьев Б., Лосев А. В былинах воспетая дружба. Братство народов  –  братство культур // За Родину. – 1984. – 15 мая.

1985.

335. Инфантьев Б. Отбор и презентация лексико – грамматического материала в курсе русского языка национальной школы. Автореферат диссертации доктора педагогических наук. – Москва: НИИПРЯНШ АПН СССР, 1985. – 30с.

336. Инфантьев Б. Сопоставительный перечень многозначных слов русского языка, переводимых на латышский язык разными словами. – Рига: МП ЛССР, 1985. – 45с.

337. Инфантьев Б. Сопоставительный перечень русских и латышских предлогов. – Рига: МП ЛССР, 1985. – 14с.

338. Infantjevs B. N. Ņekrasova dzejoļa “Pārdomas pie parādes durvīm” fragments “Vienu vienīgu vietu man rādi” un tā latviskie folkloras varianti // Tautas mutvārdu daiļrade skolā. – Rīga: Zvaigzne, 1985. – 85. – 95.lpp.

339. Infantjevs B., Losevs A. Internacionalistiskās pārliecības veidošana, mācot krievu valodu un literatūru // Skolēnu personības veidošanas aktuālās problēmas. – Rīga: Zvaigzne, 1985. – 39. – 59.lpp.

340. Инфантьев Б. Cитуативно – коммуникативные упражнения как важный элемент изучения грамматики // Совершенствование содержания и методики обучения русскому языку в школах с латышским языком обучения. – Рига: МП ЛССР, 1985. – с.62 – 79.

341. Инфантьев Б., Лосев А. И звучат по – русски дайны // Слово в нашей речи. – Рига: Авотс, 1985. – с.7 – 33.

1986.

342. Инфантьев Б. Латвия в стихах современных русских поэтов. – Рига: МП ЛССР, 1986. – 71с.

343. Инфантьев Б. Уроки русского языка // Урок русского языка и литературы в национальной школе. – Ленинград: Просвещение, 1986. – с.43 – 151.

344. Infantjevs B. Friča Brīvzemnieka folkloristiskā darbība // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1986. – Nr.10. – 36. – 48.lpp.

345. Инфантьев Б. Межпредметные связи курса русского языка // Русский язык в национальной школе. – 1986. – Nr.7. – c.18 – 23.

346. Infantjevs B. Kādai jābūt labai stundai // Skolotāju Avīze. – 1986. – 16.aprīlis.

347. Infantjevs B. Jaunā programma krievu valodā // Skolotāju Avīze. – 1986. – 9.jūlijs.

1987.

348. Инфантьев Б., Лосев А. Сопоставительный анализ переводов произведений русской литературы. Для IX – XI классов. – Рига: Звайгзне, 1987, 1990. – 199с. (общий тираж 4500 экземпляров!)

349. Инфантьев Б. Лингводидактические аспекты языкового взаимодействия в школе // Формирование интернационалистской зрелости учащейся молодёжи в свете решений XXVII съезда КПСС. – Рига: [б.и.], 1987. – c.8 – 10.

350. Инфантьев Б. Основные тенденции в развитии содержания обучению русскому языку в школах с латышским языком обучения // Mācību un audzināšanas satura attīstības galvenās tendences Latvijas PSR vispārizglītojošā skolā. – Rīga: LPSR IM, 1987. – 90. – 106.lpp.

351. Infantjevs B. Mūsdienu pētnieki vienprātīgi atzīst… [par divvalodību] // Skola un Ģimene. – 1987. – Nr.8. – 8.lpp.

352. Вихарева Л., Инфантьев Б. В школах Латвии // Русский язык в национальной школе. – 1987. – Nr.2. – c.3 – 6.

353. Инфантьев Б. Профессиональная ориентация в классах с углублённым изучением русского языка и литературы // Русский язык в национальной школе. – 1987. – Nr.5. – c.15 – 18.

354. Vihareva L., Infantjevs B. Galvenais – mācību motīvi un spēju izkopšana // Skolotāju Avīze. – 1987. – 4.aprīlis.

355. Vihareva L., Infantjevs B. Ar nogaidošu attieksmi [vēlreiz par krievu valodas mācīšanu pēc jaunajām programmām latviešu mācībvalodas skolās] // Skolotāju Avīze. – 1987. – 5.decembris.

1988.

356. Инфантьев Б., Лосев А. Русско – латышская языковая и историческая общность как объект школьного обучения // Опора на родной язык учащихся в обучении русскому языку. – Рига: МП ЛССР, 1988. – c.6 – 35.

357. Infantjevs B., Raita E., Citoviča V. Valodas mācīšanas pilnveidei // Skolotāju Avīze. – 1988. – 16.novembris.

1989.

358. Даунене З., Матвиевская Л., Александрова О., Андриянова В., Задорожная Н., Инфантьев Б., Микаэлян Г., Нефедова Р., Успенский М. Углублённое изучение русского языка в национальной школе. – Ленинград: Просвещение, 1989. – 237с.

359. Инфантьев Б. Белые пятна в “латышских” сюжетах биографии русских писателей (Крылов, Пушкин, Горький, Маяковский) // Историко – литературный процесс. Методологические аспекты. IV Проблемы литературных взаимоотношений. – Рига: Латвийский Государственный Университет, 1989. – с.13 – 15.

360. Infantjevs B., Losevs A. Puškins un Baltija // Horizonts. – 1989. – Nr.6. – 8. – 12.lpp.

361. Инфантьев Б., Лосев А. Пушкин и Прибалтика // Горизонт. – 1989. – Nr.6. – с.8. – 12.

362. Инфантьев Б. Борьба латышей за права и реальные возможности изучать русский язык // Слово. – 1989. –  Nr.1. – с.46 – 51.

363. Beikmane E., Francmane H., Citoviča V., Marauska L., Infantjevs B. Olga Barisa 1902 – 1989 // Skolotāju Avīze. – 1989. – 7.jūnijs.

1990.

364. Инфантьев Б., Лукаш А., Смелкова З., Тесемницына М. Современный урок русского языка и литературы. – Ленинград: Просвещение, 1990. – 239с.

