Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vasilijs Sinaiskis

Vasilijs Sinaiskis

Vasilijs Sinaiskis (1876. g. 25. jūlijā Tambovas guberņā, Krievijas impērijā – 1949. g. 21. septembrī Briselē, Beļģijā) – profesors. No 1922. gada līdz 1944. gadam strādāja Latvijas Universitātē, lasīja lekcijas civiltiesībās. Zinātnieks, kura vārds izskanējis pasaulē.

Vasilijs Sinaiskis bija viens no ievērojamākajiem krievu profesūras pārstāvjiem  Latvijā laikā starp diviem pasaules kariem. Šī lieliskā zinātnieka dzīve un darbība visai plaši atspoguļota literatūrā. Lielu ieguldījumu V. Sinaiska garīgā mantojuma popularizēšanā ir sniegusi viņa meita Natālija Sinaiska, kura ir publicējusi virkni rakstu par sava tēva dzīvesgājumu. 1998. gadā Rīgā  iznāca viņas atmiņas “Profesora Vasilija Sinaiska dzīves loks” (krievu valodā). V. Sinaiska pedagoģiskā  un zinātniskā darbība Latvijas Universitātē objektīvi atspoguļota viņa bijušās studentes, vēlāk profesores  Līnas Birziņas brošūrā, kā arī Svetlanas Kovaļčukas rakstos un vēl citās publikācijās.

Vasilijs Sinaiskis piedzima Tambovas guberņā mācītāja ģimenē. Dzīve nelutināja viņu kopš agras bērnības. Vispirms nomira māte, nedaudz vēlāk arī tēvs aizgāja no dzīves, atstādams piecus bāreņus, no kuriem vecākais bija nākamais profesors. Pēc Garīgā semināra beigšanas viņš kopā ar savu draugu N. Burdenko devās  uz Franciju, kur Monpeljē iestājās Medicīnas fakultātē. Taču pēc viena studiju gada viņš atgriežas Krievijā un 1899. gadā  iestājās Jurjevas (Tērbatas) Universitātes Juridiskajā fakultātē, kuru 1904. gadā sekmīgi absolveja. Tajā pašā gadā viņu atstāj darbā universitātes Romiešu tiesību katedrā. 1907. gadā viņš iegūst romiešu tiesību maģistra grādu, nedaudz vēlāk  viņš ieņem privātdocenta amatu Jurjevas Universitātē. Šeit viņš lasa romiešu tiesības un izstrādā lekciju kursu civiltiesībās. 1910. gadā viņu ieceļ ārkārtējā profesora amatā Varšavas Universitātē.  Pēc gada viņš pāriet darbā Sv. Vladimira universitātē Kijevā,  kur 1913. gadā aizstāv zinātņu doktora disertāciju.

Liekas – zinātnieka izaugsmei nav robežu. Taču pienāk 1917. gads, kas pārvelk svītru zinātnieka plāniem. V. Sinaiskis redz, ka turpināt darbu Padomju Krievijā nebūs iespējams. Viņš meklē iespējas izbraukt uz ārzemēm.  Viņa redzeslokā nokļūst nesen  dibinātā Latvijas Universitāte, kur strādā viņa paziņas no Tartu Universitātes laikiem. Latvijas Universitātes fondā glabājas  profesora V. Sinaiska personas lieta, kurā ir viņa 1921. gada oktobrī  universitātes rektoram profesoram E. Felsbergam adresētā vēstule. Vēstulē V. Sinaiskis, starp citu, raksta: "Ja apstākļi izveidosies labvēlīgi, tad es lūgtu paātrināt manu ierašanos pirms sāksies aukstais laiks, dodot attiecīgo rīkojumu un izsniedzot dokumentus par manu atgriešanos Latvijā. Bez šiem dokumentiem es nevaru izbraukt ne kā bēglis, ne kā optants. [..]  Kijevā dzīvot ir ļoti grūti: bads, tumsa un visvisādas epidēmijas.  [..]”    Tikai 1922. gada vasarā V. Sinaiskim kopā ar ģimeni izdodas nokļūt Latvijā.

