Sākumlapa > Tēmas > Personas
Igors Kabaškins

Igors Kabaškins

Igors Kabaškins (1954.g. 6.augustā Rīgā, Latvijas PSR) – speciālists inženierzinātņu un datorzinātņu jomā – profesors, habilitētais inženierzinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

Igors Kabaškins dzimis 1954. gada 6. augustā Rīgā. 1971. gadā ar zelta medaļu pabeidza Rīgas 21. vidusskolu un iestājās Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta Radioelektronikas fakultātē, kuru ar izcilību pabeidza 1977. gadā, iegūstot aviācijas radioiekārtas ekspluatācijas radioinženiera diplomu. Tajā pat gadā sāka strādāt šajā pašā institūtā (1992.–1999. g. Rīgas Aviācijas universitāte). Ieņēma pētnieka, asistenta, docenta, Aviācijas un radiotehnisko iekārtu tehniskās ekspluatācijas katedras vadītāja amatus (1977.–1991. g.), fakultātes dekāna vietnieks kvalifikācijas celšanas jautājumos (1989.–1994. g.), profesors (1992.–1999. g.), zinātniskā un mācību darba pirmais prorektors (1994.–1999. g.). Pēc Rīgas Aviācijas universitātes pārveidošanas 1999. gadā par Transporta un sakaru institūtu I. Kabaškins tur strādā par profesoru, zinātnes un attīstības prorektoru, valdes priekšsēdētāju (1999.–2010. g.), par šī institūta prezidentu (2005.–2014. g.). Vienlaikus viņš no 1997. gada ir Telemātikas un loģistikas institūta direktors.

1981. gadā I. Kabaškins Maskavas Civilās aviācijas inženieru institūtā aizstāvēja disertāciju tehnisko zinātņu kandidāta grāda iegūšanai, bet 1992. gadā Rīgas Aviācijas universitātē – disertāciju tehnisko zinātņu doktora grāda iegūšanai par tēmu „Civilās aviācijas daudzkanālu radiocentru ekspluatācijas metožu optimizācija”. No 1993. gada saskaņā ar zinātnisko grādu nostrifikācijas procedūru Latvijā viņš ir habilitētais inženierzinātņu doktors (Dr. habil. sc. ing.). 1998. gadā Igoru Kabaškinu ievēlēja par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli specialitātē „informātika”.

I. Kabaškina zinātnisko interešu sfērā ietilpst elektronika, matemātiskā un datoru modelēšana, drošības teorija, informācijas tehnoloģijas, intelektuālās transporta sistēmas, gaisa satiksmes vadības sistēmas, transports, loģistika. Viņa galvenie zinātniskie darbi ir veltīti sarežģītu transporta sistēmu optimizācijas un to drošības paaugstināšanas jautājumiem, balstoties uz jaunākajām informācijas tehnoloģijām un telemātikas sistēmām. I. Kabaškina vadībā ir īstenoti vairāk kā 70 Eiropas un Latvijas zinātniskie projekti transporta jomā.

Igors Kabaškins veic lielu zinātniski organizatorisko darbu kā Latvijā, tā arī starptautiskajās organizācijās. Viņš ir Latvijas operāciju pētījumu sabiedrības prezidents kopš 2003. gada, Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācijas viceprezidents (1996.–2006. g.) un prezidents (kopš 2006. gada), Rīgas Transporta sabiedriskās padomes loceklis (kopš 2004. gada) un Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis (kopš 1996. gada). Kā Latvijas oficiālais pārstāvis I. Kabaškins aktīvi piedalās Eiropas zinātniski pētniecisko struktūru darbā. No 1999. gada viņš ir Eiropas Komisijas COST programmas (sadarbība zinātnisko un pielietojamo tehnisko pētījumu jomā) Transporta un pilsētattīstības tehniskās komitejas loceklis, no 1996. gada – divu starptautisko organizāciju OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) un ITF (International Transport Forum) Transporta zinātniskās komitejas loceklis. I. Kabaškins kopš 1996. gada ir Starptautiskās telekomunikāciju akadēmijas, bet no 1998. gada – starptautiskās organizācijas The Institute of Electrical and Electronics Engineers loceklis. 2003. gadā viņš kļuva par Amerikas aeronautikas un astronautikas institūta locekli un 2010. g. – par Starptautiskās astronautikas akadēmijas korespondētājlocekli. Viņš ir Latvijas žurnālu „Computer Modeling and New Technologies” un „Transport and Telecommunication” galvenais redaktors, Nebraskas Universitātes (Omaha, ASV) izdotā žurnāla „Journal of Air Transportation” līdzredaktors un starptautiskās redkolēģijas loceklis, kā arī Lietuvas žurnālu „Transport Engineering”, „Technological and Economic Development of Economy”, „Aviation” un čehu žurnāla „Transactions on Transport Sciences” redkolēģijas loceklis.

Igors Kabaškins ir ieguvis Latvijas PSR Nopelniem bagātā izgudrotāja (1989. g.) un PSRS civilās aviācijas nopelniem bagātā izgudrotāja (1986. g.) nosaukumu. Viņš ir vairāk kā 500 zinātnisko publikāciju, t.sk. 25 mācību un metodisko līdzekļu un 68 izgudrojumu un patentu autors, saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas prēmijas un piemiņas medaļas, kas piešķirtas par ieguldījumu inženierizstrādēs aeronavigācijas un radiolokācijas tehnikas un sakaru jomā (2001. g.) un par pētījumiem informātikas un datorzinātņu jomā (2002. g.). Džeksonvilā, Floridā (ASV) esošais Mācību un izglītības centrs (The Center for Advancement of Teaching and Learning, Jacksonville, Florida, USA) 1998. gadā viņam piešķīra prēmiju par inovācijām augstākās izglītības jomā, bet 2014. gadā I. Kabaškins saņēma Latvijas Ministru kabineta atzinību par izciliem sasniegumiem transporta, loģistikas un informācijas tehnoloģiju jomā.

I. Kabaškins kopš 1994. gada ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts un Transporta un sakaru institūtā vada promocijas padomes specialitātēs „Aviācijas tehnikas tehniskā ekspluatācija” (1994.–1999. g.) un „Telemātika un loģistika” (kopš 1999. g.). Viņa vadībā ir sagatavoti četri doktora darbi. Viņš lasa sekojošus kursus: drošības teorija, transporta loģistika, intelektuālās transporta sistēmas, zinātniskās pētniecības metodoloģija un lēmumu pieņemšanas metodes, avionika, transporta politika un transporta sistēmu ģeogrāfija u.c.

Igors Kabaškins ir precējies, ģimenē ir meita.

Ērika Tjuņina

Informācijas avoti:

Latvijas izgudrotāji un izgudrojumi:

http://izgudrojumi.lza.lv/izg.php?id=69;

http://www.tsi.lv/?id=836&lang=ru;

http://www.lza.lv/scientists/kabashkin.htm;

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=493

 

Tulkoja:

Arturs Žvinklis

Dzintars Ērglis

Ilustrācijas tēmai