Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ivans Fridrihs

Ivans Fridrihs

Ivans Fridrihs (1902. g. 27. oktobrī Vitebskas guberņā, Krievijas impērijā  – 1975. g. 25. novembrī Rīgā, Latvijas PSR) – Latgales krievu folkloras krājējs, dažu grāmatu autors. Krievu Literatūras institūtā Sanktpēterburgā (Puškina nams) ir I. D. Fridriha fonds, kas tika izveidots pamatojoties uz viņa sakrātajiem un institūtam nodotajiem folkloras materiāliem.

Ivans Fridrihs dzimis Sebežas apriņķa Siņajas sādžā lauku garīdzniekā Dimitrija Fridriha ģimenē.

Ivans Fridrihs ilgus gadus bija lauku skolotājs Latgalē. Viņa darbība bija cieši saistīta ar Latgales krievu folkloras mantojuma vākšanu un pētīšanu. Par I. Fridrihu ar sajūsmu atsaucās tādi Latvijas krievu kultūras un mākslas darboņi, kā Pēteris Piļskis, Ivans Lukašs un Leonīds Zurovs. Pirmās Ivana Fridriha folkloras publikācijas datējamas ar 1926. gadu, kad viņš bija strādājis Rīgas krievvalodīgo avīzē  «Slovo». Šīs avīzes lappusēs folkloras krājējs bija publicējis častušku sēriju, kas tika klasificētas pēc tematiskā principa. Īpašu ievērību savās publikācijās Ivans Fridrihs piešķīra apvidus ģeopolitiskajam raksturojumam, Latvijas austrumu reģionu zemnieku dzīves veidam; pie tam viņš apzināti atteicās no sava darba ideoloģizācijas, saglabādams neitrāla, bezkaislīga folkloras bagātību krājēja un sistematizētāja lomu. Pēc kāda neilga laika Ivans Fridrihs publicēja dažus tekstus, kas izsauca avīzes «Slovo» lasītāju auditorijas interesi [stāsti „Vectēvs Demids”(«Дед Демид»), „Snohačs” («Снохач»), pasakas „Čigāns un vecene” («Цыган и старуха»), „Kā vecene vecākus pieminēja” («Как старуха родителей поминала»), poētiskā teiksma „Dzejolis par nabaga Lācaru Latgalē” («Стих о бедном Лазаре в Латгалии») un „Teiksma par Daņilu arāju” («Сказание о Даниле-пахаре»)]. 

1936. gadā Ivans Fridrihs izdeva grāmatu, kas kļuva par sava veida daudzgadīga darba vācot un sistematizējot Latgales krievu folkloru rezultātu apkopojumu. Pirmām kārtām tas ir attiecināms uz Jaunlatgales apriņķa (patlaban KF Pleskavas apgabala Pitalovas rajona) zemnieku folkloras mantojumu.  

Leonīds Zurovs atzīmēja, ka šis Fridriha novatoriskais folkloras krājums ataino mūsdienu Latvijas krievu sādžas tautasdziesmu stihijas pilnību, jo šīs sādžas iedzīvotājiem izdevās izveidot jaunu savdabīgu folkloras krievu valodas modeli. L. Zurovs piezīmē, ka šajā grāmatā autoram izdevās fiksēt krievu sādžas iedzīvotāju  noskaņojumus un izanalizēt folkloras tekstu modifikācijas ilgstoša laikposma garumā. Rīgas krievu žurnālistikas patriarhs Pēteris Piļskis tēlaini nodēvēja I. Fridriha grāmatu par  «mirstošās dziesmas glābiņu». 

Ir zināms, ka pēc pirmā krājuma veiksmīgas izdošanas Frīdrihs bija iecerējis publicēt  jaunus Latvijas krievu mutvārdu tautas daiļrades paraugus. Taču viņa plāniem nebija lemts piepildīties.

1941. gada 22.  jūnijā I. Fridrihu arestēja Iekšlietu Tautas komisariāta orgānu pārstāvji. Līdz jūnija beigām viņš bija apcietinājumā Abrenē, pēc tam viņu pārveda uz Ostrovas pilsētas cietumu, šeit viņš bija līdz 4. jūlijam – līdz brīdim, kad pilsētu ieņēma nacisti. Visi ieslodzītie tika atbrīvoti, Frīdrihs atgriezās mājās Kačanovo. Viens no Ivana Frīdriha aresta iemesliem varētu  būt viņa darbošanās 1933.–1939. gadā organizācijā “Aizsargi”. Savu dalību šajā organizācijā viņš pamatoja ar savu tiecību saglabāt viņam uzticēto krievu skolu.

Pēc neilgā apcietinājuma laika I. Fridrihs no jauna pievērsās pedagoģiskajai darbībai.  No 1941. gada septembra līdz 1943. gada augustam viņš strādāja krievu pamatskolā Abrenes apriņķa Purvmalas pagasta viensētā “Verhovje”. Šajā laikā I. Frīdrihs, satraukdamies par krievu iedzīvotāju interesēm, iekļāvās okupācijas varas radītajā “Krievu komitejas” sastāvā, tā bija izveidota, lai radītu krievu sabiedrības pašorganizācijas šķietamību un lai vienlaikus varas iestādes arī kontrolētu to. Galvenais organizācijas mērķis bija piesaistīt krievu iedzīvotājus nacistu pusē cīņā ar boļševismu. Protams, ne visi “Krievu komitejas” dalībnieki apzinājās tās īstos mērķus.

