Rīgas domes Kultūras departamenta raksts

RĪGAS DOME

KULTŪRAS DEPARTAMENTS

Rīgā

06.06.2008.

 

Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas

priekšsēdētājai Helmī Staltei

Par ēku Rīgā, Turgeņeva ielā 23

 

Rīgas domes Kultūras departaments, gatavojot atzinumu Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejai par ēku Rīgā, Turgeņeva ielā 23 ir atkārtoti iepazinies un izvērtējis patreizējo situāciju.

Minētā ēka, 19.gadsimta sākuma arhitektūras paraugs, kas saistīta ar zemes gabalu Rīgā, Turgeņeva ielā 23 (zemes gabala platība 992kvm., kadastra apzīmējums Nr.0100 541 0037), pamatojoties uz 22.12.2006. pirkuma līgumu Nr. Dju 9.1./29 ir nostiprināta Zemes grāmatā uz SIA „Euro Auto” vārda.

Ēka Turgeņeva ielā 23, pamatojoties uz LR Kultūras ministrijas 23.08.2007. rīkojumu Nr.2.1.25-114 ir iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā kā „Dzīvojamā ēka” ar valsts aizsardzības Nr.8669.

SIA ”Biznesa konsultantu grupa” veicot Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījumu (21.06.2007.) novērtēja un noteica, ka minētā īpašuma vērtība uz 2007.gada 30.oktobri ir Ls 527 000,-.

Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija pēc Rīgas domes deputāta Igora Pimenova lūguma ir veikusi nekustāmā īpašuma Rīgā, Turgeņeva ielā 23, novērtējumu un devusi slēdzienu (2008-01-18), ka objekta tirgus vērtība varētu būt robežās no Ls 300 000 līdz Ls 350 000.

Kad Kultūras departaments 2006. gadā gatavoja atzinumu Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejai par ēkas Turgeņeva ielā 23 izmantošanas iespējām pašvaldības funkciju veikšanai, minētais, tolaik VAS ”Latvijas Dzelzceļš” piederošais īpašums bija nodots pārdošanai izsolē ar sākuma cenu Ls 204 200,00. Koka arhitektūras nams, kas savulaik bija piederējis krievu tēlnieces Veras Muhinas dzimtai, tai brīdī vēl nebija nostiprināts kā valsts aizsardzības piemineklis. Lai nodrošinātu un pasargātu šo 19.gs. pilsētbūves paraugu no iespējamām pārbūvēm vai pat nojaukšanas, Kultūras departaments savā atzinumā Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja 18.09.2006. izteica konceptuālu atbalstu ēkas pārņemšanai pašvaldības īpašumā. Ņemot vērā šā nama vēsturisko saikni ar krievu tēlnieci Veru Muhinu, tika izteikts priekšlikums izvietot tajā Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas pieminekļu aģentūra”, Rīgas koka arhitektūras informācijas centru un saglabāt tajā tēlnieces piemiņas istabu, paredzot tur vietu dažādu kultūrizglītojošu pasākumu norisēm. Lai toreiz iegūtu minēto nekustāmo īpašumu, Rīgas pilsētas pašvaldība bija tiesīga piedalīties izsolē un iegūt minēto nekustāmo īpašumu izsoles cenā, par to pieņemot Rīgas domes lēmumu.

Gatavojot atzinumu kopā ar Rīgas domes pārstāvjiem, Kultūras departaments ir atkārtoti apsekojis nu jau SIA ”Euro - Auto” piederošo objektu. Īpašnieku pārstāvis iepazīstināja ar ēkas plānojumu, kā arī informēja, ka apzinot vēsturisko namu ir veikta ēkas Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācija, kuru ir veikusi SIA ”Arhitektoniskā izpētes grupa”. Dotajā brīdī īpašnieks neplāno īpašumu pārdot.

Ir notikušas atkārtotas pārrunas ar pašvaldības struktūrām un iestādēm, kurām 2006.gadā bija interese par šo īpašumu - Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas un Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” pārstāvjiem.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs informēja, ka Izpilddirekcija savus 2006.gadā izvirzītos plānus, pēc ēkas Turgeņeva ielā 23 pārdošanas SIA”Euro - Auto”, ir realizējusi citās vietās priekšpilsētas vietās. Izpilddirekcijai būtu daudz ideju ēkas pielietojumam kultūras funkciju veikšanai, kuras varētu izstrādāt un īstenot, ja ēka būtu pašvaldības īpašums, tomēr šobrīd Latgales priekšpilsētas Izpilddirekcijas prioritāte ir iesāktais darbs pie Latgales priekšpilsētas Multifunkcionālā kultūras un mākslas centra izveides Maskavas ielā.

