No apgrozības izņemamo grāmatu un brošūru saraksts Nr.6

Dienesta vajadzibām

 

Eksemplārs Nr.

No apgrozības izņemamo grāmatu un brošūru

Saraksts Nr. 6 

Rīga, 1948

 

Latvijas PSR MP Galvenās Literatūras un Izdevniecību pārvaldes priekšnieka

Pavēle Nr. 40

Rīgā, 1948. g. 21. jūnijiā.

1. Pavēlu izņemt no padomjļu iestādēm, sabiedrdskām bibliotēkām, grāmatu veikaliem un no noliktavāim visas grāmatas un brošūras, kas uzrādītas izdotā sarakstā Nr. 6.

2. Nosaku sekošu šīs pavēles izņemamo grāmatu saraksta lietošanas kārtību:

a) Vest stingru visu pavēļu un sarakstu eksemplāru uzskaiti, ņemot vērā, ka tie atdodami Gialvenai Literatūras un Izdevniecību Pārvaldei pēc izņemšanas darbu veikšanas.

b) Sarakstu atļauts izsniegt ārštata darbiniekiem, kuiriem būs uzlikts par pienākumu izņemšanas darbs. Šīs pavēles realizacijas laikā atļauts iepazīstināt ar tās saturu biblilotekas vadītājus.

c) Kopiju noņemšana no šīs pavēles un sarakstiem kategoriski aizliegta.

d) No apgrozības jāizņem ne tikai sarakstā uzrādītā gada izdevums, bet jāiizņem minētā autora darbs visos izdevumos kā arī valodās.

3. Atgādinu visiem padomju iestādes vadītājiem, ka fašistiskā aģitacijas literatūra: grāmatas, brošūras, avīzes, plakati, portrejas utt. jāizņem un jāiznicina bez saraksta visās valodās, (tai skaitā vācu fiaišitstisko kliķu darbus). Tāpat bez saraksta jāizņem naidīga, politiska satura grāmatas vācu valoda, kas izdotas Vācijā vai ārzemēs arī līdz 1933. g.

4. Jāizņem buržuāziskās Latvijas lailkā — skautiem, aizsargiem, mazpulkiem, Ulmanim un buržuāziskiem svētkiem — komponetās dziesmas, marši un tamlīdiz. notis. 

5. Jāizņem visas ģeogrāfijas, vēstures, statistikas  grāmatas un grāmatvedības uzskaites latviešu valodā mācības lasamas grāmatas, kā arī grāmtas par kooperāciju un kongresu materiāli izdotie buržuāziskās Laitvijlas laikā no 1917. līdlz 1944. g., atstājot tikai 1940.—1941. g. Padomju Latvijas iaikā izdotās grāmatas.

7. Visās grāmatās jāizņem Zentas Mauriņas un K. Raudives priekšvārdi un ievadi. Tāpat jāizņem grāmatu zīmes ar K.Ulmaņa parakstu.

7. Izņemtās grāmatas pēc akta nododamas Galvenās Literatūras un Izdevniecību Pārvaldes pilnvarotam.

 

Latvijas PSR Ministru Padomes Galvēnas Literatūras un Izdevniecību. Pārvaldes priekšnieks

V.Jaunzems

 

Izņemamo grāmatu saraksts Nr. 6

A.

Administratīvās dokumentācijasas rokas grāmata. Izd. Atbildīgo valsts darbinieku b-ba. Rīgā. 1927.

Aigars P. — Rīta baāldes. Izd. Valters. un Rapa. Rīgā. 1935. .

Akciju sabiedrības J.A. Kukurs 40-giadi.  Izd. J.A. Kukurs. Rīgā.

Akseļrod P. B. — Jāizņem visi pēc revolūcijas izdotie darbi.

Akuraters J. — Dzīvības sākumi. Stāsti. Izd. Latvju Kultūra.  Rīgā. 1924.

Akuraters J. — Ģīmetnes Stāsti. Izd. Roze.Rīgā. 1930.

Akuraters J. — Idejas. Stāsts. Izd. Latvju Kultūra. Rīgā. 1927.

Akuraters J. — Jāņa Kraukļa ceļojums. Izd. Latvju Kultūra.  Rīgā, 1927.

Akuraters J. Klusums un gaiisma. Izd. Valters um Rapa.  Rīgā.

Akuraters J.  Kopoti raksiti. V.sējums.  Izd. Roze. Rīgā, 1924.

Akuraters J. Kopoti raksti. IX. sējums. Izd. Roze. Rīgā, 1925.

Akuraters J. —Nesasniegtais. Stāsts. Izd. Latvju Kultūra. - Rīgā, 1926.

Akuraters J. — Pēters Danga. Romāns. Izd. Guibis. Rīgā.

Akuraters J. — Sapņotāji. Stāsts. Izd. Latvju Kultūra. Rīgā, 1927.

Akuraters J. — Ugunīgi ziedi Romāns. Izd. Roze. Rīga, 1925.

Amori grafs  — Jāiizņem visi darbi.

Andina— Ko sievietes grēko? Izd. Strauts. Rīgā. 1925.

Andina. — Laimīgo tautību noslēpums. Izd. Strauts. Rīgā, 1925.

Andina. -  Vīriešu grēki. Izd. Strauts. Rīgā, 1924.

Antens A. —Modernā laulība jeb Slimo kases pacients. Izd. Ekrāns. Rīgā.

Antene A. — Mācies aust. Jāizņem priekšvārds.  Izd. Latv. Nac. Siev. Līga.

Apsīts P. sast. — Par bērna kopšanu un mājas mācību. Izd. Blanlkenšteins, Rīgā.

Arends P. — Rundāles pils. Izd. Pieminekļu valde. Rīgā.  

Arājs A. — Mans grēks. Izd. Rīgā.

Artis — Ar naidu sirdi.  Izd. Zemnieka Domas. Rīgā, 1940.

Austriņš A. — Cīruļu putenis. Izd. Roze. Rīgā, 1924.

Auza A. — Mirdzošā zeme. Dzejas, 1932.—1937. Izd. Gulbis. Rīgā, 1936.