Rīgas periods zinātnieka dzīvē bija visai auglīgs, šeit pilnībā atklājās viņa zinātnieka un pedagoga talants. No 1922. gada līdz 1944. gadam profesors bija cieši saistīts ar Latvijas Universitāti. Viņš drīz ieguva autoritāti gan studentu, gan profesūras vidē. 1927. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu V. Sinaiski apstiprināja par civiltiesību profesoru uz  nenoteiktu laiku – tā bija neapstrīdama viņa  autoritātes atzīšana.  Tāds gods tika piešķirts tikai dažiem. Pirmos desmit gadus V. Sinaiskis lasīja lekcijas studentiem krievu valodā, pēc tam atbilstoši prasībām viņš turpināja šo darbu latviešu valodā.  V. Sinaiska lekcija vienmēr bija īpašs notikums, auditorijas viņa uzstāšanās laikā bija pilnas ar klausītājiem. N. Sinaiska atceras, ka profesors attiecās pret studentiem kā pret saviem  “jaunākajiem kolēģiem”, viņš uzskatīja par savu uzdevumu ne tikai sagatavot viņus dzīvei izlemt to vai citu problēmu, bet arī centās iemācīt viņus zinātniski domāt, lai turpmākajā dzīvē viņi nebūtu tikai sausi dogmatiķi, bet arī tiesību normu radītāji. V. Sinaiskis Latvijas Universitātē lasīja kursus romiešu tiesībās, civiltiesībās un arī fakultatīvo kursu “Juridisko zinātņu metodoloģija”.
V. Sinaiskis veica arī lielu zinātniskās pētniecības darbu. Gandrīz katru gadu vasaras brīvlaikā viņš brauca strādāt labākajās Eiropas bibliotēkās, bet ziemas brīvdienas viņš pavadīja Tartu bibliotēkā. Savos darba gados Latvijā viņš uzrakstīja  vairāk nekā 450 zinātnisku darbu – grāmatas, rakstus, recenzijas u.tml. Latvijā tapušo lielāko darbu skaitā jāmin grāmata “Civiltiesību pamati”, kuras pirmo un otro laidienu Rīgā izdeva “Valters un Rapa”  1926. gadā.  1931. gadā ar tādu pašu nosaukumu iznāca jauna profesora V. Sinaiska grāmata. Vairāki viņa zinātniskie darbi bija veltīti romiešu tiesību teorijai. Lielākā daļa viņa grāmatu bija publicētas franču valodā. V. Sinaiskis bija autors virknei Latviešu konversācijas vārdnīcā publicēto rakstu par romiešu tiesībām. Daudzi V. Sinaiska pētījumi bija veltīti senkultūras un folkloras jautājumiem – šajos izpētes virzienos viņš saskatīja senās zinātnes avotu, kurai, viņaprāt, bija teokrātisks raksturs.  Viņu saistīja arī latviešu folklora. “Latvju tautas dainu” krājumos  publicēti viņa raksti par latviešu folkloras tēmām. Īpaši tuva viņam bija tiesību un kultūras saikne.  Pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigās iznāca divi V. Sinaiska darbi – “Kultūra un tiesības” un “Kultūra un valoda”.  1992. gadā, pateicoties Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūta un  profesora meitas Natālijas Sinaiskas kopīgajām pūlēm,  iznāca grāmatas “Dzīve un cilvēks” atkārtots izdevums.
V. Sinaiskis piedalījās Latvijas Civilkodeksa izstrādē. Vairākus gadus viņš bija Latvijas Republikas Finanšu ministrijas juriskonsults. V. Sinaiskis bija Sabiedrisko zinātņu veicināšanas biedrības “Aequitas” dibinātājs un priekšsēdētājs, žurnāla “Jurists” dibinātājs un  vadītājs (1928. gads), viņš līdzdarbojās  žurnālā “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” un vienīgajā ārzemēs iznākošajā krievu juridiskajā žurnālā “Закон и суд” (“Likums un tiesa”).
Zinātnieks nekad neslēpa savus uzskatus, viņš bija brīvi domājošs cilvēks. Viņu satrauca zinātnes attīstības problēmas kopumā un tās prestižs. Par to liecina arī viņa protesti  trīsdesmito gadu otrajā pusē pret vecāko docentu iecelšanu par ārkārtējiem profesoriem. Viņš uzskatīja, ka profesori bez atbilstošā zinātniskā grāda mazinās universitātes prestižu, ka šāda prakse  vājinās stimulus uzrakstīt doktora darbu.
1936. gadā svinīgi tika atzīmēti V. Sinaiska 60 dzīves gadi un 30 viņa zinātniskās darbības gadi. Jubilāra godināšanas ceremonijā profesors Kārlis Dišlers uzsvēra, ka profesors Vasilijs Sinaiskis ir universitātes tradīciju cilvēks, kas daudz darījis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes labā.  Profesors Arveds Švābe savukārt sveica jubilāru kā viņa bijušais skolnieks, uzsvērdams gara radniecību ar savu skolotāju, atzīdams viņa neparasto personības valdzinājumu, viņa izteikto ideju  daudzveidību un viņa domu savdabīgo oriģinalitāti.