365. Infantjevs B. Atmiņas par B. Brežgo // Profesors Boleslavs Brežgo. – Rīga: LU, 1990. – 43. – 47.lpp.

366. Инфантьев Б. Стихи Н. Некрасова и его современников в записях латышского фольклора // Методология и методика историко – литературного исследования. – Рига: Латвийский Государственный Университет, 1990. – с.153 – 154.

367. Инфантьев Б. Судьба Леона и Эмилии Плятеров в изображении латышского фольклора и творчества Райниса // Acta Baltiko – Slavica. – 1990. – Nr.19. – c.297 – 309.

368. Инфантьев Б. Судьбы сплетённые // Советская Латвия. – 1990. – 6 сентября.

369. Инфантьев Б. Запечатлённые для потомков. Латышские народные песни дошли до нас при участии русских просветителей [обзор переводов на русский язык] // Советская Латвия. – 1990. – 10 октября.

370. Infantjevs B. Die Beziehungen von Krišjānis Barons zu den wissenschaftlichen gesellschaften in Moskau und Petersburg // Symposium Balticum. A Festschift to honour Professor Velta Rūķe – Draviņa. – Hamburg: 1990. – S.155 – 159.

1991.

371. Infantjevs B. Antons Laimiņš // Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam. – Rīga: Zvaigzne, 1991. – 156. – 157.lpp.

372. Infantjevs B. Andrejs Sterste // Turpat. – 185. – 187.lpp.

373. Infantjevs B. Jēkabs Dravnieks // Turpat. – 192. – 194.lpp.

374. Инфантьев Б. Русские в Латвии // Ладья. – Nr.5. – с.5.

1992.

375. Инфантьев Б., Лосев А. Единое пространство культуры. – Рига: Министерство образования ЛР, 1992. – 92с.

376. Инфантьев Б., Лосев А. Программа курса “Русско – латышские литературные связи” // Программы курсов по литературе для групп с профильным обучением. – Рига: Министерство образования ЛР, 1992. – с.4 – 36.

377. Плинер Я., Инфантьев Б., Лосев А. Время, школа, диалог культур // Образоване. – 1992. – Nr.13. – с.8 – 9.

1993.

378. Инфантьев Б., Лосев А. Программа профильного курса по литературе “Русско – латышские литературные связи. XX век”. – Рига: Министерство образования ЛР, 1993. – 54с.

379. Infantjevs B. Pirmais latvieša sagatavotais tautasdziesmu krājums un tā autors Jānis Sproģis // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1993. – Nr.10. – 11. – 14.lpp.

380. Инфантьев Б. Латышская карта в XIX веке // Балтийская газета. – 1993. – 12 ноября.

1994.

381. Инфантьев Б., Лосев А. Латвия в судьбе и творчестве русских писателей. – Рига: Звайгзне, 1994, 1996. – 316с.

Rec. Skurbe A. Kultūrtilts // Izglītība un Kultūra. – 1995. – 9.februāris.

Бергмане И. Латвия в судьбе и творчестве… // Даугава. – 1995. – Nr.4. – c.84 – 87.

Ивлев Дм. В соавторстве с Латвией // Балтийская газета. – 1995. – 13 января.

Журавлёв С. Вдохновение черпая в диалоге культур // Диена. – 1995. – 29 марта.

Кабанов Н. Русские строки о Прибалтийском крае // СМ – Сегодня. – 1995. – 7 января.

Коваль Л. “Чтобы времён бескровных стать предтечей…” // Диена. – 1995. – 29 марта.

Плинер Я. Завидую моим ученикам // СМ – Сегодня. – 1995. – 16 марта.

Шор Т. Диалог двух культур // Радуга. – 1998. – Nr.1. – с.98 –  102.

382. Infantjevs B. Indriķis Rītiņš // Pedagoģiskā doma Latvijā no 1890 līdz 1940. – Rīga: Zvaigzne, 1994. – 71. – 73.lpp.

383. Infantjevs B. Antons Birkerts // Turpat. – 129. – 130.lpp.

384. Infantjevs B. Krišs Melnalksnis // Turpat. –  138. – 139.lpp.

385. Infantjevs B. Andrejs Vičs // Turpat. – 170. – 171.lpp.

386. Infantjevs B. Ludvigs Adamovičs // Turpat. –  206. – 207.lpp.

387. Infantjevs B. Slāvu mitoloģija // Mitoloģijas enciklopēdija. – 2.sēj. – Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1994. – 325. – 337.lpp.

388. Инфантьев Б. Восточнославянская мифология в свете латышского фольклора // Acta Baltiko – Slavica. – 1994. – Nr.22. – c.14 – 58.

389. Инфантьев Б. Латыши в борьбе за русский язык [о русификации Латвии в 70 – 80гг. 19в.] // Голос. – 1994. – Nr.2. – с.14 – 21.

390. Инфантьев Б. Русские волны: раз, два, три… [переселение руских в Латвию] // Голос. – 1994. – Nr.3. – с.17 – 19.

1996.

391. Инфантьев Б. Русский и поляк в латышских дайнах // Acta Baltiko – Slavica. – 1996. – Nr.23. – c.155 – 201.

392. Aicinājums Valsts prezidentam G. Ulmanim [arī B. Infantjevs] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 1996. – 29.februāris.

1997.

393. Инфантьев Б. Пособие по древнерусскому языку – Рига: ЛКА, 1997. – 62с.

394. Инфантьев Б. Пособие по латинскому языку для студентов – юристов. – Рига: БРИ, 1997. – 62с.

395. Инфантьев Б. Латгальские староверы в видении латышских писателей // Русские Прибалтики: механизмы культурной интеграции (до 1940г.). – Вильнюс: РКЦ, 1997. – с.75 – 88.

396. Инфантьев Б. Православие в латышском фольклоре и литературе. I. Фольклор. II. “Большая” художественная литература. III. Конфессиональная художественная литература // Православие в Латвии. – вып.2. – Рига: Благовест, 1997. – с.39 – 94.

397. Инфантьев Б. Образ русского в латышском фольклоре // Русские в Латвии. – вып.2. – Рига: Веди, 1997. – с.74 – 105.

398. Инфантьев Б. Русский язык и литература в латышских школах  20 – 30 – х годов // там же. – c.106 – 116.

399. Инфантьев Б. Русичи на земле латышей. Доливонский период // Сборник научных трудов БРИ – Nr.3. – Рига: БРИ, 1997. – с.90 – 136.

