Sākumlapa > Tēmas > Personas
Antons Kolotijevskis

Antons Kolotijevskis

Antons Kolotijevskis (1917. g. 19. augustā  Poltavas guberņā, Krievijas impērijā – 1982. g. 4. janvārī, Rīga, Latvijas PSR) – ievērojams zinātnieks, ģeogrāfs, speciālists ekonomiskajā ģeogrāfijā, Latvijas Valsts Universitātes profesors (1951–1982), Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts

Antons Kolotijevskis dzimis 1917. gada 19. augustā Poltavas guberņā, Ukrainā. Beidzis Maskavas Valsts pedagoģiskā institūta Ģeogrāfijas fakultāti (1939), Lielā Tēvijas kara dalībnieks. Mācījās neklātienes aspirantūrā PSRS ZA Ģeogrāfijas institūtā (1946-1949), vienlaikus strādājot par ekonomistu Hidroenerģētiskās celtniecības projektēšanas institūtā, pēc tam par zinātnisko līdzstrādnieku Ģeogrāfijas institūtā.

1950. gadā aizstāvēja ģeogrāfijas zinātņu kandidāta disertāciju.

1951. gadā A. Kolotijevskis sāka strādāt Latvijas Universitātē par Ģeogrāfijas fakultātes Ekonomiskās ģeogrāfijas katedras vadītāju, ko vadīja līdz 1980. gadam.

1969. gadā PSRS ZA Ģeogrāfijas institūtā sekmīgi aizstāvēja ģeogrāfijas zinātņu doktora disertāciju par ekonomiskās rajonēšanas teorētiskiem jautājumiem un metodēm.

Strādājot universitātē, A. Kolotijevskis veiksmīgi apvienoja mācību procesu ar zinātnisko darbu. Studenti atceras, ka pasniedzēja lekcijas izcēlās ar zinātniskās domas dziļumu un oriģinalitāti, viņš lasīja lekciju kursus aizrobežu valstu ekonomiskajā ģeogrāfijā, ievadu ekonomiskajā ģeogrāfijā u. c. A. Kolotijevskis visus gadus vadīja studentu prakses, ekonomiskai ģeogrāfijai veltītās ekspedīcijas, diploma un kursa darbus, strādāja ar aspirantiem. Viņš bija zinātnieks un pasniedzējs ar plašu interešu loku, izvirzīja daudz jaunu un auglīgu ideju dažādās ģeogrāfijas nozarēs, par ko iemantoja gan studentu, gan kolēģu cieņu. Īpaši izceļami četri A. Kolotijevska zinātniskās darbības virzieni: teorētiskā ģeogrāfija, ekonomiskās ģeogrāfijas teorētiskās problēmas, ekonomiskā rajonēšana un iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfija. Viņš ir izstrādājis rajonēšanas ekonomiski ekoloģiskās teorijas metodiku un teoriju. Vairāk nekā 100 zinātnisko darbu autors, tostarp fundamentālās monogrāfijas „Ekonomiskās mikrorajonēšanas teorija un prakse”. Savus teorētiskos pētījumus vienmēr saistīja ar Latvijas tautsaimniecības teritoriālās plānošanas praksi, pēc viņa izstrādātās programmas un ar viņa tiešu iesaisti tika izstrādāta Latvijas PSR reģionu ekonomiskās rajonēšanas un attīstības shēma. Viņš ierosināja sarīkot Rīgā starprepublikāniskos Baltijas republiku ģeogrāfu zinātniskos seminārus un vissavienības simpozijus par ģeogrāfijas teorētiskām problēmām.. Daudz darba un enerģijas ieguldīja, būdams XXIII Starptautiskā ģeogrāfijas kongresa (1975-1976) orgkomitejas loceklis, bija ievēlēts par Starptautiskās ģeogrāfu savienības lietišķās ģeogrāfijas komisijas korespondētājlocekli (1964-1968).  

Antons Kolotijevskis mira Rīgā 1982. gada 4. janvārī. Apglabāts Raiņa kapos.

 Ērika Tjuņina

Informācijas avoti:

Profesors Antons Kolotijevskis: personālais literatūras rādītājs.  Rīga: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1977; Ģeogrāfijas zinātņu doktors profesors Antons Kolotijevskis

http://www.biblioteka.lu.lv/par-biblioteku/izstades/virtualas-izstades/gzzf/profesors-antons-kolotijevskis/

М.А. Скоробагатская. Путь навстречу мечте: [о жизни ученого-географа А. М. Колотиевского]   Харьков: Золотая миля, 2008, 159 с. 

 

Ilustrācijas tēmai