DENISA HANOVA PILNS PUBLIKĀCIJU SARAKSTS 2000-2012

 

Dr. art. Deniss Hanovs,

Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes profesors

 

Grāmatas (autoru kolektīvā) / monogrāfijas:

 

1)  Hanovs D. Pilsonības nācija: “Baltijas Vēstnesis 1868. - 1906.” – Rīga: ELPA, 2003. – 246 lp.

2)   Hanovs D., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. – Rīga, 2006. – 100 lp.

3)  Hanovs D. „Šeit, visur un tagad…Globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi, dalībnieki.” – Rīga, Drukātava, 2008. – 334 lp.

4)  Hanovs D., Laicane M., Mihailovs J. Dažādības vadība multietniskā vidē. – Rīga: Drukatāva, 2009. – 189 lp. – RSU atbalstīts projekts

5)   Hanovs D., Jaudzems G., Laicāne M., Mihailovs I.J., Šiliņa B. Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas lingvistiskie aspekti. – Rīga: Microdot, 2010. – 302 lp. 

6)   Cimdiņa A., Hanovs D. (red.) Latvija un latviskais. Nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos. – Rīga: Zinātne, 2010. – 242 lp. (tulkots angļu valodā tajā pašā izdevumā ar nosaukumu: Latvia and Latvians. A people and a state in ideas, images and symbols)

7)  Hanovs D., Tēraudkalns V. Laiks, telpa, vadonis: autoritāra kultūra Latvijā 1934.-1940. –Rīga: Zinātne, 2012. – 326 lp.

8)  Hanovs D., Meņšikovs V., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V., Volkovs V. Iepazisti Eiropu, iepazisti Latviju! Ievads Starpkultūru komunikācijā. – Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012. – 130 lp.

9)  Крумм Р., Ломагин Н. А., Ханов Д. (ред.) Образ Другого — страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной. – Москва: РОССПЭН, 2012. – 206 с.

 

  • Sagātāvota un pieņemta publicēšanai monogrāfija “Dažādības vadība piecās Latvijas pašvaldībās” (tiks izdota 2012. gada rudenī izdevniecībā “Turība” ESF projekta “Savs kaktiņš - savs stūrītis zemes’’ ietvaros (230 lp.)
  • 2012. g. maijā pieņemta publicēšanai monogrāfija autoru kolektīvā: Hanovs D., Teraudkalns V. Ultimate Freedom- No Choice: Authoritarianism in Latvia in the 1930ies (izdevniecība BRILL, Holande)

 

 Zinātniskie raksti

1)  Hanovs D. Rīgas Latviešu biedrība: pretrunīga realitāte?// Latvijas Vēsture 2000 (1/37) 43. – 50.lpp.

2)  Ханов Д. Эстетика латышского национализма. Ритуал и язык. Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – UNESCO, St. Petersburg, 2001. (Nr.11). – 242 – 259 стр.

3)  Hanovs D. Riga 1901 anniversary and Latvian community // Social Sciences and Humanities in Latvia, 4 (33), 2001. – Rīga, Latvijas Universitāte. – 53. – 68.lpp.

4) Ханов Д. «Любовь к отечеству есть дар божий…» О религиозных элементах в культуре национализма в Прибалтике. Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – UNESCO, St. Petersburg, 2001. (Nr.14). 187 –l199 стр.

5) Hanovs D. Women in the Latvian National Movement in the 19th century in the Baltic Provinces. Materials of International Conference „Women in Baltic History”. – Rīga, NIMS, 2002. – pp. 21 – 36.

6)  Hanovs D. Denkmal Peters des Großen. // Rigenser Beiträge drei Essays zur Kulturgeschichte des lettischen Bürgertums zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. - BIAB Berichte Nr.23., 2001. – Berlin. http://openlibrary.org/works/OL5773083W/Rigenser_Beitra%CC%88ge (Library of Congress katalogā) – S. 45 – 78.

7)  Hanovs D. Das alte und das neue Riga. // Rigenser Beiträge drei Essays zur Kulturgeschichte des lettischen Bürgertums zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. - BIAB Berichte Nr.23., 2001. http://openlibrary.org/works/OL5773083W/Rigenser_Beitra%CC%88ge  (Library of Congress katalogā). – S. 5 – 24.

8)  Hanovs D. Das Jubiläum der Stadt Riga im Jahre 1901. // Rigenser Beiträge drei Essays zur Kulturgeschichte des lettischen Bürgertums zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. - BIAB Berichte Nr.23., 2001. – Berlin. http://openlibrary.org/works/OL5773083W/Rigenser_Beitra%CC%88ge (Library of Congress katalogā) – S. 25 – 44.

9)  Hanovs D. Garlieb Helwig Merkel. National Heroes and Rituals // Kultūru krustpunkti Nr. 1. – Rīga, 2004. – 9. – 29.lpp.