400. Infantjevs B. Eduarda Voltera latgaliešu tautasdziesmu krājums // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1997. – Nr.1/2. – 16. – 21.lpp

401. Инфантьев Б. Странички воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко // Староверъ. – 1997. – Nr.11. – с.16 – 34. 

402. Инфантьев Б. Русский язык и литература в латышской школе 1920 – 1930–х годов // Даугава. – 1997. – Nr.3. – c.111 – 122.

403. Инфантьев Б. Экзамен на морально – культурную добропорядочность // Диена. – 1997. – 14 февраля.

404. Инфантьев Б. Все мы здесь коренные [о балто – славянской общности] // СМ. – 1997. – 24 марта.

405. Инфантьев Б. Все мы здесь коренные [о балто – славянской общности] // Русское слово. – 1997. – 1 декабря.

406. Инфантьев Б. Диссертации пишут девятиклассницы // Диена. – 1997. – 14 июля.

407. Инфантьев Б. На круги своя. Можно ли Латвию 30–ых брать за образец [в преподавании русского языка и литературы] // Русская газета. – 1997. – 29 ноября.

408. Николаев С. Ревнитель русской старины [И. Заволоко] (Использованы материалы Б. Инфантьева) // Час. – 1997. – 15 декабря.

1998.

409. Infantjevs B. Еdīte Beikmane // Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940 līdz mūsu dienām. – Rīga: Puse, 1998. – 51. – 53.lpp.

410. Infantjevs B. Helēna Francmane // Turpat. – 100. – 102.lpp.

411. Infantjevs B. Vera Citoviča // Turpat. – 167. – 169.lpp.

412. Инфантьев Б. Странички воспоминаний об Иване Никифоровиче Заволоко // Даугава. – 1998. – Nr.3. – с.105 – 145.

413. Инфантьев Б. Твой товар хитрёный // Русская газета. – 1998. – 21 февраля.

414. Инфантьев Б. Первая русская церковь в Риге. Православие имеет в Латвии глубокие корни // Русская газета. – 1998. – 28 февраля.

415. Коваль Л., Плинер Я., Странга А., Инфантьев Б., Аншелевич Ю. Памятник жертвам Холокоста // Час. – 1999. – 8 января.

1999.

416. Инфантьев Б., Лосев А. Обращённые к Латвии строки. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 254c.

Rec. Есина И. Обращённые к Латвии строки // Панорама Латвии. – 1999. – 7 июля.

Журавлёв С. Обращённые к Латвии строки // Русское слово. – 1999. – 5 августа.

Ковальчук С. С Лифляндией связующая нить // Даугава. – 2000. – Nr.1. – с.149 – 151.

Шереметьев А. Василий Тёркин из Юрмалы // Наше время. – 1999. – 16 мая.

 1. Infantjevs B. Ko es atceros par Jāni Endzelīnu // Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. – Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999. –104. – 106.lpp.
 2. Инфантьев Б. Иван Заволоко – фольклорист // Памяти Ивана Никифоровича Заволоко. – Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 1999. – c.122 – 131.
 3. Инфантьев Б. Мария Фоминична Семёнова // Рижская городская русская гимназия. – Рига: [b. i.], 1999. – с.159 – 162.
 4. Инфантьев Б. Стихи русских поэтов в Латвийском фольклоре // Даугава. – 1999. – Nr.1. – с.13 – 20.
 5. Инфантьев Б. Латвийские староверы в творчестве латышских прозаиков // Acta Baltiko – Slavica. – 1999. – Nr.24. – c.65 – 84.

Rec. Кабанов Н. Литература развеивает “мононациональные” мифы [о статье Б. Инфантьева “Латвийские староверы в творчестве латышских прозаиков”] // Вести – Сегодня. – 2000. – 2 мая.

Старообрядческое oбщество Латвии. Латгальские староверы… Как их видят латышские писатели // Поморский вестник. – 2000. – Nr.6. – c.20 – 21.

 1. Infantjevs B. Der Kampf der Letten um ihre Muttersprache und ihre Identitat in den 60 bis 90er Jahren des 19 Jahrhunderts // Literatur und nationale Identitat. II. – Tampere: 1999. – S.189 – 200.
 2. Infantjevs B. Die Rolle von Ludwig Heerwagens Lesebuch “Skolas maize” bei der Entstehung und Festigung einer lettischen Identitat // Ibidem. – S.267 – 283.

2000.

424. Infantjevs B. Mazpazīstamas epizodes Kr. Valdemāra dzīvē // Letonica. – 2000. – Nr.1. – 146. – 152.lpp.

425. Инфантьев Б. Curriculum vitae [в Латвийском Университете в 1940 – 1943 гг.] // Даугава. – 2000. – Nr.3. – c.99 – 118.

2001.

426. Infantjevs B. Laikmeta vējos, likteņa aizvējā // Rīga – 800. Gadagrāmata – 2000. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2001. – 105. – 111.lpp.

427. Инфантьев Б. Янис Лицис, его “Записки православного латыша” и “Летопись Адеркашской церкви” // Православие в Латвии. – вып.3. – Рига: Филокалия, 2001. – с.7 – 66.

428. Инфантьев Б., Михайлов И. Общее, сходное и различное в русских и латышских народных песнях. I. Мотив коня, извещающего родных о гибели воина // Acta Baltiko – Slavica. – 2000. – Nr.25. – c.151 – 178.

429. Инфантьев Б. Образ русских в сознании стендских латышей // Даугава. – 2001. – Nr.1/2. – с.142 – 146.

430. Инфантьев Б. У колыбели?.. В сени?.. На обочине?.. легиона // Даугава. – 2001. – Nr.5. – с.103 – 125.

431. Инфантьев Б. Образ Петра Великого в латышских преданиях и побывальщинах // Исторический Вестник Nr.3. (Приложение к газете “Образование и Карьера”). – 2001. –– 12 – 25 сентября.

432. Инфантьев Б. Моя жизнь // Образование и Карьера. – 2001. – 12 – 25 сентября.

2002

433. Infantjevs B. Divas tikšanās ar Kārli Draviņu // Letonica. – 2002. – Nr.8. – 183. – 189.lpp.

434. Инфантьев Б. Русские писатели о рижских и латгальских староверах // Русские в Латвии: из истории и культуры староверия.– вып.3. – Рига: Веди, 2002. – с.315 – 328.