Profesors Sinaiskis bija krievu studentu korporācijas «Fraternitas Arctica» goda filistrs.
1940.–1941. gadā paša pieredzētais pamudināja V.  Sinaiski, tāpat kā daudzus citus zinātnes un kultūras darbiniekus, kara beigās atstāt Latviju. Sava mūža pēdējos gadus Vasilijs Sinaiskis pavadīja Beļģijā, kur viņš 1949. gadā nomira.


Tatjana Feigmane

Informācijas avoti:

LVVA, 7427. f., 13. apr., 1569. l.

Светлана Ковальчук. Настоящий изгнанник с собой всё уносит. Судьбы учёных-эмигрантов в Латвии 1920-1944 гг. – Москва: Новый хронограф, 2017.

60-летие профессора Синайского. – Сегодня, 1936, 21 ноября.

Светлана Ковальчук. Василий Иванович Синайский

Светлана Ковальчук. 22 года из жизни ученого: цивилист Василий Синайский в Латвии

Светлана Ковальчук. Профессор Василий Синайский: рижский период жизни и научно-педагогической деятельности

Н.В. Синайская. Памяти Василия Ивановича Синайского (из воспоминаний дочери). – Latvijas Zinānņu akadēmijas Vēstis, 1991., Nr.2.

Н.В. Синайская. Памяти Василия Ивановича Синайского. Воспоминания дочери. – Учёные записки Тартуского университета. – 914 выпуск. – Тарту, 1990.

Н.В. Синайская. Круг жизни профессора Василия Ивановича Синайского

Т. Фейгмане. Русские в довоенной Латвии, глава III

Latvijas universitāte divdesmit gados. 1919.-1939. Vēsturiskas un statistiskas ziņas par universitāti un tas fakultātem. – Rīga: Latvijas universitāte, 1939.

L. Birziņa. Profesora Vasilija Sinaiska zinātniskā un pedagoģiskā darbība. – Rīga: LVU, 1989.

Pavars A. Professoris atque juris Doctoris Basilii Sinaiskis Opera (1907-1938). – Rīga, Valters un Rapa, 1939

Fotogrāfijas no Natālijas Sinaiskas (1914-2006) arhīva

 

Vasilija Sinaiska darbi:

Техника юридической методологии в связи с общим учением о методологии

Пушкин о праве

Древнее общественное устроение у латышей в отражении народных песен

Ilustrācijas tēmai