 

B.

Bachmanis K. — Latvieši Ukrainā 1917.—1919. g. g. Izd. Autors. Rīgā. 1926.

Bachmanis K. — Latvju tauta bēgļu gaitās. Izd. Saule. Rīgā. 1925.

Balode P. — Zelta zobens. Dzejas. 1914.—1938. Izd. Zelta Grauds. Rīgā. 1938.

Balodis Ed. — Modernās kooperācijas priekšteči Latvijā. Izd. Latv. Koop. Izd. Sav. Rīgā, 1930.

Balodis F. — Jersika un tai 1939. g. izdarītie izrakumi. Izd. Pieminekļu valde. Rīgā. 1940.

Bankava sakop. — Ministru prezidenta Andrieva Niedras  nolaupīšan. Rīgā. 1921.

Barka Kalderons de — Dzīve sapnis. Izd. Karma. Rīgā, 1936. Jāizņem J.Lūkes priekšvārds.

Bauers E. agr. — Cīņa pair Latvijas zemi. Izd. Rīgā, 1920.

Baumane A. — Lietaviete. Stāsts.  Izd. Gulbis. Rīgā, 1935.

Bendrupe M. — Dieva viesuļi. Stāsti un noveles. Izd. Rasiņš. Rīgā, 1943.

Bernštams V. — Vēstules no cietuma. Advokata uzzīmējumi.  Izd. Leta. Rīlgā.

Berneda A. — Baudu viesuļos. (Masažistes piezīmes) Izd. Hempe’s. Rīgā, 1910.

Bērnu draudzība — Balltijias valstu Mātes un Bērna aizsardzības komitejas žumals.  Izd. Komiteja. Rīgā. 1933.

Bērnu un jaunatnes grāmatu saraksts. Izd. Izglītības min. Rīgā, 1930.

Bērziņš K. — Dzīves maldi. Luga. Izd.Dūnis. Cēsis-Valmierā. 1923.

Bērziņš A. — Latviešu teatra attīstības gaitas. Izd. Valters un Rapa.  Rīgā. 1932.

Bērziņš J. — Rokas grāmata dabas zinātņu pasniedzējiem 3. un 4. pam. kl.  Izd. Rīts. Rīgā. 1927.

Bērziņš R. — Dvēseles dārzs. Izd. Rīgā. 1925.

Bīlmanis R. — Dzīvokļu būvniecība pēckara gados. Izd. Rīgā. 1931.

Birķertu P. un M. sakop. — Latvju tautas anekdotes. Izd.  Neimans. Jelgavā. 1925.

Blanka E. un Pones J. red. — Latvju jaunatne. Rakstu krājums. Izd. Latvju Nacionaiās Jaunatnes sav-ba. Rīgā. 1924.

Blaus P. — Ziemas dienas. Izd. Priedīts. Cēsīs. 1914.

Blūms F. — Latvijas pilsonis. Izd. Gulbis., Rīgā. 1924.

Bormans K. — Skujiņas. Velitījums jaunatnei uz ziemassvētkiem. Izd. Jēpe. Cēsīs. 1912.

Brežgo B. — Latgolas inventari generalmēroišonas zemu apraksti. Izd. Lācis. Daugavpilī. 1943.

Brežgo B. — Latgolas vēstures materiali. Izd. Lācis. Daugavpilī, 1944.

Brigādere A. — Rakstu V. sējums. Dzejas, Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1926.

Brigādere A. — Rakstu XII. sējums. Dzejas. Izd. Vaiters un Rāpa. Rīgā. 1939.

Brīvas  balsis — Literariski-kritiski un sabiedriski raksti.  Izd. Valters un Rapa. 1915.

Brods A. — Mūsu bērniem. Relliģiisikās tikumības mācība. Izd. Cēsīs.

Brukšis D. — Ziemassvētku sarunas jeb uzvedumi pie svētku eglītes. Izd. Bērziņš un Zariņš. Cēsīs 1909.

Brūns K — Kā uzglabāt jaunības žirgtumu līdz' sirmam vecumam. Izd. Autors. Rīgā. 1931.

Burtnieks A. — Kapitans Jēkabs Elsis. Izd. Rīgā. 1923.

Bušs R. — Dziesma naktī. Izd. Valtters un Rapa. Rīgā. 1933.

 

C.

Cālītis Ed. — Sava zemes stūrīša dēļ un citi stāsti. Izd. Rīgas Latviešu b-ba. 1906.

Caune V. — Kā vadīt sapulces.  Izd. Rankis. Rīgā. 1925.

Gēsu pilsētas plāns. — Cēsu un apkārtnes vadonis. Izd. Cēcu pilsētas valde.

Č.

Čaks A. Debesīs, Izd. Rīgā, 1938.

 

D.

Dāle P. doc. — Vēsturisks pārskats par Latvijas augstskolas nodibināšanu. Izd. Latvijas augstskola. Rīgā. 1921.

Dambergs V. — Visvalda Tuhla stāsti-miniaturas. Izd. Lapsene. Rīgā. 1908.

Darbs — Latvija tautas universitātes literaturas seminārā rakstu krājums Zentas Mauriņas redakcijā. Izd. Literatūra. Rīgā. 1931.

David G. — Ko patērētājiu b-ba dod strādinieku sievai. Izd. Lāpa. Rīgā, 1911.

Dauge A. - Māksla un audzināšana. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1925.

Dauge A. — Skolas ideja un tautas audzināšanas uzdevumi. Izd Valters un Rapa. Rīgā. 1924.

Dauge A. —Rakstu I. sējums. Kultunas ceļi. Izd. Jēpe. Cēsīs. 1926.

Delle V. — Laimona kāposti. Izd. Valters um Rapa, Rīgā. 1935.

Dennerts E. Dr. pfil. —Dabas likums, atgadījums, papriekš nolemšana. Izd. Frēvalds. Liepājā.

Derīgo izrakteņu kolekcija skolām. Izd. Zemes bagātību pētīšanas institūts. Rīgā.

