Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ivans Fridrihs

Ivans Fridrihs

Ivans Fridrihs (1902.g. 27. oktobrī Vitebskas guberņā Sebežas apriņķa Siņaja sādžā - 1975.g. 25. novembrī Rīgā) – Latgales krievu folkloras krājējs, dažu grāmatu autors. Krievu Literatūras institūtā Sanktpēterburgā (Puškina nams) ir I. D. Fridriha fonds, kas tika izveidots pamatojoties uz viņa sakrātajiem un institūtam nodotajiem folkloras materiāliem.

Ivans Fridrihs ilgus gadus bija lauku skolotājs Latgalē. Viņa darbība bija cieši saistīta ar Latgales krievu folkloras mantojuma vākšanu un pētīšanu. Par I. Fridrihu ar sajūsmu atsaucās tādi Latvijas krievu kultūras un mākslas darboņi, kā Pēteris Piļskis, Ivans Lukašs un Leonīds Zurovs. Pirmās Ivana Fridriha folkloras publikācijas datējamas ar 1926. gadu, kad viņš bija strādājis Rīgas krievvalodīgo avīzē  «Slovo». Šīs avīzes lappusēs folkloras krājējs bija publicējis častušku sēriju, kas tika klasificētas pēc tematiskā principa. Īpašu ievērību savās publikācijās Ivans Fridrihs piešķīra apvidus ģeopolitiskajam raksturojumam, Latvijas austrumu reģionu zemnieku dzīves veidam; pie tam viņš apzināti atteicās no sava darba ideoloģizācijas, saglabādams neitrāla, bezkaislīga folkloras bagātību krājēja un sistematizētāja lomu. Pēc kāda neilga laika Ivans Fridrihs publicēja dažus tekstus, kas izsauca avīzes «Slovo» lasītāju auditorijas interesi [stāsti „Vectēvs Demids”(«Дед Демид»), „Snohačs” («Снохач»), pasakas „Čigāns un vecene” («Цыган и старуха»), „Kā vecene vecākus pieminēja” («Как старуха родителей поминала»), poētiskā teiksma „Dzejolis par nabaga Lācaru Latgalē” («Стих о бедном Лазаре в Латгалии») un „Teiksma par Daņilu arāju” («Сказание о Даниле-пахаре»)]. 

1936. gadā Ivans Fridrihs izdeva grāmatu, kas kļuva par sava veida daudzgadīga darba vācot un sistematizējot Latgales krievu folkloru rezultātu apkopojumu. Pirmām kārtām tas ir attiecināms uz Jaunlatgales apriņķa (patlaban KF Pleskavas apgabala Pitalovas rajona) zemnieku folkloras mantojumu.  

Leonīds Zurovs atzīmēja, ka šis Fridriha novatoriskais folkloras krājums ataino mūsdienu Latvijas krievu sādžas tautasdziesmu stihijas pilnību, jo šīs sādžas iedzīvotājiem izdevās izveidot jaunu savdabīgu folkloras krievu valodas modeli. L. Zurovs piezīmē, ka šajā grāmatā autoram izdevās fiksēt krievu sādžas iedzīvotāju  noskaņojumus un izanalizēt folkloras tekstu modifikācijas ilgstoša laikposma garumā. Rīgas krievu žurnālistikas patriarhs Pēteris Piļskis tēlaini nodēvēja I. Fridriha grāmatu par  «mirstošās dziesmas glābiņu». 

