Jurijs Merkurjevs

Jurijs Merkurjevs

Jurijs Merkurjevs (1954. g. 30. aprīlī Rīgā, Latvijas PSR) –  profesors, habilitētais inženierzinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis informātikas specialitātē (2014).

1971. gadā Jurijs Merkurjevs beidza Rīgas 20. vidusskolu, bet 1976. gadā ar izcilību –  Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti (tagad –  Rīgas Tehniskās universitātes  Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte), saņemot inženiera elektriķa diplomu automātikas un telemehānikas specialitātē. 1976. gadā viņš sāka strādāt Automatizēto vadības sistēmu katedrā (bija jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, aspirants, asistents, lektors, docents, katedras vadītāja vietas izpildītājs), kopš 1993. gada vadīja  Informācijas tehnoloģiju  institūta Modelēšanas un  imitācijas katedru.

1982. gada J. Merkurjevs beidza aspirantūru un Rīgas  Politehniskajā institūtā aizstāvēja disertāciju, iegūdams tehnisko zinātņu kandidāta grādu, bet 1997. gadā viņš aizstāvēja disertāciju, iegūdams inženierzinātņu habilitētā doktora grādu informācijas tehnoloģiju specialitātē. 1997. gadā viņš kļuva par profesoru, 2004. gadā viņu ievēlēja par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli informātikas specialitātē.

J. Merkurjevs ir vairāk nekā 300 zinātnisko publikāciju autors, to skaitā ir septiņas monogrāfijas, publikācijas ir izdotas pasaulē galvenajās zinātniskajās izdevniecībās,  viņš uzrakstījis arī sešas  mācību grāmatas. Viņš ir bijis zinātniskais vadītājs septiņām sekmīgi aizstāvētām doktora disertācijām, kā arī vadījis vairāk nekā 70 maģistra darbu izstrādi.

J. Merkurjevs ir vairāku zinātnisku un izglītojošu projektu, arī starptautisku projektu, pētnieks  vai vadītājs. Piemēram, viņš vadījis starptautisku projektu  INFROM “Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems  (2012–2014),  kas īstenots  Eiropas programmas  “Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007–2013” ietvaros kopā ar  Rīgas Tehnisko universitāti un Krievijas Zinātņu akadēmijas Sanktpēterburgas  Informātikas un automatizācijas institūtu. Viņš ir starptautiskās maģistra programmas  “Master in Logistics and Supply Chain Management” direktors, tā ir izstrādāta ar Eiropas “Erasmus – CD” programmas atbalstu un to īsteno Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar Spānijas, Vācijas un Austrijas universitātēm.

J. Merkurjevs ir Rīgas Tehniskās universitātes Senāta loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts informātikas un transporta un loģistikas nozarēs, ir vairāku promocijas padomju un nozaru profesoru padomju loceklis, Latvijas Zinātnieku savienības un Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis. 

J. Merkurjevs ir  Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības prezidents, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas loceklis, dažādu starptautisku biedrību un asociāciju, to skaitā: Starptautiskās Imitācijas un modelēšanas biedrības (Senior  member  of  the  Society  for Modeling  and  Simulation International, SCS), Britu datorzinātņu biedrības (Chartered IT Professional Fellow of the British Computer Society) Eiropas Nacionālo  modelēšanas biedrību  federācijas   (Board member of the Federation of European Simulation Societies, EUROSIM), Starptautiskā inženieru-elektriķu institūta (IEEE) un vēl citu institūciju loceklis.   J. Merkurjevs ir Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā žurnāla datorzinātņu sērijas (Informācijas tehnoloģijas un menedžments) redkolēģijas loceklis un galvenais redaktors; viņš ir zinātnisko žurnālu  Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International (Associate editor); International Journal of Simulation and Process Modelling; Management and Production Engineering Review; Baltic Journal of Modern Computing    redkolēģijas loceklis.

J. Merkurjevs regulāri piedalās starptautisku konferenču organizēšanā par  imitācijas un modelēšanas jautājumiem. Jurija Merkurjeva dzīvesbiedre  Gaļina Merkurjeva ir inženierzinātņu habilitētā doktore, tehnisko zinātņu doktore, Rīgas Tehniskās universitātes profesore.  Meita Jeļena ir beigusi Rīgas Tehnisko universitāti, ir tirgzinību speciāliste. Merkurjevu ģimenes senči dzīvo Latvijā jau kopš 18. gadsimta beigām, viņu priekšteči nodarbojušies ar tirdzniecību, agronomiju, jurisprudenci, tautas izglītību, bijuši inženieri.

Jurija Merkurjeva māte ir Anastasija Merkurjeva (dzimusi Šaļina; 1931-2019), tēvs – Anatolijs Merkurjevs.

             Ērika Tjuņina

Ilustrācijas tēmai