Dišlers K. — Demokratiskās valsts iekārtas pamati. Izd. Gulbis. Rīgā. i921.

Doganovič A. — Jāizņem visi darbi.

Dombrovskis A. — Mana vijole. Izd. Bērziņš. Rīgā. 1923.

Dorbe H. — Uzdevumi (Temati) rakstu darbiem pamatskolās. Izd, Jessens, 1929.

Dravnieks Fr. — Lielupe. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1932.

Dzelzīts K. — Šveices savienības satversme. Izd. Gulbis, Rīgā. 1920.

Dzērvītes Al. red — Mājīgs dzīvoklis. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1939.

Dziesmas I. dziesmusvētku 60 gadu atcerei un Latvijas valsts 15gadu pastāvēšanas svētkiem 1939. g. Izd. «Dziesmusvētki». Rīgā. 1939.

Dziļleja K. — Klusā nakts. Luga bērniem. Izd. Latv. Bērnu Draugu b-ba. Rīgā, 1932.

Dziļleja K. — Poētika (Rakstniecības teorija) skolām un pašmācībai. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1920.

Dziļums A. — Mājas atslēga. Luga. Izd. Latvijas Lauksaimniecības Kamera. Jelgavā. 1939.

Dzīves ainas jauniem un veciem. Izd. Latvju rakstu apgāds. Rīgā.

 

E.

Eglītis A. virsleitn. — Pagasta kartes pagatavošana. Izd. Autors. 1929.

Eglītis A. — Zelta vālodze. Dzejoļi. Izd. Gulbis. Rīgā. 1930.

Eliāss K. — Pašu saulē. Izd. Zelta Grauds. Rīgā. 1935.

Enzeliņš H. — Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē. Izd. Valmierā. 1932. i

Ērglis R. — Sēļi. Izd. Gulbis. Rīgā. 1935.

Erhards E. — Betlemes zvaigznīte. Luga. Izd. Oppelts. Liepājā.

Ermanis P. — Paziņu portreti. Izd. Valters un Rapa. Rīgā.

Erns T. un Priedīts O. — Aritmētikas metodika. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1927.

Erss A. — Latgales stāsti. Izd. Rīgā. 1926.

Erss A. — Lauku varoņi. Stāsti. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1927.

F.

Faulers Raits S. — Kā sākās karš 1938.g. Izd. Zelta Grauds. Rīgā.

Fimbers K- — Rīgas vārtos. Drama.  Izd. Zelta Grauds. Rīgā. 1938.

Fischer E. — Peke Votavs. Izd. Ūdris. Rīgā. 1943.

Fītinghofa L. — Aizmēžu bārenīši. Stāsts. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1938.

Freimanis P. — Vakardiena. Stāsts. Izd Imanta. Rīgā. 1931.

Frenzens G. — Jēzus dzīve. Izd. Sirģelis. Rīgā. 1909.

Fromels E. — Iz dziļuma. Taisnībai būs taisnībai palikt. Izd. Rīgā. 1912.

G.

Gaismiņš J. — Ganiņš. Luga-pasaka. Izd. Dūnis. Valimderā.

Galenieks Fr. — Normalizēta korespondence. Izd. Valtiers un Rapa. Rīgā. 1932. 

Galenieks Fr. — Rokas grāmata biedrību darbiniekiem. Izd. Latvijas Augstskolas Izglītības Kongress. Rīgā. 1925.

Galvas pilsētas Rīgas gruntsgabalu un ielu sarakts. Izd. Rīgas pilsētas valde. 1940.

Galvas pilsētas Rīgas ielu saraksts ar paskaidrojumiem, kā ar tramvajiem, autobusiem, tvaikoņiem var sasniegt katru ielu.

Gara Daile. — Dziesmas gara atjaunot un rītdienai. Sakop. Rudzīts. Rīgā. 1935.

Ģeogrāfiski raksti. — Izd. Latv. Ģeogr. b-ba. Rīgā. 1934.

Gippius Z. N. — Jāizņeim visi darbi, izdoti pēc 1917. g.

Goba A. un Sprūdžs A. — Francis Trasmns, Dzīve un darbi. Izd. Trasuņa piemiņas fonds.

Goppers K. — Esi modrs. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1924.

Graubiņš J. — Skāņi raksti. Dziesmas koriem. Izd. Rode, Rīgā. 1935.

Grimma M. — Čechoslovakija. Ceļojuimiu piezīmes. Izd. Autore. Rīgā. 1933.

Grosbergs O. — Mežvalde. Izd. Rīgā. 1942.

Groskaufmanis E. — Ugunsdrošās būves un citi materiali. Izd. Gullbis. Rīgā. 1936.

Guilbis A. — Ērika Jonass. Luga. Izd. Gulbis. Rīgā. 1925.

Gulbis A. — Kopoto rakstu I. un II sēj. Izd. Gulbjs. Rīgā. 1925.

Gullvogs O. — Tas sākās Jāņunaktī. Izd. Grāmatu Zieds. Rīgā. 1940.

H.

Hartmanis M. ģen. — Aviācijā. Rakstu krājums. Izd. Kara aviacijas fonds. Rīgā. 1934.

Hermamis Fr. — Rīgas pilsētas ielu saraksts ar paskaidrojumiem. Izd. Autors. Rīgā, 1943.

Hoerness M. Dr. — Cilvēces aizvēsture ar 100 attēliem prof. Tenteļa redakcijā.  Izd. Izglītības ministrija. Rīgā. 1924.

I.

lekšiietu ministrijas likumi un rīkojumi. Jāizņem visi burž. un okkup. laiku izdevumi.

Ieviņš K. — Dvēseļu rēgi zvaigžņu kaslnā. Izd. Kaija. Rīga. 1939.

Izpostītā Latvija. Izd. Olava fonds. Rīgā. 1920.

 

J.

Jāniša un Pēteriša ceļojums pa Latviju. Izd. Leta. Rīgā.

Jankavs. J. — Dzīvības attīstība dabā. Izd. Pīpe, Rīgā. 1908.

