Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jeļena Faitelsone

Jeļena Faitelsone

Jeļena Faitelsone (meitasvārds – Puļenko; 1938. gada 22. decembrī  Poltavas apgabalā, Ukrainas PSR – 2021. g. 25.aprīlī Rīgā, Latvijas Repulikā) – inženierzinātņu doktore (Dr. sc. ing.), speciāliste polimēru mehānikas un fizikas jomā.

1956. gadā Jeļena Puļenko absolvējusi vidusskolu Maskavā un iestājusies D.I. Mendeļejeva Maskavas Ķīmijas tehnoloģijas institūta (MĶTI) Inženierķīmijas tehnoloģijas fakultātē, kuru absolvējusi 1963. gadā specialitātē “cietvielu ķīmijas  tehnoloģija”. Pēc tam MĶTI absolvente strādājusi Maskavā, Centrālajā Ķīmijas un mehānikas zinātniskās pētniecības institūta (CĶMZPI) – iesākumā par inženieri, tad – par vecāko inženieri, pēc tam – par grupas vadītāju un vēlāk – par vadošo inženieri (1962-1981).

1978. gadā zinātniece apprecējusis ar profesoru, tehnisko zinātņu doktoru L. Faiteļsonu un paņēmusi vīra uzvārdu.

1981. gadā Centrālajā Ķīmijas un mehānikas ZPI Jeļena Faitelsone ir aizstāvējusi zinātņu kandidāta disertāciju tēmā: “Влияние вида напряженного состояния на предельные и вязкоупругие свойства композитных материалов” („Sprieguma stāvokļa veida ietekme uz kompozīto materiālu maksimālajām un stigrelastīguma īpašībām”). Pēc disertācijas aizstāvēšanas viņai ir piešķirts tehnisko zinātņu kandidātes grādu.

1981. gada novembrī Jeļena Faitelsone pārcēlās dzīvot uz Rīgu. Šeit viņa sākusi strādāt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas (patlaban – Latvijas Universitātes) Polimēru mehānikas institūtā. Polimēru mehānikas institūtā J. Faitelsone strādājusi par vecāko inženieri, jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci, vecāko zinātnisko līdzstrādnieci, kopš 2011. gada viņa ir zinātniskā pētniece.  

1992. gadā, saskaņā ar Latvijā pastāvošo zinātnisko grādu sistēmu, Jeļenai Faitelsonei nostrifikācijas kārtībā ticis piešķirts inženierzinātņu doktora grāds specialitātē “kompozīto materiālu fizika un mehānika”.

Jeļenas Faitelsones zinātnisko interešu lokā ietilpa: materiālu termomehāniskās analīzes principu un metodisko pamatu pētīšana, kā arī telpiski strukturēto polimēru un kompozīto materiālu uz to pamata termomehānisko īpašību pētīšana.    

Inženierzinātņu doktore J. Faitelsone ir vairāk kā 100 zinātnisko publikāciju autore, viņa bija piedalījusies vairāk kā 50 zinātnisko konferenču darbā.

Jeļena Faitelsone mirusi Rīgā 2021.g. 25. aprīlī.

Ērika Tjuņina