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” direktora Gunta Gailīša viedoklis, ka ēkai Turgeņeva ielā 23 ar tās nelielo zemes gabalu 992 kvm platībā ir neiespējami radīt ēkai atbilstoši sakārtotu vidi, to nevar skatīt un plānot atrautu no tai apkārt esošās kvartāla vides kopumā, kura ir pakārtota SIA”Euro - Auto” saimnieciskai darbībai. Kvartālā, bez Muhinu dzimtai piederējušās 19.gs. koka dzīvojamās ēkas, atrodas arhitektoniski vērtīgas, SIA ”Eiro - Auto” īpašumā esošas, pagājušā gadsimta sākumā Art deco stilā celtas mehānisko darbnīcu ēkas. Pilsētas mērogā būtu vērts domāt ne tikai par viena koka arhitektūras pieminekļa ar nelielu zemes platību pārņemšanai pilsētas īpašumā, bet par visa šī vērtīgā pilsētbūvniecības kvartāla pārņemšanu, tā vides sakārtošanu, izveidošanu un attīstīšanu kultūras funkciju veikšanai.

Ir saņemts Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas viedoklis par ēkas Turgeņeva ielā 23 nozīmīgumu Rīgas koka apbūvju kontekstā, situācijā, ja nepieciešama ēka vai ēkas iegāde pašvaldības funkciju veikšanai. No kultūrvēsturiskā viedokļa skatoties ēka tiek vērtēta kā ievērojama, 19.gs sākuma klasicisma stila koka ēka, kas saistīta ar pasaules mākslas vēsturē nozīmīgu personību – tēlnieci Veru Muhinu. Tomēr, ņemot vērā, ka šī ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā („Dzīvojamā ēka”, valsts aizsardzības Nr.8669) un tās īpašniekam ir saistošas Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertās prasības un ierobežojumi, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija iesaka Rīgas domei vērst uzmanību uz to Rīgas unikālo koka apbūves daļu, kura, vēl neatrodoties valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu sarakstā, īpašnieku nolaidības, vai apzinātas ļaunprātības dēļ var aiziet bojā, kā piemēru minot īpašumus Valdemāra ielā Nr.41 un Nr. 43 – saglabājušos unikālu vidi ar 7 koka mājām, vienu no izcilākajiem senākās koka apbūves kopumiem Rīgas vēsturiskajā centrā.

Rīgas domes Kultūras departaments, gatavojot atkārtotu atzinumu Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejai par minētās ēkas pielietojumu pašvaldības funkciju īstenošanai, vērtēja izveidojušos situāciju īpašumā Turgeņeva ielā 23 un, skatīja minēto ēku Rīgas pilsētas iedzīvotāju kultūrnodrošinājuma kontekstā. Salīdzinot paredzamos kapitālieguldījumus ēkas iegādei (Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācija 18.01.2008 min iespējamo ēkas vērtību no Ls 300 000 līdz Ls 350 000 , savukārt SIA ”Biznesa konsultantu grupa” vērtē to Ls 527 000 vērtībā), tās atjaunošanai un piemērošanai kultūras procesu norisēm, ar citiem Kultūras departamenta uzsāktajiem un plānotajiem finansiālajiem liela apjoma kultūras projektiem - Kultūras pils „Ziemeļblāzma” kompleksa projektēšanas darbu uzsākšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, multifunkcionālā kultūras centra projekta darbu uzsākšanu un vēsturisko „Sarkano spīķeru” kvartāla kultūrvides izveidošanu perspektīvā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, jaunas kultūrizglītības iestādes plānošanu Zaļenieku ielā Nr.21 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā, Ziepniekkalnā u.c., Kultūras departaments atzina esošās ēkas Turgeņeva ielā 23 apjomu par nepietiekamu plašākas kultūras pieejamības veidošanai.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, aicinām Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteju:

1) lemt par nepieciešamību iegādāties ēku Rīgā, Turgeņeva ielā 23 Rīgas pašvaldības īpašumā kultūras funkcijas nodrošināšanai,

2) izskatīt jautājumu par iespējamu kvartāla starp Turgeņeva, Riepnieku, Dzirnavu un Puškina ielām, uz kura atrodas vērtīgi pilsētbūvniecības objekti (19.gs sākuma koka Dzīvojamā ēka, 19.gs beigu un 20.gs sākuma Art deco stilā celtās mehāniskās darbnīcas) attīstīšanu par Rīgas pilsētas mēroga kultūrvidi.

 

Pielikumā: Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 15.05.2008. vēstule uz 4 (četrām) lapām.

 

Departamenta direktore                                                                                               D. Čivle

 

Atzinums par ēku Rīgā, Turgeņeva ielā 23.doc.