Jansons Fr. kaligrafs. — Kā ieimācīties skaisti rakstīt. Izd. Autors. Rīgā. 1930.

Jansons J. — Tautiskās atmodas laikmeta darbinieki. Izd. Militārās Literaturas apgādes fonds.

Jaunsudrabiņš J. — Mana dzīve. Izd. Gulbis. Rīgā. 1924.

Jaunzems A. — Vairāk sirsnības. Izd. Gulbis. Rīgā. 1931.

Jēgermans F. stud. phil. — Nicšeanisma problemi. Izd. Autors. Rīgā. 1921.

Jēkabsons K. — Līga. Drama. Izd. Imanta. Rīgā.

Jelgavas pilsētas plāns. Izd. Jelgavā. 1940.

Jirgensons Br. — Modernās zinātnes liielie sasniegumi. Izd. Valters un Rapa. 1938.

Jūlijs — Mazi stāstiņi maniem mazajiem draugiem. Izd, Bērziņš. Rīgā. 1899.

K.

Kaie A. — Mīlestības lūgšanas grāmata. Izd. Leta. Rīgā. 1924.

Kalderons de Barka — Dzīve-sapnis. Jāizņem J. Lūkes priekšvārds. Izd. Karma. Rīgā. 1936.

Kalnietis J. — Ar pašu spēkiem. Izd. Rīgā. 1932.

Kalniņš K. kara topogrāfs kapteinis — Paigasta kartes sastādīšana. Izd. Zelta Grauds, Rīgā. 1939.

Kalvērs R. — Pasaules saimniecība XX. g. s. sākumā.

Kārkliņš A. — Mūsu naudas reforma. Izd. Ekonomists. Rīgā. 1927.

Kārkliņš J. — Balkāni. Izd. Gulbis. Rīgā. 1937.

Kārkliņš J. — Mītiņš. Izd. Sturups. Limbažos. 1918.

Kārkīkliņš K. doc. un Kraujiņš K. — Firicis Bārda dzīvē un darbā. Izīd. Raņķis. Rīgā.

Kārkliņš P. — Aizskārta dvēsele. Dzejas. Izd. Jēpe. Cēsīs. 1931.

Kasparovič J. — Pastardiena. Izd. Jēpe. Cesīs. 1924.

Kaufmanis A. Prof. Dr. — Cilvēces saimnieciskās dzīves attīstība. Izd. Jessens. Rīlgā.

Ķelpe J. — Kad ziedoņa vēji šalc. Dzejoļi. Izd. Autors. Rīgā. 1927

Kempe A. — Igauņu lirika. Jāizņem auta ievads. Izd. Logs. Rīgā. 1938.

Ķēniņš A. — Rudens un zvaigznes. Dzejas 1914.—1936. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1936.

Kessons H. — Katrs pats savs laiimies kalējs. Izd. Rīgā. 1929.

Kiss E. — Ceļš iz mākts. Izd. Raņķls. Rīigā. 1927.

Ko patērētāju b-ba dod strādnieka sievai, no Dāvid Gertrūdes.  Rīgā. 1911.

Kocers J. Dr. — Pārskats par alkohola jautājumiem. Izd. Pilsētas domes žūpības apkarošanas b-ba. Rīgā. 1928.

Ķovaļevskis P. I. Prof. — Jesus Gallietis. Izd. Stumps. Dikļos. 1909.

Ķrastiņš Fr. — Bārenīšu ziemassvētku sapnis.. Izd. Dūnis. Valmierā.

Krastiņš Fr. — Mātes asaras. Luga. Izd. Dūnis. Valmierā-Cēsīs. 1923.

Krauliņš J. sast. — Latvijas skolas 1939.—1940. māc. gadā. Izd. Izglītības ministrija. Rīgā. 1940.

Kreišmanis P. agr. — Zemes šķirošana. Izd. Lauksaimniecības Pārvalde. Rīgā. 1925.

Kronlins J. sast. — Laitvijas skolas 1938.—1939. māc. gadā. Izd. Izgllītības ministrija. Rīgā. 1939.

Krolls O. —-Ceļot, ak ceļot. Izd. Latvijas Kultūras Veicināšanas b-ba. Rīgā. 1928.

Krolls O. — Kā spelēt mutes ermoņiku. Izd. Autors. Rīgā. 1938.

Krs. A. — Kas ir Latvijas Piensaimniecības Centrālā Savienība. Izd. Rīgā. 1924.

Krūmiņš G. cand. rer. merc. — Agronoms Jānis Bissenieks. Izd:. Latv. Lauksaimn. Ekom. Sab. Rīgā. 1924.

Krūmiņš G. cand. rer. merc. — Latvijas valsts un privātā saimniecība. Izd. Jēkabs Krūmiņš. Rīgā. 1933.

Kundziņš P. — Mākslas un stlilu vēstures konspektu  I. un II. daļa. Izd. Autors. Rīgā.

Kurzemes pagastu pašvaldība. Izd. Iekšlietu ministrija. Rīgā.

Kurzemes, Zemgales, Vidzemes uim Latgales pagastu pašvaldīibas. Izd. Iekšlietu ministrija. Rīgā.

L.

Laiviņš A. — Saule un kāvi.  Izd, Valters un Rapa. Rīgā. 1920.

Landaru Ziedonis — Kad būs pastara diena? Izd. Latvijas Kultūras veicināšanas, b-ba. Rīgā.

Lapiņš R. — Skolēniu krājkases. Izd. Latv. Koop. Sav. Rīgā. 1930.

Lappo - Daņiļevskaja — Jāizņem visi darbi.

Latviešu jaunākās lirikas antoloģija. Sakop. Līgotņu Jēkabs. Izd. Roze. Rīgā. 1921.

Latviešu Nacional - Demokratiskā Partija — Latvijas valsts.  Izd. Partijas Maskavas grupa. Maskavā. 1917.

Latviešu zinātne un literatūra. Bibliogrāfijā. Jāizņem visi sējumi. kas attiecas uz burž. Latvijas laiku no 1917. g.

