Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jurijs Uržumcevs

Jurijs Uržumcevs

Jurijs Uržumcevs (1929. g. 29. aprīlī Čeļabinskā, Krievijas PFSR – 2002. g. 30. decembrī Maskavā, Krievijas Federācijā) – tehnisko zinātņu doktors, specializējas fizikas un polimēru mehānikas jomā, LZA korespondētājloceklis (1973.).

Jurijs Uržumcevs dzimis Krievijā kalpotāju ģimenē. 1951. gadā viņš absolvēja Latvijas Valsts Universitātes Inženierbūvniecības fakultāti. J. Uržumceva darba gaitas sākās 1952. gadā, viņš ieņēma tresta „Jasinovstroj” vecākā meistara amatu.

No 1952. līdz 1957. gadam J. Uržumcevs kā kadru virsnieks dienēja padomju armijā, ieņemdams  Aizbaikāla un Baltijas Kara apgabalu būvlaukumu priekšnieka amatu.

1957. gadā viņš atstāja dienestu armijā un iestājās darbā Latvijas PSR ZA Celtniecības un Arhitektūras institūta. Tur viņš ieņēma jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka amatu un vienlacīgi neklātienē absolvēja aspirantūru. 1961. gadā J. Uržumcevs sekmīgi aizstāvēja tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju.

Tolaik Celtniecības un Arhitektūras institūta direktors bija Sociālistiskā darba varonis, LPSR Nopelniem bagātāis zinātnes un tehnikas darbinieks, LZA akadēmiķis profesors Aleksandrs Mālmeisters, kas ir Latvijas zinātniskās skolas cieto ķermenu deformēšanas un izturīguma pētīšanas jomā dibinātājs. 1963. gada maijā LPSR Zinātņu Akadēmijas sastāvā tika izveidots Polimēru mehānikas institūts, kas bija pirmais šāda profila institūts PSRS. Vadīt šo institūtu uzticēja A. Mālmeisteram, bet J. Uržumcevs tika iecelts par direktora vietnieku zinātniskajos jautājumos un par Polimēru materiālu ilglaicīgās pretestības prognozēšanas laboratorijas vadītāju. Jaunā Institūta sastāvā ietilpa arī akadēmisko institūtu laboratorijas – Celtniecības un Arhitektūras institūta, Automatizācijas un Mehānikas institūta, kā arī Rīgas Politehniskā institūta plastiskuma problēmu laboratorija. Jaunā Institūta vadība, un pirmām kārtām Jurijs Uržumcevs, prasmīgi tika galā ar uzdevumu apvienot zinātniekus vienotā kolektīvā. Bez pārspīlējuma jākonstatē, ka J. Uržumceva ieguldījums Institūta tapšanā ir visai nozīmīgs, un proti, 60-tajos gados viņš aktīvi piedalījās Institūta moderno laboratorijas korpusa un konstrukciju ilglaicīgās izmēģināšanas korpusa projektēšānā un būvēšanā; kā arī Institūta zinātniskās aparātu būves speciālā konstruktoru biroja ar eksperimentālo ražošanu izveidē. Tolaik Institūtā tika dibināta disertāciju aizstāvēšanas padome šādās specialitātēs: «cietā deformējamā ķermeņa mehānika» un «polimēru fizika un mehānika». Kopš !965. g. katru otro gadu tika rīkotas Vissavienības (bet patlaban Stаrptautiskās) konferences kopozītu mehānikas jomā. Latvijas zinātnei grūtajos gados šīs konferences arī notika Latvijā, piemēram, 2012. gadā notiks XVII konference. Tika uzsākta žurnāla „Механика полимеров» („Polimēru mehānika”) izdošana. Savas pastāvēšanas laikā Institūts kļuva par koordinējošo centru polimēru un kompozīto materiālu mehānikas un fiziskās ķīmijas jomā.  

1969. gadā Jurijs Uržumcevs aiztāvēja doktora disertāciju un ieguva tehnisko zinātņu  doktora grādu; darba apvienošanas kārtībā viņš strādāja LPSR Tautsaimniecības speciālistu kvalifikācijas celšanas starpnozaru institūta Būvniecības, būvmateriālu un ķīmisko materiālu katedrā. 1972. gadā J. Uržumcevs kļuva profesors, bet 1973. gadā viņš tika ievēlēts par Latvijas PSR ZA korespondētājlocekli specialitātē „mehānika” (1998. gadā viņš tika ievēlēts par ārvalstu locekli). J. Uržumcevs ir LZA F.Candera v.n. prēmijas mehānikas jomā laureāts (1976.g.).

1979. gadā J. Uržumcevs saņēma ielūgumu strādāt Jakutijā par Ziemeļu Fizikas un Tehnikas problēmu institūta direktoru PSRS ZA Sibīrijas nodaļas Jakutijas filiālē. Uz turieni viņš pārbrauca kopā ar ģimeni un nostrādāja tur līdz 1986.gada augustam; 6 gadu laikā darba apvienošanas kārtībā viņš strādāja arī par Jakutijas M. Ammosova v.n. Valsts Universitātes Cietā ķermeņa fizikas katedras vadītāju (1980.-1986.g.g.). Tika ievēlēts par PSRS ZA Mehānikas un Vadības procesu (mehānika) nodaļas korespondētājlocekli (1981.g.). Viņš ir Jakutijas APSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1986.g.).