435. Инфантьев Б. Латвийские староверы в творчестве латышских прозаиков // Там же. – c.329 – 358.

436. Инфантьев Б. Библиография латвийского староверия // Там же. – c.364 – 376.

437. Инфантьев Б., Круповича Э. “Выбор жениха” в народных песнях латышей, белорусов, русских, поляков // Acta Baltiko – Slavica. – 2001/2002. – Nr.26. – c.85 – 99.

438. Инфантьев Б. Образ Латвии 20 – 30-х гг. в творчестве русских зарубежных писателей // Диаспоры. – 2002. – Nr.3. – с.28 – 45.

439. Инфантьев Б. Переводчики, иллюстраторы и издатели Пушкина – латышские легионеры // Даугава. – 2002. – Nr.3. – с.85 – 87.

2003

440. Infantjevs B. Ticības mācības pasniegšana Latvijas skolās Pirmās Republikas laikā // Материалы Первой международной конференции “Церковь и школа” 17 мая 2002 года. – Рига: Издание Синода Латвийской Православной Церкви, 2003. – 88. – 90.lpp.

441. Инфантьев Б. Преподавание Закона Божия в школах Латвии в годы Первой Республики // там же. – 25 – 27с.

442. Инфантьев Б., Ремерте А., Берзиня А. Упавший с дуба комарик, ссора воробья и совы в детских народных песнях латышей, литовцев, русских, белорусов и поляков // Acta Baltiko – Slavica. – 2003. – Nr.27. – c.137 – 152.

443. Инфантьев Б. Новое учебное пособие // Даугава. – 2003. – Nr.6. – с.153 – 156.

444. Инфантьев Б. Иван Дмитриевич Фридрих (1902 – 1975). Выдающийся собиратель русского фольклора // Поморский вестник. – 2003. – Nr.1 (10). – февраль – март. – с.19 – 21.

445. Инфантьев Б. Не отмеченный русскими юбилей пастора Эрнеста Глюка // там же. – с.21 – 22.

446. Инфантьев Б. Образ Петра Великого в латышских народных легендах, преданиях, побывальщинах // Klio. – 2003. – Nr.2. – c.6 – 7.

447. Инфантьев Б. Героический подвиг издателей журнала // Klio. – 2003. – Nr.4. – c.1 – 2.

448. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2003. – Nr.5. – c.2 – 3.

449. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2003. – Nr.6. – c.4 – 5.

450. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2003. – Nr.7. – c.2 – 3.

451. Инфантьев Б. Образ Петра Великого в латышских народных легендах, преданиях, побывальщинах // Суббота. – 2003. – Nr.46 (489).

2004

452. Infantjevs B. Latviešu padomju folklora, tās krāšanas metodes // Letonica. – 2004. – Nr.11. – 201. – 208.lpp.

453. Инфантьев Б. Грамоты полоцких Владык как источник сведений о православных священниках в Риге на протяжении XV и первой трети XVI веков // Православие в Латвии. – вып.4. – Рига: Филокалия, 2004. – с.7 – 24.

454. Инфантьев Б. Памяти собирателя русского народного творчества в Латвии // Балто-Славянские исследования XVI. – Москва: Индрик, 2004. – с.446 – 460.

455. Инфантьев Б. Гений Пушкина преодолевает все преграды // Латвийский листок в венке славы А. С. Пушкина. – Рига: Улей, [б.г.] с.54 – 56.

456. Инфантьев Б., Пантеле Г. “Дары пана” и “Похождения козлика” в балтийских и славянских песнях // Acta Baltiko – Slavica. – 2004. – Nr.28. – c.199 – 230.

457. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2004. – Nr.8. – c.4 – 5.

458. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2004. – Nr.9. – c.10 – 11.

459. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2004. – Nr.10. – c.2 – 3.

460. Инфантьев Б. Русичи на земле Балтии // Klio. – 2004. – Nr.12. – c.2 – 3.

461. Инфантьев Б. Проишествие в литературе // Поморский вестник. – 2004. – Nr.2 (14). – апрель – июль. – с.38 – 39. (Rec. par Bankovskis P. Секреты. – Rīga: Valters un Rapa, 2003.)

462. Георгий Петрович Гербаненко (1875 – 1948). – зап. С. Видякиной по воспоминаниям Д. И. Анохина и Б. Ф. Инфантьева // Покровское кладбище: слава и забвение. – Rīga: Multi Centrs, 2004. – c.187 – 188.

463. Инфантьев Б. Как мы собирали и исследовали латышский фольклор // Даугава. – 2004. – Nr.5. – с.115 – 125.

464. Инфантьев Б., Лосев А. Латгальские истоки Юрия Тынянова // Тыняновский сборник. В год 110-летия писателя-соотечественника, уроженца города Резекне. – Рига: Русский культурный центр – русский клуб “Улей”, 2004. – с.1 – 5.

465. Инфантьев Б. Различия в дохристианских воззрениях латышей и восточних славян // Альманах гуманитарного семинара Русский Мир и Латвия: прошлое-настоящее-будущее. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2004. – с.47 – 56.

466. Инфантьев Б. Мечта об идеальном государстве в латышской литературе // http: // shn.eclub.lv/14/ideal.htm  

2005

467. Инфантьев Б., Пуцеле С. Взаимоотношения брата молодухи и деверя в латышских, русских и польских народных песнях // Acta Baltiko – Slavica. – 2005. – Nr.29. – c.159 – 167.

468.Инфантьев Б. Проект изучения латвийского староверия // Староверие Латвии. – Рига: Стаообрядческое общество Латвии, 2005. – с.40 – 46.

469. Инфантьев Б. Юрию Тынянову – 110! // Поморский вестник. – 2005. – Nr.1 (16). – январь – апрель. – с.46.

2006

470. Infantjevs B. Latvijas vecticībnieki latviešu rakstnieku tēlojumā // Modernitāte: filosofija, kristīgās vērtības, mutvārdu vēsture Latvijā. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006. – 415. – 422.lpp.

471.Infantjevs B. Folklorists Jānis Alberts Jansons mūsu atmiņās // Kentaurs. – 2006. – Nr.39. – 35. – 40.lpp.