Latvijas Aeroklubs — Pašaizsardzībai pret gadsa uzbrukumu. Izd. Latvijas Aeroklubs. Rīgā. 1939.

Latvijas bibliotēku padomes gada grāmatas Kulturas fonda izdevumā. Jāizņem visi izdevumi.

Latvijas jūras zvejniecība 1935. g. Sakop. Miezis. Izd. Lauksaimniecības Pārvalde. Rīgā. 1937.

Latvijas oficiallo izdevumu saraksts. Izd. Rīgā. 1925.

Latvijas pilsētu savienības Rakstu krājums 1. un II izd.  Rīgā. 1931.

Latvijas Preses gada grāmatas — Jahrbücher der Presse Letlands.

Latvijas Pretalkohola biedrības 25 un Cerības pulciņu 10 gadi. (1908.—1923.— 1933.). Izd. Rīgā. 1933.

Latvijas skolas tagadnē un nākotne. Izd. Latvijas vidusskolu skolotāju kooperativs. Rīgā. 1926.

Laitvijtais skolas 1928.—1929. Izd. Valters un Rapa. Rīgā,1929.

Latvijas tirgotāju saraksts, Izd. Finanču mliirriisitrija. Rīgā.

Latvju 6. vispārīgo dziesmu un miuzikas svētku dziesmas. Izd Latvju dziedātāju diriģentu b-ba. Rīgā. 1926.

Latvju dziesmas 7. svētki. Sakopojums.

Laukvīrs E. — Ar «Vaidavu» uz Gambiju. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1943.

Lauva J. — Taupības un izšķērdības sabiedriskā nozīme. Izd.Valters un Rapa. Rīgā, 1930.

Lazarevskij B. A. — Jāizņem Visi darbi.

Laže J. inž. — Kāds pamats cukurrūpniecībai Latvijā. Izd. Rīgā. 1925.

Leitis V. — Ienesīgs veikals un Ceļš uz turību. Izd. Sistēma. Rīgā, 1921.

Leitis V. — Labāka vieta, augstāka alga. Izd. Sistēma, Rīgā, 1921.

Lejas-Krūmiņš T. — Cilvēks, kas ticies ar pestītāju. Vecu laliku stāsti. Izd. Grāmatu Draugs. Rīgā. 1937.

Leigalietis E. — Zvaigžņu logs. Deklamācijas eglītes vakaram. Izd. Valters un Rapa. Rīgā.

Lejiņš J. — Ābeļdārzs. Komediija. Izd. Valters un Riaipa, Rīgā. 1937.

Lejnieks K. — Grāmata, tās vēsture, technilka un nozīme. Izd. Vallters un Rapa. Rīgā. 1935.

Lejnieks K. — Latviešu draugi pagātne. Izd. Vallters un Rapa. Rīgā. 1937.

Lesiņš K. — Zīmes tumsā. Izd. Vallters un Rapa. Rīgā. 1938.

Līgotņu J. sakārt. — Dzeja. Latviešu jaunākās lirikas antoloģija. Izd. Roze. Rīgā. 1921.

Līgotņu J. — Klau, kā papeles dreb .. . Dzejoļi. Izd.  Skolotāju kooperatīvs. Rīgā. 1931.

Līgotņu J. — Kur druvas līgo. Dzejoļi. Izd. Jēpe. Cēsīs- Rīgā. 1922.

Līgums — Juridisks apcerējums. Izd. Rīgas Latviešu b-ba. 1905.

Liepiņš J. red. — Zemgales dārzos. Jaunatnes rakstu krājums. Izd. Jelgavas Reālā Ģimnāzijai. Rļgā. 1921.

Liepīkalne A. — Saimnieka meita. Luga. Izd. Latvjiu Draugs. Rīgā. 1936.

Liezeris J. — Ziedu vieglumā. Dzejas. Izd. Latvju Grāmata:. Rīgā. 1935.

Likerts V. — Brīvības un kriltušo pieminekļi. Izd. Autors. Rīgā. 1938.

Lingu Laidis — Baltais zvirbulis. Luga. Izd. Latvju Grāmata. Rīgā. 1935.

Līstanberæe A. (Lichtenberger) — Mazais Trots. Izd. Rīts. Rīgā. 1926.

Lubaniets L. un Mačevska M. — Ko dziedāšu, ko runāšu. Izd. Gullbis. Rīgā. 1939.

Lūsis F. — Atmiņu gūstā. Dzejas. Izd. Rīgā. 1934.

M.

Martinsons K. — Klusā nakts. Ziemassvētku stāstiņi. Izd. Alūksnē, 1917.

Martinsone N. — Kad papardīte zied. Bērnu luga. Izd. Autore. Rīgā. 1925.

Mazi stāstiņi maniem mazajiem draugiem. No Jūlija. Izd. Bērziņš. Rīgā. 1899.

Mazpulka dalībnieka vadonis. Jāizņem visa literatūra par mazpukiem un aizsargiem.

Mediņš un Melnalksnis — Dziesmu vācelīte.

Mediņš, Melnalksnis, Bebris, Šillers — Dziesmu vācelīte. Izd. Jessens. Rīgā. 1926.

Mednis E. — Jūtu dārzos. Aforizmi. Izd. Zelta Grauds. Rīgā. 1936.

Mednis. E. — Mīlas teika. Luga. Izd. Roze. Rīgā. 1927.

Meiijers J. — Neizsīkstošs avots. Dzejas. Izd. Jelgavā. 1932.

Meļichov V. A. — Jāizņem visi darbi.

Melnalksnis A. — Dzimtā zeme. Izd. Dūnis. Vaimierā- Cēsīs. 1923.

Melnalksnis A. — Latvijas tautskola. Likumi un rīkojumi. Izd. Gullbiis. 1925.

Merežkovskis — sk. šī saraksta krievu tekstā.

Mesers A. — Tikumu mācība. Izd. Rīts. Rīgā. 1927.

Meybergs J. — Apģērbu veidotājs. Izd. Autors. Rīgā. 1927.