1986. gadā pēc atgriešanās Latvijā J. Uržumcevs LPSR Zinātņu Akadēmijā sāka veidot Inženiertehnoloģisko centru, kura mērķis bija ieviest institūtu izstrādnes; viņš bija šā centra ģenerāldirektors (1988.-1991. g.g.). Tomēr viņu joprojām saistīja interesantais un radošais darbs Ziemeļos, kur palika viņa audzēkņi un nerealizēti interesantie plāni; arī Latvijā 20. gadsimta 90. gadu sākumā notika sarežģītas pārmaiņas, tādēļ 1991. gadā viņš, atbildot uz ielūgumu, pieņēma lēmumu atgriezties Jakutskā. Tur viņš sāka strādāt par galveno zinātnisko līdzstrādnieku Ziemeļu Fiziski Tehnisko problēmu institūtā, 1993. gadā viņš tika ievēlēts par Saha Republikas (Jakutija) ZA akadēmiķi. 1997. gadā  Krievijas ZA Sibīrijas nodaļas Prezidijs piedāvāja J. Uržumcevam vadīt KZA SN Jakutijas Zinātniskā centra prezidiju. Krievijas zinātnei tie arī bija visai grūti laiki, it īpaši Jakutijā. Pēc Krievijas ZA akadēmiķa Sibīrijas nodaļas priekšsēdētāja N. Dobrecova viedokļa : «Jurijs Stepanovičs godam tika galā ar sarežģīto uzdevumu. Kā vienmēr, mierīgi un pārliecināti». (skat. Жизнь, отданная науке: Сб. научных статей и воспоминаний о члене-корреспонденте РАН Ю.С.Уржумцеве (Dzīve, kas veltīta zinātnei: Zinātnisko rakstu un atmiņu par KZA korespondētājlocekli J. Uržumcevu krājums) Якутск, 2004.5.-6.lpp.). 2002. gadā Jurijs Uržumcevs pārbrauca dzīvot uz Maskavu, kur strādāja par Krievijas ZA padomnieku.  

Visur, kur Jurijs Uržumcevs bija strādājis, viņš nodarbojās ar aktīvu zinātniski organizatorisko darbu, piedalījās zinātniski akadēmisko un tehnisko komozīto materiālu konstrukciju mehānikas, izturīguma un plastiskuma problēmu padomju darbībā; Krievijas Nacionālās Teorētiskās un Praktiskās mehānikas komitejas darbībā. Viņš strādāja KZA Padomē, kas koordinē reģionālo nodaļu un reģionālo zinātnisko centru darbību. Kopš 1965. gada, kad klajā nāca žurnāla «Механика композитных материалов» („Kompozīto materiālu mehānika”) pirmais numurs, kas arī patlab tiek izdots Rīgā, J. Uržumcevs bija redkolēģijas loceklis (bet 1965.-1981. gados – galvenā redaktora vietnieks),  kā arī žurnāla «Наука и образование» („Zinātne un izglītība”) redkolēģijas loceklis. Viņa tiešajā vadībā tika sagatavoti 15 tehnisko zinātņu doktori, veikti daudzi fundamentālie pētījumi integrācijas projektu ietvaros; viņš bija Krievijas Federālās Inovāciju programmas "Техника Российского Севера" („Krievijas Ziemeļu tehnika”) dalībnieks un izpildes kurators.

Visus viņa mūža gadus blakus viņam bija dzīvesbiedre Jevgeņija Uržumceva (dzimusi Voroncova; 1930 - 2015)) – zelta kāzas laulātais pāris atzīmēja Jakutijā. Divi dēli – Aleksandrs (1975) un Jānis (1965-2013).

Jurijs Uržumcevs bija speciālists polimēru fizikas un mehānikas, materiālu ilglaicīgās pretestības prognozēšanas jomā un inženierklimatoloģijas jomā. Viņš ir vairāk kā 150 zinātnisko darbu, tai skaitā 7 monogrāfiju autors, saņēma 2 PSRS autora liecības. Apbalvots ar Darba Sarkanā Karoga ordeni (1971.g.), PSRS medaļām.

Jurijs Uržumcevs miris 2002. gada 30. decembrī Maskavā (apbedīts Trojekurovskas kapos). 

Ērika Tjuņina

 

Monogrāfijas:  Ю.С. Уржумцев, Р.Д. Максимов. Прогностика деформативности полимерных материалов. Рига: Зинатне, 1975. 416 с.; Ю. С. Уржумцев. Прогнозирование длительного сопротивления полимерных материалов. М., 1982, 222 с.;  Уржумцев Ю.С., Майборода В.П. Технические средства и методы определения прочностных характеристик конструкций из полимеров. Москва: Машиностроение. 1984, 168с.; А.С. Кравчук, В.П. Майборода, Ю.С. Уржумцев. Механика полимерных и композиционных материалов: Экспериментальные и численные методы: Учеб. пособие для вузов. М., Наука 1985. 303 с.; Р. С. Григорьев, В. П. Ларионов, Ю.С. Уржумцев Методы повышения работоспособности техники в северном исполнении  Новосибирск : Наука, 1987, 256 c.; М.А. Каниболотский, Ю.С. Уржумцев. Оптимальное проектирование слоистых конструкций. Новосибирск, Наука 1989. 176 с.; В.В. Алехин, Ю.С. Уржумцев. Оптимизация слоистых систем. Якутск, 2002. 177 с. 

Informācijas avoti:

Жизнь, отданная науке. Сборник научных статей и воспоминаний о члене-корреспонденте РАН Ю.С.Уржумцеве. Якутск, 2004. 112 с.; газета «Наука в Сибири». 2003, N 1 (2387) 10 января 2003 г. http://www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=231&id=20; журнал «Наука и образование». 2004, N 4, с.118-119

          

Ilustrācijas tēmai