472. Infantjevs B. Latviešu rakstniece jūsmo par pareizticību // Виноградная лоза. – 2006. – Nr.4 (95).

473. Инфантьев Б. Православие в произведениях инославных (лютеран и кптоликов) латышских писателей // Православие в Латвии. – вып.5. – Рига: Филокалия, 2006. – с.9 – 24.

474. Инфантьев Б. На пути к энциклопедии латвийского православия // Даугава. – 2006. – Nr.2. – с.149 – 151.

475. Инфантьев Б. ДРАНГ НАХ ВЕСТЕН. Участие русичей в становлении Ливонского государства // Альманах гуманитарного семинара Русский Мир и Латвия: диалог культур. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2006. – с.45 – 46.

476. Инфантьев Б. Латыши поинят русских властителей // там же. – с.46 – 48.

477. Инфантьев Б. Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии // Альманах гуманитарного семинара Русский Мир и Латвия: проблемы участия в европейском проекте. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2006. – с.45 – 50.

478. Инфантьев Б. Кришьян Вальдемар и остзейский вопрос // там же. – с.50 – 57.

479. Инфантьев Б. Три недели с парнями Арайса // Альманах гуманитарного семинара Русский Мир и Латвия: от истоков к современности. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2006. – с.66 – 71.

480. Инфантьев Б. Политический анекдот – мощный фактор интеграции // Альманах гуманитарного семинара Русский Мир и Латвия: социальная мифология. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2006. – с.49 – 52.

481. Инфантьев Б. Из архивной папки “Юрий Иванович Абызов” // там же – с.127 – 128.

482. Отзыв Б.Инфантьева на статью П.Тюрина и М.Тюрина “Об истории просхождения красно-бело-красного флага” // там же – с.134 – 135.

483. Инфантьев Б. Не дадим наши китежам кануть в лету! // Поморский вестник. – 2006. – Nr.19. – январь – июнь. – с.65.

2007

484. Инфантьев Б. Профессор Ирида Грек-Пабисова. Странички восломинаний // Acta Baltiko – Slavica. – 2007. – Nr.31. – c.21 – 23.

485. Инфантьев Б. Кто же такой Криве? // Православие в Латвии. – вып.6. – Рига: Филокалия, 2007. – с.7 – 10.

486. Инфантьев Б. Через тернии к звёздам // Альманах гуманитарного семинара Русский Мир и Латвия: Утопия и проект рефлексия мифологического сознания. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – с.61 – 69.

487. Инфантьев Б. Хождение по верам // Альманах Русский Мир и Латвия: Феномен языка и право. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – с.74 – 78.

488. Инфантьев Б. Мечта об идеальном государстве в латышской литературе // там же – с.115 – 116.

489. Инфантьев Б. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор. – Рига: Веди, 2007. – 312 с.

Rec. Reidzāne B. Mums visiem vajadzīga grāmata // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 2009. – Nr.3/4. – 75. – 78.lpp.

Reidzāne B. Mums visiem vajadzīga grāmata [Инфантьев Б. Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор.] // Letonica. – 2009. – Nr.19. – 297. – 301.lpp.

Рейдзане Б. Нам всем необходимая книга. Инфантьев Б. Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика. Мифология. Фольклор. Рига: Веди, 2007. 312 с. // Поморский вестник. – Nr.22 – 23. – декабрь 2009 – февраль 2010. – с.114 – 116.

490. Инфантьев Б. Взаимообмен культурными ценностями залог развития культуры // Альманах Русский Мир и Латвия: Противоречивая история. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – с.12 – 21.

491. Инфантьев Б. По латвийским следам Ильи Муромца // Альманах Русский Мир и Латвия: Противоречивая история. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – с. 21. – 25.

492. Инфантьев Б. Православные священники в Риге в XV-XVI веках // Поморский вестник. – 2007. – Nr.20. – октябрь. – с.80 – 83.

493. Инфантьев Б. Отношение к русской культуре в Латвии в 20 – 30-е гг. // Альманах Русский Мир и Латвия: Русская культура вне метрополии. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – с.44 – 48.

494. Инфантьев Б. Вклад Ивана Дмитриевича Фридриха в сопоставительную фольклористику // Fridriha lasījumi / Фридриховские чтения. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. – c.13 – 23.

495. Инфантьев Б. Светлой памяти Людмилы Константиновны Круглевской // Альманах Русский Мир и Латвия: Две судьбы, две истории. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2007. – с.74 – 77.

496. Инфантьев Б. Русский мир латвийских городов // Балтийский Мир. – 2007. – Nr.3. – с.77 – 81.

497. Инфантьев Б. Латышский и русский язык: Сходство? Общность? Единство? // Русло. – 2007. – Nr.1. – с.7 – 11.

2008

498. Инфантьев Б. В латвийском подполье // Альманах Русский Мир и Латвия: Осознание множественности миров. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – с.37 – 38.

499.Инфантьев Б. Светлой памяти Александра Германовича Лосева // Альманах Русский Мир и Латвия: Осознание множественности миров. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – с.81 – 84.

500. Инфантьев Б. Эпизод из жития Феодосия Печерского в записях латышского народного творчества // Православие в Латвии. – вып.7. – Рига: Филокалия, 2008. – с.7 – 10.

501. Инфантьев Б. Среди рижских монархистов и кокаинистов // Альманах Русский Мир и Латвия: Гуманистические аспекты проблемы будущего. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – с.40 – 43.

502. Инфантьев Б. Митава в русской литературе (по произведениям Георгия Иванова) // Альманах Русский Мир и Латвия: Гуманистические аспекты проблемы будущего. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – с.106.

503. Инфантьев Б. Изображение воина Красной армии в период Великой Отечественной войны в латышской литературе // Второя мировая война и страны Балтии. – Рига: RETORIKA A, 2008. – с.141 – 147.

504. Инфантьев Б. Авторецензия на книгу “Балто-славянские культурные связи” // Альманах Русский Мир и Латвия: Феномен восприятия русского. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2008. – с.127 – 134.

505. Infantjevs B. Vecticībnieku askēze Rietumu civilizācijas skatījumā: latviešu rakstnieku vērtējums // Nacionālā mutvārdu vēsture. Reliģsikās idejas Latvijā. Letonikas otrais kongress. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2008. – 218. – 226.lpp.