Miezis — Latvijas jūras zvejniecība 1935. g. Izd. Lauksamniecības Pārvalde. Rīgā. 1937.

Miljukov P. N. — Jāiizņem visi darbi, izdotie pēc revolūcijas.

Ministru prezidenta Andrieva Niedras nolaupīšana. Sakop. Bankavs. Rīgā. 1921.

Moor V. — Svešam draugam. Dzejas. Izd. Valters un Rapa. Rīgā.

Moor V. — Ziemassvētku sapnis. Izd. Jaunība Rīga.

N.

Nākotnes domas — Liiterarisku, sabiedrisku un zinātnisku rakstu krājums. Izd. Kulturas Balss. Valkā. 1918.

Ņemirovičs-Dančenko — Harēma gūstekne. Izd. Didkovslkij. Rīgā. 1926.

Nietzsche un kristīgā ticība. Izd. Skrastiņš. Valmierā.

O.

Olavs V. — Kopotie raksti. Biogrāfijā. Aforizmi. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1922.

Olavs V. — Kopotie raksti. Sabiedriska satura raksti. Runas.  Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1924.

Olavs V. — Kopotie raiksti. Vēsture un etnogrāfijā. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1923.

Oliveretto — Viņpus laba un ļaunai. Izd. Leta. 1922.

Ošs J. — Juris Mežmalis karaļa dienestā. Izd. Zemnieku Domas. Rīgā. 1935.

Ozoliņš J. — Dziesmu dziesma. Izd. Valters un Rapa, Rīgā. 1925.

Ozols A. uin Grīnblats J. — Rūjienas novada zemturība. Izd. Rūjienas Lauksaimn. b-ba. Rīgā. 1940.

Ozols J. — Kur radījās Latvijas spēki. Izdi. Jēpe. Cēsīs. 1922.

Ozols J. — Apkārtnes mācība. Izd. Jēpe. Cēsīs. 1921.

P.

Paegle O. — Mazie radītāji. Bērnu luga. Izd. Karma. Rīgā. 1937.

Parina V. V. — Jāizņem visi darlbi. (mediic. temat.).

Pārskaits par sikolu departamenta darbību 1919.—1924. g. g. Izd. Izglītības miinistrijai. Rīgā. 1924.

Paulīts P. — Pie ziemassvētku eglītes. Izd. Liepiņš. Cēsīs. 1902.

Peniķis ģen. — Slēpošana. Izd Armijas komandiera štaba apmācības daļa. Rīgā. 1929.

Petersons R. — Cīņai pret spekulāciju un konkurenci. Izd. Latvijas Reklāmā. Rīgā. 1934.

Pētersons R. — Reklāmās psiholoģiskie pamati un orgrnizācicija. Izd. Latvijas Reklāmā. Rīgā. 1933.

Petrovs G. — Kristus augšāmcēlies. Stāstiņi bērniem. Izd.  Freijs. Rīgā.

Pfleiderers O. — Reliģija un reliģijas. Izd. Jēpe, Cēsis, 1922.

Piemiņas vaiņags J. Rainim. Dzejnieku veltas. Izd. Rīgā 1930.

Plūdonis V. — Kad ziemasvētki pievārtē. Dzejas antoloģija. Izd. Latv. Skolotāju kooperativs. Rīgā. 1930.

Plūdoņa red. — Satirisku dzeju antoloģija. Izd. Svars. Rīgā. 1922.

Priecīgi reliģijas mācības brīži mūsu mazajiem. Izd: Rīgas Latviešu b-bas derīgu grāmatu nodaļa.

Priedulājā M. — Mazās sirdis. Ziemsvētku skats. Izd. Latvijas Jaunatnes Sarkanais Krusts. Rīgā.

Prokopovič S. N. — Jāizņem visā darbi.

Prūsa E.— Dzērvju klaigas. Dzejas. (1896.—1938.) Izd. Zelta Grauds. Rīgā. 1938.

Prūsa E. — Puikas um Ješka. Izd. Helmārs Rudzīts. Rīgā. 1943.

Prūša E. — Stipendijas piespriešana. Luga. Izd. Jessens. Rīgā.

Pumpurs Fr. — Ziemassvētku dāvana . Izd. Roze. Rīgā. 1930.

Purapuķe J. — Leišu svētbilžu griezējs. Izd. Jessens. Rīgā,

R.

Rabācs K. — Ezeru un granita zeme. Izd. Gulbis. Rīgā.

Radda - Bai (Blavatskaja) — Jāizņem visi darbi.

Raksti par Kurzemi. — Siliņš, Sleinis, Veinbergs, Kalniņš un citi. Izd Skolu muzejs. Rīgā. 1935.

Raudseps H. — Neprāta svētlaimē. Izd. Rīgā. 1932.

Reimanis A.- Baumaņu Kārlis. Izd. Literatūra. Rīgā. 1935.

Reinhards — Eugenika. Izd. Valters  un Rapa. Rīgā. 1940.

Reiznieks V. — Reliģijas problēmas filozofiskā uztverē. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1924.

Remizovs A. — Jāizņem visi darbi.

Rīgas Latviešu b-ba — 50 gadi kulturas darbā. Izd. Latv. b-ba.

Rīgas pilsētas domes protolkoli.

Rīgas pilsētas domes kārtējās un ārkārtējās sēdes.

Rīgas pilsētas ielu saraksts 1939.—1940. g. Izd. Verners.

Rīgas plāna ielu un valdības iestāžu saraksts. Izd. Rīgā.

Riekstiņš N. — Daži viduslaiku celtniecības pieminekļi. Izd. Grāmatrūpnieks. Rīgā. 1939.

Rogulis P. — Pret sauli. Bērnu luga. Izd. Alunāns. Jelgavā. 1927.

Rogulis P. — Kurp ved Jūsu ceļš? Bērnu luga. Izd. Ozols. Cēsīs. 1914.

Rozegers P. — Kristus dzīve un ciešanas. Izd. Grāmatu Draugs. Rīgā.

Rozenbergs Br. — Krītošās zvaigznes. Skautu drama. Izd. Rausks. Valkā. 1925.