No 1942. gada jūlija līdz oktobrim I. Fridrihs bija “Krievu komitejas” Abrenes apriņķa nodaļas Kultūras un izglītības sekcijas priekšsēdētājs. Būdams šajā postenī, viņš organizēja Tautas namā teātra izrādi. Jau 1942. gada oktobrī viņš pārtrauca jebkādu saikni ar “Krievu komitejas” vietējo nodaļu. Spert šādu soli, šķiet, ietekmēja viņa sievas slimība un nāve 1943. gada sākumā.

Pēc sievas Zinaīdas nāves I. Fridrihs pārcēlās uz dzīvi Rīgā, cerēdams tur vieglāk pārciest lielo zaudējumu. No 1943. gada 1. augusta līdz 1944. gada janvārim viņš bija “Krievu komitejas” Skolu nodaļas priekšnieka Nikolaja Kuzminska palīgs – organizēja skolas uz Latvijas teritoriju pārvietotajiem krievu bērniem. Strādādams Rīgā, viņš apprecējās otrreiz – par viņa dzīvesbiedri kļuva Marija Romaņenko.

Drīz pēc nacistu izdzīšanas no Rīgas – 1944. gada 25. oktobrī I. Fridrihu arestēja Iekšlietu Tautas komisariāta pārstāvji. 1944. gada 2. decembrī ar 3. Baltijas frontes Kara tribunāla spriedumu viņam piesprieda 10 gadus apcietinājuma nometnē un pēc tam vēl piecus gadus tika atņemtas tiesības.

Saskaņā ar 1955. gada 17. septembra dekrētu par amnestiju I. Fridriham atcēla sodāmību un tiesību atņemšanu, tas ļāva viņam atgriezties mājās. Taču viņam nebija ļauts nodarboties ar pedagoģisko darbu, tāpēc viņš izvēlējās strādāt kāda Rīgas rūpniecības uzņēmuma saimniecības daļā. Pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā viņš sāka sadarboties ar Padomju Savienības Zinātņu akadēmijas Krievu literatūras institūtu (Puškina namu) un Etnogrāfijas institūtu (ar E. Pomerancevu un T. Makašinu). Šīs sadarbības auglis bija divu I. Frīdriha sagatavoto krājumu iznākšana (1972. un 1980. gadā), kuros bija ievietoti dažādi, reti zināmi folkloras teksti un izvērsti zinātniski komentāri par tiem.

Jau savas dzīves laikā I. Fridrihs sāka nodot Puškina namam savāktos folkloras materiālus.  Tagad tur I. Frīdriha fondā glabājas 183 tekstu vienības.  Savos krājumos I. Fridrihs iestājās par folkloras tekstu pašpietiekamību, publicējot tos ar gramatiskām kļūdām un leksiskām neprecizitātēm. Tāpat viņš centās atstāt visus neloģismus un dialektismus, kas iepriekš nebija zināmi plašai publikai. Vienīgais izņēmums (sava veida morālais aizliegums) bija tautas dziesmas (častuškas), kurās bija necenzēta leksika (I. Frīdriha  krājumos ir tikai divas šāda tipa dziesmas). Dažās nerātnās dziesmās viņš izdarīja labojumus pirms to publicēšanas.

Mūsdienu filologi-pētnieki I. Fridriha lielo darbu šajā jomā nosaukuši par  Latvijas  austrumu apgabalu un Krievijas pierobežu reģionu krievu iedzīvotāju dzīves enciklopēdiju. 2002. gadā, kad I. Frīdriham apritēja simts gadu,  Latvijas Universitātes Rusistikas centrs organizēja speciālus Frīdriha lasījumus, šajā pasākumā uzstājās sabiedrībā pazīstami folkloras pētniecības speciālisti.

Ivans Fridrihs aizgāja no dzīves 1975. gada 25. novembrī Rīgā.

Ivana Fridriha darbi:

  •    Фридрих И.Д. Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Кн.1. Песни: детские, хороводные, беседные, обрядовые, заговоры и духовные стихи и др. – Rīga, 1936.
  •    Фридрих И.Д. Уговор не сердиться: русские народные сказки. – Рига: Лисма, 1970.
  •    Русский фольклор Латвии: песни, обряды и детский фольклор. Сост. И.Д. Фридрих. Вступительная статья М.Ф. Семёновой. – Рига: Лиесма, 1972.
  •    Русский фольклор в Латвии: сказки. Сост. И.Д. Фридрих. Под редакцией М.Ф. Семёновой. – Рига: Лиесма, 1980.
  •    Русский фольклор в Латвии: частушки. Собрание И.Д. Фридриха. Сост. Ю.И. Абызов. – Рига: Латвийское общество русской культуры, 2004.

Informācijas avoti:

ЛГА, ф. 1986, оп.1, д. 441190.

FRIDRIHA LASĪJUMI – Фридриховские чтения. Сборник  научных материалов и статей. - Латвийский университет: Центр Русистики, 2007.

П. Пильский. Что поёт, о  чем мечтает Яунлатгальская деревня. – «Сегодня», 1936, №335.

Л. Зуров. Рец. - Фольклор русских крестьян. - Современные записки. – Париж, 1937, 365, стр.440-441.

Борис Равдин. История и частушка: псковско-латгальский вариант. 1920-е годы

Ilustrācijas tēmai