506. Инфантьев Б., Томасе Д. Мать за тремя замками // Acta Baltiko – Slavica. – 2008. – Nr.32. – c.117 – 134.

507. Инфантьев Б. Обращение к читателям // Выдающиеся русские латвийцы. – Рига: IK ZORIKS, 2008. – c.7.

2009

508. Инфантьев Б. Миф о русских в латышской литературе // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – с.27 – 36.

509. Инфантьев Б. Проблемы смешанных браков в рассказе “В деревню” Яниса Порукса // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – с.39 – 41.

510. Инфантьев Б. Русский воин Первой мировой войны в видении латышских писателей // Альманах Русский Мир и Латвия: Проблемы истории Прибалтики. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – с.42 – 44.

511. Инфантьев Б. Американцы засылают в Латвию шпионить... Русского! // там же. – с.45 – 47.

512. Инфантьев Б. Эдвардс Вулфс. “Придорожник” // Русский мир и Латвия: Индивидуалистическая и коллективистская тенденции в культуре. – Рига: Издание гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.21 – 30.

513. Инфантьев Б. Малоизвестные страницы жизни и деятельности Кришьяна Валдемара // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.47 – 60.

514. Инфантьев Б. Русские в оккупированной гитлеровцами Латвии (беседа современника) // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.61 – 64.

515. Инфантьев Б. Василий Синайский – фольклорист // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.64 – 66.

516. Инфантьев Б. Незамеченные страницы русских в летописи // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.67 – 73.

517. Инфантьев Б. Этнографические экскурсы Андрея Пумпура – автора латышского эпоса “Лачплесис” // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.73 – 74.

518. Инфантьев Б. Черная сотня, драгуны, солдаты – усмирители в романе Андрея Упита “Северный ветер” (Из цикла “Робежниеки” // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.74 – 76.

519. Инфантьев Б. Латвийские проекции Михаила Ккузмина // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.77 – 78.

520. Инфантьев Б. Птица сирин на латвийском клене // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.84 – 85.

2010

521. Инфантьев Б. Русские в Курземском мешке // Русский мир и Латвия: История знания. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – c.71 – 73.

522. Infantjevs B. Atmiņas par Ilmāru Freidenfeldu // Markus D. Latviskais pamatīgums. Par emeritēto profesoru Ilmāru Jāni Freidenfeldu // Laikmets un personība. 12. – Rīga: Raka, 2010. – 262. – 264.lpp.

 

Borisa Infantjeva rediģētie un sastādītie darbi

Редактированные и составленные Борисом Инфантьевым труды

 

 1. Вопросы преподавания русского языка и литературы (сост. И. Элсберг, Б. Инфантьев). – Рига: Звайгзне, 1974. – 256с.
 2. Научные основы учебников русского языка (для школ с латышским языком обучения), (под. ред. М. Семёновой, Б. Инфантьева, Г. Глазуновой). – Рига: МП ЛССР, 1981. – 167с.
 3. Методика преподавания русского языка в IX – XI классах с латышским языком обучения (сост. Б. Инфантьев). – Рига: Звайгзне, 1982. – 296с.
 4. Русские в Латвии: история и современность (науч. ред. Б. Ф. Инфантьев). – вып.1. – Рига: Лад, 1992. – 80с.
 5. Русские в Латвии: история и современность (науч. ред. Б. Ф. Инфантьев). – вып.2. – Рига: Веди, 1997. – 140с.

Rec. Мищенко Е. Время наводить мосты? // Час. – 1997. – 11 декабря.

 1. Синайская Н. Круг жизни профессора Василия Ивановича Синайского. (ред. Б. Ф. Инфантьев). – Рига: [b. i.], 1998. – 150с.
 2. Синайская Н. Круг жизни профессора Василия Ивановича Синайского. (ред. Б. Ф. Инфантьев) – Рига: [b. i.], 2001. – 152с.
 3. Русские в Латвии: из истории и культуры староверия (науч. ред. Б. Ф. Инфантьев). – вып.3. – Рига: Веди, 2002. – 408с.

Rec. Avotiņš V. Ne visi Ivani bez saknēm // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 2002. – 30. novembris.

Рыжакова С. Аннотированная библиография некоторых работ по культуре Латвии, вышедших в свет в 2000 – 2003 гг. // Балто-Славянские исследования XVI. – Москва: Индрик, 2004. – с.426.

Емельянов А. Сборник Русские в Латвии. Вып.3. Из истории и культуры староверия // Поморский вестник. – 2003. – Nr.1

Павлов С. Грядут “Русские в Латвии” // Час. – 2002. – 27 апреля. (10). – февраль – март. – с.24 – 25.

 1. Староверие Латвии (науч. ред. Б. Ф. Инфантьев, А. А. Подмазов). – Рига: Стаообрядческое общество Латвии, 2005. – 440с.

 

Borisa Infantjeva intervijas

Интервью с Борисом Инфантьевым

 

 1. Infantjevs B. Vēl labāk mācīt krievu valodu. Intervēja B. Alksnītis // Skolotāju Avīze. – 1972. – 5.jūlijs.
 2. В прокрустовом ложе учебника (Круглый стол. Уч. Б. Инфантьев) Зап. А. Гусев // Cоветская молодёжь. – 1976. – 26 мая.
 3. Padziļināta mācīšana. Kāda tā ir, un kādai tai jābūt? (saruna ar B. Infantjevu u.c.) pierakstīja A. Griģeļonis // Skolotāju Avīze. – 1979. – 25.aprīlis.
 4. Развивать самостоятельность учащихся. (Круглый стол. Уч. Б. Инфантьев) // Русский язык в национальной школе. – 1981. – Nr.3. – c.66 – 77.
 5. Куда отдать ребёнка? (Круглый стол. Уч. Б. Инфантьев) Зап. Ю. Тетерина // Балтийское время. – 1991. – 7 февраля.
 6. Главный обруситель. Беседа с языковедом Борисом Инфантьевым. Зап. Дм. Март // СМ – Сегодня. – 1994. – 27 января.
 7. Неуловимый Инфантьев. Зап. А. Ивлев // Балтийская газета. – 1995. – 3 февраля.
 8. Инфантьев Б., Лосев. А. Мосты идут поверх барьеров. Зап. И. Бергман // М – Сегодня. – 1996. – 23 февраля.
 9. Инфантьев Б. Неистощимый собеседник. Зап. С. Журавлёв // Диена. – 1996. – 4 мая.

