Sākumlapa > Tēmas > Personas
Svetlana Kovaļčuka

Svetlana Kovaļčuka

Svetlana Kovaļčuka   (1956. g. 26. februārī Rīgā, Latvijas PSR)  –  filozofijas zinātņu doktore (Dr. phil.), Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece

Triju monogrāfiju autore, divu kolektīvo monogrāfiju zinātniskā redaktore un sastādītāja, vairāk nekā 130 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autore. Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni:  krievu filozofijas vēsture, emigrācija,  krievu kultūras vēsture Latvijā,  pareizticības un vecticības vēsture, jūdaika. Publikācijas izdotas krievu, latviešu, vācu un angļu valodā Latvijā, Krievijā, Vācijā, Ukrainā.

S. Kovaļčuka ir beigusi Rīgas 42. vidusskolu. No 1975. līdz 1981. gadam  mācījās P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļā. Kopš 1981. gada strādā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā (agrāk:  Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Filozofijas un tiesību institūts, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūts).

Kopš 1983. gada novembra līdz 1987. gada februārim mācījās PSRS Zinātņu akadēmijas Filozofijas institūta klātienes mērķaspirantūrā. Disertācijas tēma “Protestantiskais  modernisms  ASV. Procesteoloģijas kritiska analīze”, darba zinātniskā vadītāja filozofijas zinātņu doktore Tamāra Kuzmina. S. Kovaļčuka aizstāvēja disertāciju 1988. gada 1. decembrī (Augstākā atestācijas komisija to apstiprināja 1989. gada 24. maijā), iegūstot filozofijas zinātņu kandidāta zinātnisko grādu.  1992. gadā pēc nostrifikācijas viņa kļuva par  Latvijas filozofijas doktoru (Latvijas Dr. phil.). 1994. gadā viņu  apstiprināja institūta vadošā pētnieka amatā.

No 1988. līdz 2000. gadam S. Kovaļčuka vadīja zinātniskās pētniecības projektus “Krievijas emigranti Latvijā. 1920–1940”,  “Krievu kultūra Latvijā. 1870–1940. Filozofiskā un vēsturiskā mantojuma problēmas”, bet no 2001. līdz 2017. gadam bija zinātniskā līdzstrādniece daudzos Filozofijas un socioloģijas institūta projektos: Letonika, “Tradicionālā Austrumu kristietība un  integrācijas procesi Latvijā”, “Vecticība Latvijā: vēsturiskā pieredze, kultūra un  mūsdienu procesi sabiedrībā”, “Patiesības literārais un zinātniskais diskurss: eiropeiskā tradīcija mūsdienu Latvijā”, “Ideju vēsture Latvijā: intelektuālās identitātes veidošanās 20. gadsimta 20.–40. gados”, “Kultūru migrācija Latvijā – etniskās mazākumtautības filozofisko, reliģisko ideju vēstures gaismā” u.c. Piedalījusies daudzās starptautiskās konferencēs Latvijā, Igaunijā, Krievijā.

Docējusi  filozofiju, kultūras vēsturi, Latvijas mazākumtautību vēsturi vairākās Latvijas augstskolās; no 2002. līdz 2004. gadam bija Psiholoģijas augstskolas (Rīgā) docente, no 2004. gada 1. novembra līdz 2006. gada 30. septembrim – Psiholoģijas augstskolas asociētā profesore.

Piedalījusies starptautiskos projektos, to skaitā, 2001.–2002. gadā  darbojās Centrālās Eiropas pētniecības un dokumentācijas centra (kopā ar Latvijas Universitātes Jūdaikas centru)  CEC (The Central Europe  Centre for Research and Documentation, Vīnē, Austrijā) projektā. Intervijas ievietotas   http://www.centropa.org/

S. Kovaļčuka sadarbojas ar dažādām sabiedriskām organizācijām Latvijā, neatkarīgi no to etniskās vai reliģiskās piederības – ar Puškina biedrību Latvijā, Krievu kultūras mantojuma institūtu,  Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzi, Latvijas Ebreju kultūras biedrību, ar  biedrību “Šamir” u.c.

Elektroniskā adrese: sv.kovalchuk@gmail.com

 

Galvenās publikācijas:

Настоящий изгнанник с собой всё уносит. Судьбы ученых-эмигрантов в Латвии. 1920–1944 гг. Москва: Новый хронограф, 2017, 432 с.  (Svetlana Kovaļčuka. Īstens izraidītais paņem visu sev līdzi. Emigrējušo zinātnieku likteņi Latvijā, 1920.-1944. g. – Maskava: Novij hronograf, 2017, 432.lpp.)

О философе Чухиной и о том времени, или «кружение в парадоксах и антитезах» 

Intelektuālās  identitātes un vērtības. Filosofei Larisai Čuhinai – 100. Rīga: LU FSI, 2014, 352. lpp. – Kolektīvās monogrāfijas zinātniskā redaktore un rakstu autore.