Rudzītis R. — Kultura. Izd. Uguns. Rīgā. 1936.

Rudzītis R. sakop. — Gara Daile. Izd. Valters un Rapa. Rīgā.

Rumberg V. — Sieviešu iespaids cīņā pret alkoholu. Izd. Autore. Liepājā. 1894.

Ruņģis A. — Satana brālēni. Romans. Izd. Mir. Rīgā.1935.

S.

Sams M. — Latviešu jūras zvejnieki. Izd. Valters un Rapa.  Rīgā. 1932.

Sanders J. — Baltiešu tautas pirmdzimtene un valoda.  Izd. Latvijas Lauksaimn. Ekon. Sab. Jelgavā.

Sanders J. — Latviešu saiminiiecisikā senkutara. Izd Lauksaimn. Ekon. Sab. Jelgavā. 1924.

Sauliets A. — Tēvu saulē. Apcerējumi. Izd. Rīgā. 1927.

Semjonovs J. — Pasaules bagātības. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1940.

Sieviešu iespaids cīņā pret alkoholu. No V. Rumberg. Izd. Autore. Liepājā.

Sileniece R. — Ziemassvētku brīnums. Izd. Autore. Rīgā;.

Šiliņš O. — Dziedāšanas mācība I. un II pam. sk. kl. Izd. Jelgavas apriņķa skolotāju kooperatīvs. 1938.

Sīlis J. — Saulainā pēcpusdienā. Bērnu stāsti. Izd. Dūnis. Cēsīs.

Simon Dr. — Sapņu valsts. Izd. Rīgas Latv. b-ba. 1899.

Sinaiskis V. — Dzīve uni cilvēki. Izd. Gulbis. Rīgā. 1937. 

Sināts Ed. — Šķēps un saules vairogs. Dzejas un poēmas. Izd. 1936.

Skaistkalns V. — Tālās ugunis. Dzejas. Izd. Atutors. Rīgā. 1924.

Skalbe K. — Mazās piezīmes. Izd. Gullbis. Rīgā.

Skolotāju gada grāmata ar katendaru. Jāizņem visi izdevumi.

Skroderis A. — Soda zemē Sibiriļjā. 1907.—1917. Izd. Autors. 1939.

Skujiņas — Veltījums jaunībai uz ziemassvētkiem. Sakopojis K.Bormans. Izd. Jēpe. Cēsīs. 1912.

Sleinis — Mūsu kaimiņu valstis un Baltijas jūra. Igaunija, Lietuva un Polija. Izd. Gulbiis. Rīgā. 1934.

Slēpošama — Apstiprinājis Armijas komandieris ģen. Peniķīs. Izd. Armijas komandiera štaba apmācībals daļa. Rīgā. 1929.

Staģis P. — Latvijas lopkopības pārraudzīlbas b-bas panākumi 30 gados. Izd. Latvijas lauki. Rīgā.

Staprans S. — Caur Krievijas tumsu pie Latvijas saules. Izd. Valters urn Rapa. Rīgā. 1928.

Starc P. — Agromomisikās palīdizības sistēmas un organizācijās  principi. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1923.

Steglavs J. — Darba dzīves patiesība. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1924.

Stērste A. — Kopotie raksti. Red. Elza Stērste. Izd. Zemnieku Domas. Rīgā. 1935.

Stērste E. — Mezglooti pavedieni. Izd. Gullbis. Rīgā. 1934.

Stēlerts T. miertiesnesis — Tieslietu padomnieks. Izd. Vaiters un Rapa. Rīgā. 1934.

Struve P. — Jāizņem visi darbi.

Students J. A. — Jāizņem visi darbi.

Sturāns J. (Kalnietis) — Ar pašu spēkiem. Kultūrvēsturisks moments. Izd. Zemnieku Domas. Rīgā. 1938.

Sukuburs- —Rozā sapņi un tumša dzīve. Feļetoni. Izd. Leta. Rīgā. 1924.

Svenne O. — Vecā un jaunā Latgale un viņas īpatnības. Izd.Ozoliņš. Rīgā. 1923.

Sunkevičs V. —Kā dzīvnieki un augi cēlušies. Izd. Jessens. Rīgā.

Š.

Šemšeļevičs L. V. — Jāizņem visi darbi, kas izdoti pirms 1946. g.

Seršeņevičs G. Prof. —Sabiedrība un vallsts. Izd. Jessens.- Rīgā.

Šmeļev I. S. — Jaizņem visi darbi.

Šmite T. — Bērnu kopšanas un audzināšanas mācība. Izd. Rīgā. 1936.

Šneiders A. — Īsā politiskās oikonomijas vēsture. Izd. Valters un Rapa, Rīgā.

Šprangers E. —-Jaunatnes psicholoģija. Izd. Liepiņš. Rīgā. 1929.

Štāls A. — Sargāsim savas tautas senātni. Izd. Latvijas senatnes pētītāju b-ba. Rīgā.

Šterns F. Atvari. Luga. Izd. Daina. Rīgā. 1936.

Šverns E. — Strupceļā. Luga. Izd. Latvijas Preses Balss. Rīgā.

Švābe A. — Likteņu saistības. Izd. Saule. Rīgā. 1926.

Švābe A. — Vēcākās zemnieku tiesības. Izd. Latv. Skolotāju  sav-bā. Rīgā. 1927.

T.

Taivāns L. — Dzīves mācība. Izd. Rīgā. 1932.

Tālmane E. — Sapņi un dzīve. Romāns. Izd. Zelta Grauds.  Rīgā. 1929.

Tālrīt s - Fabricius — Sudrabvītoli. Izd. Derīgu rakstu  apgāds. Rīgā. 1936.

Teffi A. N. — Jāizņem visi darbi.

Teodors — Saulrieti, 25 gadu atstari. 1900.—1925. Izd. Jēpe. Rīgā. 1925.

Tiģera K. red. — Remtes pagasta vēsture. Izd. Autors. Rīgā.  1934.

Tomāss F. — Pededze, Lubans, Aiviekste. Izd. Valters un Rapa. Rīga. 1937.