10.  Инфантьев Б. Катализатор двуязычия. Зап. С. Журавлёв // Диена. – 1997. – 8 мая.   

11.   Инфантьев Б. Между жерновами. Опыт выживания. Зап. Н. Кабанов // Вести –

12.   Сегодня. – 2000. – 25 марта.

13.   Фролова Г. Был ли Улманис голубым? Интервью с Б. Инфантьевым // Суббота. – 2000. – 19 ноября.

14.   Инфантьев Б. Мы дети страшных лет России. Зап. Л. Персикова // Вести – Сегодня. – 2001. – 20 августа.

15.   Жизнь наших современников. Зап. ин. Евфросиния // Виноградная лоза. – 2001. – Nr.9.(40.) – c.4., Nr.10.(41.) – с.4.

16.  Ларичева Р. Билингвалы всегда выигрывают // Час. – 2001. – 8 декабря.

17.   Zakse A. Meklē un atrodi savu papardes ziedu! // O žurnāls. – 2002. – Nr.6. (jūnijs) – 78. – 79.lpp.

18.   Берзиня И. Головешка, колода, ёлка. Что между ними общего? Рассказывает профессор филологии и педагогики Борис Инфантьев // Панорама Латвии. – 2002. – 30 декабря.

19.   Латышский язык обречён? Да – но ни местные русские, ни соседняя Россия в том не виноваты. С Б. Инфантьевым общалась Н. Севидова // Вести – Сегодня. – 2003. – 18 сентября.

20.   Наступление на русский: и это пройдёт. Е. Слюсарева // Вечерняя Рига. – 2003. – 1 декабря.

21.   Чуянова Э. Ничто не ново под луной // Час. – 2004. – 26 августа.

22.  Hallo. Boriss Infantjevs // 5 min. – 2006. – 6.aprīlis.

 

Publikācijas par Borisu Infantjevu

Публикации о Борисе Инфантьеве

 

 1. Francmane H. Zinātnieka labestība // Skolotāju Avīze. – 1981. – 23.decembris.
 2. Infantjevs Boriss // Enciklopēdiskā vārdnīca. – Rīga: Latvijas Enciklopēdijas Redakcija, 1991. – 256.lpp.
 3. Vite A. Infantjevs Boriss // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 1992. – 132. – 133.lpp.
 4. Журавлёв С. Юбилей учёного Бориса Инфантьева // Диена. – 1996. – 12 сентября.
 5. Журавлёв С. Многогранный талант [Б. Инфантьеву 75 лет] // Панорама Латвии. – 1996. – 17 сентября.
 6. Журавлёв С. А впереди – работа, работа [Б. Инфантьев] // СМ. – 1996. – 12 сентября.
 7. Лебедева Н. Секрет его молодости // СМ. – 1996. – 17 сентября.
 8. Макаренко Н. С годами молодость приходит // Т – реклама. – 1996. – 19 сентября.
 9. Жданова Д. Латвиец [Б. Инфантьев] // СМ. – 1996. – 23 декабря.

10.   Losevs A. Boriss Infantjevs // Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām. – Rīga: Puse, 1998. – 134. – 136.lpp.

11.   Кисис Н. Не забыты наши пушкинисты // Час. – 2000. – 7 февраля.

12.   Lipša J. Nenogurdināmais zinātnieks // Vakara Ziņas. – 2000. – 1.jūlijs.

13.   Lipša J. Kā viņš vāca Latvijas padomju folkloru // Vakara Ziņas. – 2001. – 1.februāris.

14.   Персикова Л. Будут ветры сибирские панихиды справлять [профессор Борис Инфантьев: “О тех, кого помню и люблю”] // Вести – Сегодня. – 2001. – 14 июня.

15.   Гурин А. Переживший семь режимов [его последнее открытие: Петра Великого считали латышом] // Панорама Латвии. – 2001. – 4 сентября.

16.   Фролова Г. Конец света с последующими мемуарами. Борис Инфантьев в собственных рассказах – воспоминаниях // МК – Балтия.   – 2001. – 12 – 19 сентября.

17.   Профессору Б. Ф. Инфантьеву – 80. – Рига: Улей, 2001. – 16с.

18.   Денисов А. Потрясающий преподаватель [профессору Борису Инфантьеву – 80] // Исторический Вестник Nr.4. (приложение к газете “Образование и Карьера”). – 2001. – 26 сентября – 9 октября.

19.   Красноглазов Н. Борису Инфантьеву дали орден // 7 секретов. – 2001. – 1 ноября.

20.   Фролова Г. Три Звезды для русского профессора. Борис Инфантьев весь в наградах // МК – Балтия.  – 2001. – 31 октября  – 11 ноября.

21.   Персикова Л. Глас народа. В латышском фольклоре Пётр I упоминается только положительно и только с эпитетом “Великий” // Вести – Сегодня. – 2001. – 15 декабря.

22.   Pūtelis A. Folkloristi teorētiskās krustcelēs // Karogs. – 2002. – Nr.1. – 209. – 210.lpp.

23.   Фролова Г. Литература без границ. За русскую книгу, которую Латвия оценила в 10 сантимов, Япония готова выложить 50 долларов! // МК – Балтия.  – 2002. – 9 января  – 16 января.

24.   Viņš liecināja Potsdamas tiesas prāvā // Klubs. – 2002. – Nr.5. – 26. – 28., 30.lpp.

25.   Boriss Infantjevs // http: // 159.148.223.151/lit/liq2.php?id=174

26.   Vite A. Infantjevs Boriss // Latviešu rakstniecība biogrāfijās. – Rīga: Zinātne, 2003. – 245.lpp.

27.   Певнева Е. Зачем нужен ОКРОЛ // Вести – Сегодня. – 2004. – 15 сентября.

28.   Boriss Infantjevs: dzīve un darbi. Biobibliografiskais rādītājs. Борис Фёдорович Инфантьев: жизнь и труды. Био-библиографический указатель / sast. I. Mihailovs. – Rīga: VEDI, 2004. – 76.lpp.

