Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tatjana Kuriševa

Tatjana Kuriševa

Tatjana Kuriševa (1937. g. 15. janvārī Kuibiševā / Samārā, Krievijas PFSR ) – muzikoloģe, mūzikas kritiķe un žurnāliste.              

Tatjana Kuriševa ir dzimusi mūziķu ģimenē. Kopš 1947. gada viņa dzīvoja Rīgā. 1954. gadā T. Kuriševa  absolvēja Em. Dārziņa Mūzikas desmitgadīgo skolu, pēc tam studēja Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas profesores L. Krasinskas klasē, ko absolvēja 1959. gadā. Savas zināšanas topošā muzikoloģe papildināja P. Čaikovska Maskavas Valsts Konservatorijas aspirantūrā (1959-1964) profesoru L. Mazeļa un V. Protopopova mūzikas teorijas klasē. Kopš 1970. gada T. Kuriševa ir mākslas zinātņu kandidāte, aizstāvēja disertāciju tēmā: «Камерный вокальный цикл в современной советской музыке» („Kamermūzikas vokālais cikls mūsdienu padomju mūzikā”).

No 1961. līdz 1982. gadam Tatjana Kuriševa strādāja Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Mūzikas teorijas katedrā, 1973. gadā viņa kļuva par docenti. Muzikoloģe pasniedza muzikāli teorētiskās disciplīnas: harmonija, muzikālo skaņdarbu analīze. Lekcijas Latvijas Konservatorijā viņa lasīja gan krievu, gan latviešu valodā. Viņa bija iejūtīga, uzmanīga un prasīga pedagoģe.

Līdzās muzikoloģes un pedagoģes darbībai T. Kuriševa pastāvīgi nodarbojās arī ar izglītošanas darbu un mūzikas kritiku, Latvijas periodiskajos izdevumos viņa publicēja rakstus par mūziku, koncertu un izrāžu recenzijas. Viņas spriedumi un kritiskie novērtējumi, kas attiecināmi uz norisēm Latvijas muzikālās jaunrades jomā, vienmēr bija objektīvi, pārdomāti, argumentēti un vērā ņemami.

1982. gadā Tatjana Kuriševa tika ielūgta strādāt Maskavas Valsts konservatorijā, sakarā ar to viņa pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi uz Maskavu. 1983. gadā viņa aizstāvēja doktora disertāciju  tēmā : «Театральность в современной музыке и творчество Маргера Зариня» („Teatrālums mūsdienu mūzikā un Marģera Zariņa daiļrade”). 1984. gadā viņa kļuva par mākslas zinātņu doktori. T. Kuriševa nodarbojas ar pedagoģiku, ir profesore. Viņa ir Maskavas Konservatorijas laikraksta «Российский музыкант» (Krievijas muzikants) un laikraksta «Трибуна молодого журналиста» („Jaunā žurnālista tribīne”) galvenā redaktore.

Tatjanas Kuriševas zinātnisko pētijumu galvenie virzieni ir mūsdienu mūzika (it īpaši kamermūzikas un vokāli instrumentālās mūzikas žanri) un muzikālais teātris (tostarp viņa veic mūsdienu latviešu baleta attīstības jautājumu dziļu analīzi).

T. Kuriševa kā muzikoloģe un žurnāliste aktīvi nodarbojās arī ar tautas izglītošanas darbību. Pēc bijušās PSRS Centrālās televīzijas ielūguma no 1984. līdz 1991. gadam viņa vadīja autorprogrammu «Музыка наших современников” („Mūsu laikabiedru mūzika”).

 T. Kuriševa ir PSRS (patlaban - KF) Komponistu savienības locekle (kopš 1965. g.) un KF Žurnālistu savienības locekle ( kopš 2003. g.).

Goda nosaukumi:

KF Nopelniem bagātā mākslas darbiniece (2006. g.).

Raksti krājumos

„Latviešu  mūzika”: Драматургия вокального цикла в творчестве советских композиторов (Vokālā cikla dramaturģija padomju komponistu daiļradē) (1964. g. ); Новые вокальные циклы Маргера Зариня (Jaunie Marģera Zariņa vokālie cikli) (1965. g.);

«Камерный вокальный цикл в современной русской советской музыке» („Kamermūzikas vokālais cikls mūsdienu padomju krievu mūzikā”) (krājumā  «Вопросы музыкальной формы» -„Muzikālās formas jautājumi”) вып. 1, М., 1967;

«О музыкальной драматургии поэмы «Страна отцов»: в сб. «Георгий Свиридов» („Par poēmas „Tēvu zeme” muzikālo dramaturģiju: krājumā „Georgijs Sviridovs””) , М., 1971;

Raksti periodiskajos izdevumos, recenzijas.

T. Kuriševas grāmatas

«Вокальные циклы Маргера Зариня» („Marģera Zariņa vokālie cikli”). Рига, 1969;

Маргер Заринь. М.: «Сов. Композитор». 1980;

Театральность и музыка. (Teatrālums un mūzika). T. М.: «Сов. Композитор». 1984;

Слово о музыке. О музыкальной критике и музыкальной журналистике. Очерки. (Vārds par mūziku. Par mūzikas kritiku un mūzikas žurnālistiku. Apcerējumi.) М.: «Композитор». 1992;

История современной отечественной музыки, вып. 2. Глава «Балет». (Tēvijas mūsdienu mūzikas vēsture. 2. izlaid. Nodaļa „Balets”.) М.: «Музыка». 1999;

Диалоги о музыке перед телекамерой. (Dialogi par mūziku telekameras priekšā.) М.: «АСТ». 2005;

Музыкальная журналистика и музыкальная критика. Учебное пособие для музыкальных вузов. (Mūzikas žurnālistika un mūzikas kritika. Mācību grāmata mūzikas augstskolām.) М.: изд. «Владос-пресс». 2007;

Musical Criticism as an Art of Perception (Музыкальная критика как искусство восприятияMūzikas kritika kā uztveres māksla) // Across Centuries and Cultures. Musicological Studies in Honor of Joachim Braun. — Frankfurt am Main: «Peter Lang», 2010.

Marina Mihaileca

Ilustrācijas tēmai