Sākumlapa > Tēmas > Personas
Larisa Čuhina

Larisa Čuhina

Larisa Čuhina (1913. g. 24. septembrī Pružānos, Grodņas guberņā (pēc citām ziņan Rjazaņā), Krievijas impērijā – 2002. g. 23. martā Rīgā, Latvijas Republikā) – habilitētā filozofijas doktore (Dr. habil phil.).

Daudzu gadu desmitu laikā Latvijas akadēmiskajā filozofijas vidē īpaši izcēlās Larisa Čuhina  – Viļņas Stefana Batorija Universitētes absolvente, emeritus profesore, filozofijas zinātņu doktore, Latvijas habilitētā filozofijas doktore (Dr. Habil. phil.), Latvijas ZA Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošā zinātniskā līdzstrādniece. Politiskie režīmi iedragāja L. Čuhinas karjeru, kurai kopš 1939. gada 1. septembra bija jāuzsāk zinātniskais darbs Sorbonas Universitātē. Vēlāk viņai nācās pārvarēt daudzus šķēršļus : 1964. gadā L. Čuhina bija spiesta atkārtoti eksternā absolvēt filozofijas fakultāti, bet jau Ļeņingradā. Pēc trim gadiem Ļeningradas Valsts Universitātē viņa spīdoši aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju tēmā «Maksa Šelera fenomenoloģiskā aksioloģija». Brīvi pārvaldot sengrieķu, latīņu un mūsdienu Eiropas valodas, viņa strādāja sev tuvajā filozofisko portretu žanrā. Daudzos rakstos, monogrāfijās viņa piedāvāja savu autora krievu , un it īpaši, Rietumeiropas reliģisko domātāju ideju interpretāciju. Garīgi Larisai Čuhinai īpaši tuvi bija tādi domātāji, kā F.Dostojevskis, māc.P. Florenskis, Augustīns Aurēlijs, B. Paskāls, К. Barts, Ž. Maritēns, М. Būbers, S. Kjerkegors, G. Marsēļs, К. Raners. Pie tam viņa allaž palika uzticīga savas filozofiskās daiļrades pamatproblēmai – cilvēka problēmai. Piemēram, sava mūža laikā Larisa Čuhina veltīja Maksam Šeleram ne vienu vien publikāciju :

Чухина Л. А. Феноменологическая аксиология М. Шелера // Проблема ценности в философии. (Čuhina L. M. Šelera fenomenoloģiskā aksioloģija // Vērtības problēma filozofijā) М.-Л., 1966.; Чухина Л. А. Проблема личности в аксиологии Макса Шелера // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по философии. 1968. № 11 (L. Čuhina. Personības problēma Maksa Šelera aksioloģijā // Tartū Valsts Univ. Zinātniskās piezīmes. Darbi filozofijā, 1968. Nr.11) ; Чухина Л. А Макс Шелер: Онтология трагического // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии.(Čuhina L. Makss Šelers: Traģiskā ontoloģija // Ontoloģijas problēmas mūsdienu buržuāziskajā filozofijā) Рига, Зинатне, 1988 ( Rīga, Zinātne, 1988.);Чухина Л. А. Концепция эмоционального априори в феноменологической философии М. Шелера // Феноменология в современном мире. ( L. Čuhina. Emocionālā apriori koncepcija M. Šelera fenomenoloģiskajā filozofijā // Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē) Рига, Зинатне, 1991 ( Rīga, Zinātne, 1991.) ; Чухина Л. А. Человек и его ценностный мир в феноменогической философии Макса Шелера // Макс Шелер Избранные произведения. М., Гнозис, 1994. ( L. Čuhina. Cilvēks un viņa vērtību pasaule // Maks Šelers. Izlases raksti. M. Gnozis, 1994.)

Larisa Čuhina ir divu monogrāfiju autore:

Человек и его ценностный мир в религиозной философии. Рига, Зинатне, 1980 (Cilvēks un viņa vērtību pasaule reliģiskajā filozofijā. Rīga, Zinātne, 1980.) (atkārtoti izdota 1991. gadā) ; Человек в религиозной философии. ( Cilvēks reliģiskajā filozofijā) Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.

No antīkās filozofijas viņa deva priekšroku stoicismam: Larisa Čuhina. Stoicisma filozofiskais mantojums // Domas par antīko filozofiju. Rīga, Avots, 1990..

Larisas Čuhinas tuva draudzene asoc. profesore, filozofijas doktore Oksana Vilnīte veltīja viņai publikāciju : Oksana Vilnīte. Larisa Čuhina // Reliģiski-filozofiskie raksti. Rīga, LU FSI, 2005. X. sējums.

 Svetlana Kovaļčuka

Fotogrāfijas un dokumenti no Larisas Čuhinas (1913-2002) arhīvā

Лариса Чухина. Главы из учебного пособия «Человек в религиозной философии»

Fotoalbums «Rakstu krājuma prezentācija, kass veltīts filosofei Larisas Čuhinas 100 gadu jubilejas atcerei»

 

 

Ilustrācijas tēmai