Trasuns Fr. — Nugrimušo pilē. Drāma, Izd. Fr. Trasuna piemiņas fonds. Rīgā. 1928.

Tūters E. — Dvēseles silueti. Dzejoļi . Izd. Jēpe. Cēsis. 1921. 

U.

Unams Ž. — Brīvzemnieks. Tautas darbinieka mūžs un iaiikmeta aina. 2 daļās. Izd. Rīgas Latviešu b-ba 1932.

Unams Ž. — Krišjānis Kalniņš. Latviešu tautas 70—80. gadu vadoņa siluets. Izd. Rīgas Latviešu b-ba. 1936.

Unamuno — Dzīves traģiskās jūtas cilvēkos un tautās. Jāizņem Zentas Mauriņas priekšvārds. Izd Valters un Rapa. Rīgā, 1936.

V.

Vadonis patērētāju b-bu darbiniekiem. Izd. Konzums. Rīgā. 1921.

Valdess R. — Raibā pasaule. Ceļojumu piezīmes. Izd. Latvju Kultūra. Rīgā. 1934.

Valdmanis J. — Kamenes zālē. Dzejoļi. Izd. Gulbis. Rīgā. 1939.

Valmieras-Valkas skolotāju seminārā audzēkņi. Izd. Valmieras skolotāju seiminara audz. b-ba. Valmierā. 1936.

Valsts dzelzceļi un viņu darbība. — Jāizņem visi burž. un okupacijiais laiku izdlevumi.

Valters M. Dr. — Latviešu zemniecība kā politiska partija.  Izd. Latv. Zemnieku Sav-ba. Rīgā. 1917.

Vanags K. — Es gaidu viesi. Padomdevējs tūristiem. Izd. S. L. Min. turistu nod. Rīgā. 1940.

Veselis J. — Cilvēku sacelšanās. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1924.

Vidbergs S. — Latvija, zīmējumos. Izd. Mantinieks. Rīgā.

Virza Ed. — Jāizņem visi darbi.

Vītoliņš J. — Kordiriģenta māksla. Izd. Valters un Rapa. Rīgā. 1928.

Vītoliņš J. — Cūkkopība un bekona ražošana. Izd Latv. Koep. Izd. Sav. Rīgā. 1926.

Vītols prof. un A. Ābele — 62 dziesmas koriem. Izd. 6. dziesmu svētku rīcības komiteja.

Z.

Zāle K — Zirņa zieds. Dzejoļi. Izd. Rasiņš. Rīgā. 1943.

Zālīte P. prof. Dr. phil. — Laitviešu tautas dvēsde. Izd Autors. Rīgā. 1932.

Zālīte P. prof. Dr. phil. — Frensis Bekons, viņa dzīve un filosofija. Izd. Latvijas Universitāte. Rīgā. 1926. 

Zamaičs L. — Ciemā pie tautiešiem. Izd. Gulbis. Rīgā. 1925.

Zandbergs A. Dr. — Atmiņas par Kr. Vaidemaru. Izd Autors. Rīgā. 1928.

Zariņš K. — Burvja aplī. Stāsti un novetes. Izd. Gulbis. Rīgā 1936.

Zariņš K. —Gulbju dlziesma. Drama. Izd, Valters un Rapa. Rīgā. 1929.

Zariņš K. — Starp divāmmūžībām. Stāsti. Izd Gulbis Rīgā. 1930.

Zeidmanis A. —Manas dzīves principi. Izd. Autors. Rīgā. 1939.

Zeltmatis — Deklamators. Izd. Valters un Rapa. Jāīzņem visas daļas,

Zemgales dārzos. — Jaunatnes rakstu krājums Liepiņa red. Izd. Jelgavas Realā Ģiimmazija. Rīgā. 1921.

Zemes bagātību pētīšanas institūts — Derīgo izrakteņu kolekcija skolām.

Zoščenko M. — Triecienu tempā. Izd. Roze. Rīgā. 1933.

Ž.

Žabotinsikij V. — Jāizņem visi darbi.

Žībelis V. — Siltā zeme. Stāsti. Izd. Zemnieku Domas, Rīgā. 1937.

Žīds S. (Charles Gide) — Tautsaimniecības pamatjēdzieni. Izd. Latv. Koop. Izd. Sav. Rīgā, 1927.  

 

 ***  

Die Vorfassung der Republik Lettland. Izd. Rigna. Riga. 1925.

Diem E. — August Strindberg. Eine Kritik dies modernen Europäers. Drei-Eulen-Verlag Haas und Co. München. 1929.

Dietrich F. — Die Gandhi-Revolution. Wolfgang Jess-Verlag. Drescden. 1930.

Dukmeyer Fr. Dr. — Die Einführung Lermontovs in Deutschland. Emill Eberipg-Verlag. Berlin, 1925.

East Carelia — A survey of the Country and it’s Pcoulation and a Review of the Careliam Question. Helsinki. 1934.

Kaulitz - Niedeck R. — Das Dichtergrab auf Ösel. (Walter Flex). Eugen Salzer-Verflag. Heilbronn 1926.

Kinderman H. — Goethes Menschengestaltung. Jünker & Dunnhaupt-Venlag. Berlin. 1932.

Lindsey Ben B. — Die Revolution der modernen Jugend Verlagsanstalt Stuttgart. 

Rohrbach P. — Russland und wir. Engelhorn-Veriag. Stuttgart 1915.

Semsrott A. — Hein Spuchtfrnik auf grosser Fahrt. Thiene- mann-Verllag. Stuttgart. 1941.

Siew B. Dr. — Lettlands Soziallpolitik. Rīga. 1927.

Solmssen G. Dr. — Youngplan und Agrarpoliitik. Paul Parey- Verlag. Berlin. 1929.

Strauch F. — Deutsches Lehr- un Lesebuch. Latvju Grāmatai. Riga. 1944.

Zeysz E. Dr. jur. — Die Bundesverfassung der schweizerischen. Eidgenossenschaft. Phlilpp Reclam. Leipzig, 1875.