29.   Петрова И. Жизнь и труды // Час. – 2004. – 16 сентября.

30.   IK. Dzīve un darbi // Izglītība un kultūra. – 2004. – 23.septembris.

31.   Mihailovs I. Profesors Boriss Infantjevs un viņa ieguldījums Latvijas vecticības pētniecībā // Староверие Латвии. – Рига: Стаообрядческое общество Латвии, 2005. – с.396 – 404.

32.   Синельникова Т. Патриарх латвийской интеллигенции // Резекненские Вести. – 2005. – 12 мая.

33.  Не забудь поздравить! // Суббота. – 2005. – 9 – 15 сентября.

34.   Халтурина М. Тот самый Инфантьев // Час. – 2006. – 14 сентября.

35.  Ружанская А. “Здраствуйте, юноша!” // Час. – 2006. – 15 сентября.

36.  Муталлимова С. Инфантьеву – 85! Студенты любовно называют юбиляра Фантиком // Телеграф. – 2006. – 18 сентября.

37.  Мы поздравляем Бориса Фёдоровича Инфантьева с 85-летним юбилеем // Klio. – 2006. – Nr.17. – c.2.

38.  Мейден И. Корни культуры // Вести – Сегодня. – 2007. – 25 октября.

39.  Мейден И. Дети Ильи Муромца – латыши! [А Пётр Великий однажды спас Ригу от злобной ведьмы...] // Вести – Сегодня. – 2007. – 29 октября.

40.  Орлова Д. Новая книга профессора Инфантьева // Панорама. – 2007. – 31 октября – 6 ноября.

41.  Герасимова Т. Прежде всего латыши и русские сходны в языке // Образование и Карьера. – 2007. – 2 – 15 ноября.

42.  Михайлов И. Человек, который русифицировал Латвию // Балтийский Мир. – 2007. – Nr.3. – с.60 – 63.

43.  Дементьева О. Балты и славяне: всегда рядом [Вышла в свет книга профессора Балтийской международной академии Бориса Федоровича Инфантьева “Балто-славянские культурные связи”] // Час. – 2007. – 6 ноября.

44.  Морозова Н. Ветви одного ствола // Телеграф. – 2007. – 8 ноября.

45.  Ažāns R. Dzimtā – ar vārdnīcu // Republika.lv – 2007.gada 26.oktobris

46.  Синельникова Т. Милая Режица его детства // Панорама Резекне. – 2007. – 28 ноября.

47.  А.Е. Неугомонный “патриарх” русской культуры в Латвии // Поморский вестник. – 2008. – Nr.21. – июнь. – с.90 – 91.

48.  Памяти Бориса Фёдоровича Инфантьева // Час. – 2009. – 20 марта.

49.  Морозова Н. Умер Борис Инфантьев // Телеграф. – 2009. – 20 марта.

50.  Некролог // Вести – Сегодня. – 2009. – 21 марта.

51.  Кабанов Н. Свидетель Инфантьев // 7 секретов. – 2009. – Nr.14.

52.  Памяти Бориса Фёдоровича Инфантьева // Образоване и карьера. – 2009. – 27 марта – 9 апреля.

53.  Vīksna M. Dr.h.ped. Boriss Infantjevs 14.09.1921.-18.03.2009. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 2009. – Nr.3/4. – 80. – 82.lpp.

54.  Rižakova S. Viddivtautās: Boriss Infantjevs (1921 – 2009) // Letonica. – 2009. – Nr.19. – 354. – 357.lpp.

55.  Мазур С. Памяти учителя и наставника // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.45 – 46.

56.  Список опубликованных в Альманахе статей Бориса Фёдоровича Инфантьева // Русский мир и Латвия: Три века русской культуры в Латвии. Памяти Б. Ф. Инфантьева. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2009. – c.86.

57.  Grek-Pabisowa I. Borys Fiodorowicz Infantiew // Acta Baltiko – Slavica. – 2009. – Nr.33. – p.9 – 12.

58.  Мазур С. Биографический очерк Б. Ф. Инфантьева // Русский мир и Латвия: Русская интеллигенция. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – c.81 – 117.

59.  Стенографический отчет (15 декабря 2009 г.) XL Чтения гуманитарного семинара SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS на тему: «Проблемы изучения биографии Бориса Федоровича Инфантьева» с участием историка Бориса Равдина, доктора исторических наук Татьяны Фейгмане, историка Олега Пухляка, доктора философии Арнольда Подмазова, библиофила Анатолия Ракитянского, председателя Латвийского общества русской культуры Елены Матьякубовой, журналиста Игоря Ватолина, преподавателя истории Сергея Мазура // Русский мир и Латвия: История знания. – Рига: Издание общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS, 2010. – c.68 – 70, 73 – 78.

38.  А.Е. Вечер памяти Б.Ф. Инфантьева в Старообрядческом обществе Латвии // Поморский вестник. – Nr.22 – 23. – декабрь 2009 – февраль 2010. – с.92.

39.  Мазур С. Изучение наследия и биографии Бориса Фёдоровича Инфантьева // Поморский вестник. – Nr.22 – 23. – декабрь 2009 – февраль 2010. – с.92 – 93.

60.  Борис Фёдорович Инфантьев // Поморский вестник. – Nr.22 – 23. – декабрь 2009 – февраль 2010. – с.141.

 

Saraksta sastādīšanai ir izmantoti sekojoši izdevumi: Latviešu folklora: žanri un stils. – Rīga: Zinātne, 1977. – 287.lpp.; LPSR IM PZPI izdevumu un institūta zinātnisko līdzstrādnieku darbu bibliogrāfiskais rādītājs (1952 – 1977). – Rīga: PZPI zinātniskā bibliotēka, 1977. – 30.lpp.; LPSR IM PZPI izdevumu un institūta zinātnisko līdzstrādnieku darbu bibliogrāfiskais rādītājs (1974 – 1978). – Rīga: LPSR IM, 1984. – 87.lpp.; LPSR IM PZPI izdevumu un institūta zinātnisko līdzstrādnieku darbu bibliogrāfiskais rādītājs (1979 – 1983).  – Rīga: LPSR IM, 1984. – 103.lpp.; materiāli no B. Infantjeva personiskā arhīva.