Zināms, ka pēc veiksmīga pirmā folkloras krājuma izdevuma Ivans Fridrihs bija iecerējis publicēt jaunus Latvijas krievu mutvārdu folkloras paraugus. Diemžēl, folkloras krājēja plāniem tā arī nebija lemts piepildīties  – 1941. gada jūnijā Ivanu Fridrihu arestēja Iekšlietu Tautas Komisariāta represīvie orgāni, tomēr drīzumā viņu atlaida. 1944. gada oktobrī I. Fridrihs atkārtoti tika arestēts un viņam tika piespriests izsūtījums uz Krasnojarskas novadu. 1958. gadā Latgales krievu folkloras krājējs atgriezās Rīgā (un saņēma atļauju dzīvot Latgalē). Viņam bija liegtas tiesības nodarboties ar pasniedzēja darbu, tādēļ I. Fridrihs bija iekārtojies darbā kādā no Latvijas galvaspilsētas rūpniecības uzņēmumiem, kur viņš strādāja saimnieciskajā daļā. 1960.-to gadu sākumā Ivanam Fridriham izdevās nodibināt kontaktus ar Maskavas un Ļeņingradas (patlaban Sanktpēterburga) akadēmiskām aprindām, kas kļuva par sava veida priekšnosacījumu divu viņa folkloras krājumu izdošanai (1972. un 1980. gados), šajos krājumos tika ievietoti dažādi reti folkloras teksti un plaši zinātniskie komentāri šiem tekstiem.  

Savos folkloras krājumos Ivans Fridrihs konsekventi uzsvēra, ka folkloras tekstu saturs ir pašpietiekams, fiksēdams šos tekstus gan ar gramatiskajām kļūdām, gan ar leksiskām neprecizitātēm. Tāpat viņš centās atzīmēt visus neoloģismus un dialektismus, kuri pirms viņa nebija zināmi plašai publikai. Vienīgais izņēmums Ivanam Fridriham (sava veida morālais tabu) bija častuškas ar nenormatīvo (nepiedienīgu) leksiku (viņa krājumos ir tikai divas šādas častuškas). Dažas draiskās častuškas viņš bija publicējis labotā veidā. Tāpat folkloras krājējam nebija vienaldzīgas latgaliešu rituālās tradīcijas, viņš skrupulozi fiksēja šos rituālus savos krājumos un avīžu publikācijās pagājušā gadsimta 20. – 30. gados. Īpašu vietu I. Fridriha zinātniskajā un folkloras vākšanas darbībā ieņem sabiedriski politiskās sfēras atainošana Latvijas krievu zemnieku tautasdziesmu mantojumā. Viņš sašķiroja častuškas un tautasdziesmas pa tematiskām grupām, saskaņā ar galvenajiem vēsturiskajiem notikumiem, kuri tika atainoti folklorā : Pirmo Pasaules karu, Oktobra revolūciju, Pilsoņu  karu Latvijā un Krievijā, neatkarīgās Latvijas proklamēšanu. Mūsdienu pētnieku filologu rakstos Ivana Fridriha izdotās folkloras grāmatas tiek dēvētas par Latvijas austrumu apgabalu un Krievijas pierobežas reģionu krievu iedzīvotāju dzīves enciklopēdiju, kurā tika saglabāta šo iedzīvotāju garīgā bagātība un kura sniedza mums iespēju iepazīties ar to.Ш

Ivana Fridriha darbi:

- Фридрих И.Д. Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда. Кн.1. Песни: детские, хороводные, беседные, обрядовые, заговоры и духовные стихи и др. - Rīga, 1936.

-  Фридрих И.Д. Уговор не сердиться:  русские народные сказки. - Рига: Лисма, 1970.

- Русский фольклор  Латвии: песни, обряды и детский фольклор. Сост. И.Д. Фридрих. Вступительная статья М.Ф. Семёновой. - Рига: Лиесма, 1972.

- Русский фольклор в Латвии: сказки.  Сост. И.Д. Фридрих. Под редакцией М.Ф. Семёновой. - Рига: Лиесма, 1980.

- Русский фольклор в Латвии: частушки. Собрание И.Д. Фридриха. Сост. Ю.И Абызов. - Рига: Латвийское общество русской культуры, 2004.

 

Informācijas avoti:

ЛГА, ф. 1986, оп.1, д. 441190.

FRIDRIHA LASĪJUMI - Фридриховские чтения. Сборник  научных материалов и статей. - Латвийский университет: Центр Русистики, 2007.

П. Пильский. Что поёт, о  чем мечтает Яунлатгальская деревня. - «Сегодня», 1936, №335.

Л. Зуров. Рец. - Фольклор русских крестьян. - Современные записки. - Париж, 1937, 365, стр.440-441.

Борис Равдин. История и частушка: псковско-латгальский вариант. 1920-е годы

Ilustrācijas tēmai