Покровское кладбище. Слава и забвение // Сборник статей / Составители, авторы статей Видякина С., Ковальчук С. Ригa: Multi Centrs, 2004, 312 с. Ar grāmatu var iepazītes: www.russkije.lv

Взыскуя Истину… (Из истории русской религиозной, философской и общественно-политической мысли в Латвии: Ю. Ф. Самарин, Е. В. Чешихин, К. Ф. Жаков, А. В. Вейдеман.  Середина XIX века – середина XX в.) Рига: LU FSI, 1998, 246 c. Grāmatas nodaļas ievietotas internetā:   www.russkije.lv  

Протестантский модернизм в США. Анализ процесс-теологии. Рига: Зинатне, 1991, 136 c.
Светлана Ковальчук. Рижские староверы  в период гонений в 40-е–50-е годы XIX  века.  Староверие Латвии. Rīga: LU FSI, 2005, c. 280–289.

Svetlana Kovaļčuka. Baltijas ģenerālgubernators kņazs А.A. Suvorovs un vecticībnieku vajāšana 19. gs. 40.–50. gados

Svetlana Kovaļčuka. "Gan diena nāks..."

Светлана Ковальчук. Традиции русской философии в 20-х–30-х годах 20 столетия в Латвии

Светлана Ковальчук. "И мелкий щебень радостей и бед..."

Svetlana Kovaļčuka. Kalistrata Žakova Rīgas arhīvs

Светлана Ковальчук. Философ Валерий Александрович Марков

Светлана Ковальчук. Памяти Наталии Васильевны Синайской-Лапа (1 февраля 1914, Киев - 15 сентября 2006, Брюссель)

Светлана Ковальчук. Ливонская война и ее влияние на этническую палитру Лифляндии, Курляндии и Польских Инфлянт

Светлана Ковальчук. Судьба журнала "Закон и суд"

Светлана Ковальчук. «...Чтоб уснувших будить...»

Svetlana Kovaļčuka. Oskars Gruzenbergs: žurnāla «Likums un Tiesa» (1929–1938) galvenais redaktors

Svetlana Kovaļčuka. Pagānisms  postkristietības laikmetā

Светлана Ковальчук. Лифляндские корни Е.В. Антиповой: опыт реконструкции фамильного дерева

Svetlana Koval'chuk. Paris-Riga-Paris: the impact of the Russian emigration in the activities of the Russian Orthodox Student Unity in Latvia (1927–1934) // Reliģiski-filozofiski raksti XIX, 2015, 94.–154. lpp.

Svetlana Kovalchuk. Der baltische Generalgouverneur Fürst Aleksandr A. Suvorov und die Verfolgung der Altgläubigen in Riga (The Baltic Governor-General Prince A. A. Suvorov and the Persecution of Russian Old Believers) // Russland an der Ostsee. Imperiale Strategien der Macht und kulturelle Wahrnehmungsmuster (16. bis 20. Jahrhundert) / Red. Karsten Brüggemann, Bradley D. Woodworth (Hg.). Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2012, S. 191–214.

Светлана Ковальчук. Московский профессор на кафедре Латвийского университета

Светлана Ковальчук. Шаг через пропасть времени; латвийский опыт сохранения памяти о русском зарубежье

Светлана Ковальчук. Лекции К.Ф. Жакова в Риге: февраль 1923 - декабрь 1925 г.

Светлана Ковальчук. Латвия в жизни Каллистрата Жакова

Светлана Ковальчук. Биармия - место встречи К. Жакова и Я. Райниса

Светлана Ковальчук. История из переписки П.А. Сорокина: адресант/адресат Макс Лазерсон

Светлана Ковальчук. 

Светлана Ковальчук. Российские учёные в Латвии (1920 - начало 1940-х гг.)

Светлана Ковальчук. Профессор Василий Синайский: рижский период жизни и научно-педагогической деятельности

К.Ф. Жаков: грани творчества (сборник статей)

Перекрёсток судеб и домов: архив Рижской еврейской вечерней школы для взрослых им. Вениамина Блюма

Расцвет еврейского образования в Латвии (1919-1934). Людские судьбы, история школ

Политика и наука в школе ценностей Макса Лазерсона

Elektrotehnikas speciālista Nikolaja Ozmidova (1850-1938) dzīvesdarbība un devums inženierzinātnēs

Светлана Ковальчук, Сергей Цоя. Ставшая второй первая волна: отъезд из Латвии в 1944 году


Publicistika

Светлана Ковальчук. Памяти Наталии Васильевны Синайской-Лапа (1 февраля 1914, Киев –15 сентября 2006, Брюссель)

Светлана Ковальчук. Василий Иванович Синайский

Светлана Ковальчук. Каллистрат Фаллалеевич Жаков

Светлана Ковальчук. Евграф Васильевич Чешихин

Светлана Ковальчук. Самарин Юрий Федорович

Светлана Ковальчук. Константин Иванович Арабажин

Светлана Ковальчук. Рижский бальзам от Семена Лелюина и судьба острова имени Д.Кливера

Светлана Ковальчук, Александр Гурин. Семья Келдышей и Рига

Светлана Ковальчук. Где запад сходится с востоком

Atmiņas

Светлана Ковальчук. Школьники периода развитого социализма

Ilustrācijas tēmai