Krievu universitātes kursi

Krievu universitātes kursi

Krievu universitātes kursi Rīgā dibināti 1921. gadā pēc profesora Konstantina Arabažina iniciatīvas un ar viņa aktīvu līdzdalību. Kursos varēja krievu valodā iegūt gandrīz tāda paša apjoma zināšanas kā universitātē, taču izsniegtajam diplomam nebija juridiska spēka. 1930. gadā Kursus pārveidoja par Krievu universitātes zinību institūtu, kas darbojās līdz 1937. gadam.

Krievu universitātes kursu pasniedzēji un klausītāji. 1. rindā ceturtais no kreisās profesors Konstantins Arabažins.

Светлана Ковальчук. Константин Иванович Арабажин

Татьяна Фейгмане. Русские в довоенной Латвии
Сергей Цоя. Русские университетские курсы

Сергей Цоя. Русский вуз в довоенной Латвии

Сергей Цоя. Русский институт уиверситетских знаний в межвоенной Латвии

Русские университетские курсы в Риге. Краткий отчет о деятельности (1921-1922).  Рига, 1922

РУССКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КУРСЫ в Латвии. Юбилейный сборник (1921-1926). Второой выпуск. Рига, 1926

Ilustrācijas tēmai