Rīgas vecticībnieki

Arnolds Podmazovs

Par projektu. Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi

Digitālā albuma „Rīgas vecticībnieki” izdevums ir publicēts projekta „Rīgas vecticībnieki: kultūrvēsturiskās pieredzes 250 gadi” ietvaros, kuru īstenoja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas vecticībnieku biedrība ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālo atbalstu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālo atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda līdzekļiem.

2010. gadā Rīgas vecticībnieki svin Rīgas Grebenščikova draudzes Svētās Dievmātes Aizmigšanas dievnama 250. gadadienu. Grebenščikova draudze ir vecticībnieku garīgais centrs gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām.
Šī izdevuma saturu veido ieskats Rīgas vecticībnieku pagātnē un mūsdienās, kā arī vēsturiskie un mūsdienu fotomateriāli.

Albuma veidošanā piedalījās:
Illarions Ivanovs – projekta vadītājs, fotoalbuma sastādītājs
Ardolds Podmazovs – teksta autors
Nadežda Pazuhina – redaktore, fotoalbuma sastādītāja
Arta Jāne – tulkojums latviešu valodā
Velga Vēvere, Valters Dolacis – tulkojums angļu valodā
Jeļena Lapiņa – tulkojums vācu valodā
Zoja Saveļjeva – krievu teksta korektore
Arta Jāne – latviešu teksta korektore
Jānis Vējš – angļu teksta korektors
Matīss Kūlis – dizains un makets
Vallija Rone – projekta koordinatore

Albumā tika izmantotas fotogrāfijas no
Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes arhīva,
Latvijas Vecticībnieku biedrības arhīva,
Vecticībnieku I. Zavoloko biedrības arhīva,
Rīgas vecticībnieku ģimeņu (Žilko, Miroļubovu, Vasiļjevu, Volkovu, Čerņavsku, Isačenko, Langeru ģimenes) arhīviem;
Fotomateriāli no izdevuma Русские в Латвии. Каталог выставки. (Рига, 2008).

Sirsnīgi pateicamies par fotomateriāliem

Vladimiram Nikonovam,

Nikolajam Ivanovam,

Anatolijam Šutenkovam,

Martinam Kudrjavcevam,

Vasilijam Degtjarjovam,

Viktorijai Matisonei,

Aleksijam Karatajevam,

Pjotram Aleksejevam,

Andrej IVANOFF

Pateicamies par palīdzību un konsultācijām
Aleksijam Žilko,
Feodoram Behčanovam,
Aleksandram Gavriļinam,
Nadeždai Petkevičai,
Tatjanai Feigmanei,
Viktorijai Aļeksandrovai,
Ludmilai Kļešņinai,
Artai Jānei,
Jānim Vējam,
Zojai Saveļjevai,
Vitālijam Permjakovam,
Mārtiņam Mintauram,
Irinai Šurmelei,
Borisam Miroļubovam,
Aleksandram Jemeļjanovam.