10)  Hanovs D. National Movement in Latvia in the 19th century – the nation as a quasi religion // Religion and political Change in Europe – Pisa, Universita di Pisa Italia, 2004. – pp. 131 – 145.

11)  Hanovs D. Globalizācija un publiskās informācijas telpa Latvijā: atbilžu varianti // Bībele: raksti, teksts, kultūrvide 3.– Rīga, 2004. – 126. – 145.lpp.

12)  Hanovs D. Mazākumtautību tiesības – starptautiskā prakse un Latvijas pieredze // Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšana 1. – Rīga, 2004. – 14. – 19.lpp.

13)  Hanovs D. Das bürgerliche Riga: Die Rezeption der baltischen Metropole in der lettischen bürgerlichen Presse am ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Riga im Prozess der Modernisierung. – Marburg, Verlag Herder – Institut, 2004. – S. 124 – 136.

14)  Hanovs D. Kopīgas vērtības etniskās dažādības apstākļos // Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 17. – 21.lpp.

15)  Hanovs D. Mazākumtautību preses loma starpetniskajā dialogā Latvijā.// Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 26. – 40.lpp.

16)  Hanovs D. Mazākumtautību tiesības: starptautiskā prakse un Latvija pieredze.// Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 40. – 46.lpp.

17)  Hanovs D. Neiecietība, diskriminācija un ksenofobija Latvijā – tendences un pieredze. // Hanovs D. (red.)Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. –Rīga, 2005. – 48. – 56.lpp.

18)  Hanovs D. Iecietības veicināšanas komunikatīvie aspekti kultūru dažādības kontekstā Latvijā. // Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 72. – 76.lpp.

19)  Hanovs D. Wer steht draussen vor der Tur? Lettland – Bilanz eines neuen Nachbarn. // Mare Balticum. 2003/2004. – S. 11. – 14.

20)  Hanovs D. „Cēlais ienaidnieks” – musulmaņu kultūras tēli Rietumu mediju diskursā // Hanovs D., Tēraudkalns V. Skulte I. (red.) Antisemitisms un islamofobija Latvijā – pagātnē, aktuālā situācija, risinājumi. – Rīga, 2006. – 39. – 52.lpp.

21)  Hanovs D. Patērētāju kopiena un tās robežas Latvijā – everyone is invited?// Expanding borders: communities and identities. Latvijas Universitāte, 2006. – 148. – 162.lpp.

22)  Vinnika I., Hanovs D. Krievvalodīgie Latvijā: diasporas kultūras atmiņas saturs. // Expanding borders: communities and identities. Latvijas Universitāte, 2006. – 185. – 208.lpp.

23)  Hanovs D. „Es un mans pirkums…” Patērētāja identitāte un zīmolu veidošana Latvijā. // Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti. 2006. – Rīga: RSU, 2007. – 59. – 66.lpp.

24)  Hanovs D. Subkultūra vai kontrkultūra? Pārdomas par protesta kultūrām // Hanovs D. (red.) Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē. – Rīga: Dialogi, 2007. – 9. – 24.lpp.

25)  Hanovs D. Skinhedi pret rasismu! // Hanovs D. (red.) Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē. – Rīga: Dialogi, 2007. – 74. – 84. lpp.

26)  Hanovs D. Globalised Time and Space: Reflexions on New Forms of Mobility. // Pabrik A. (ed.) Effect of Migration on European Political Thought and Decision-Making Process. – Vidzeme University College, 2007. – pp. 11 – 21.

27)  Hanovs D. Citadais- Svešais-Ienaidnieks. // Rēzeknes augstskolas rakstu krājums VII sējums. Filozofija, Vēsture – Rēzekne, 2007. – 21. – 32.lpp.

28)   Hanovs D. „Tikai viņa gara elpu visi ir jutuši…”. Kārlis Ulmanis un politiskais brīnums plašsaziņu līdzekļos. Vadoņa glorifikācijas sākumposms: 1934. gada maijs – 1935. gads. // Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums „Ethnicity in Europe: sociopolitical and cultural processes”.. – Rēzekne, 2008. – 232. – 241.lpp.

29)  Hanovs D. Globalizācijas kritiskie diskursi: neomarksistiskais, konservatīvais un estētiskais antiglobālisms // Daugavpils Universitātes Reģionālais ziņojums 2007 (3). – Daugavpils: Saule, 2008. – 7. – 24.lpp.

30)  Hanovs D. Cita zeme. Latgales reģions K. Ulmaņa autoritārā režīma diskursā par tautas vienotību. Latgale kā kultūras pierobeža. – Daugavpils Universitāte, komparativistikas institūts: Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2008. – 181. – 190.lpp.

31)  Hanovs D. Ievads. Par kultūrām, kopienām un piederību: dialogs mūsdienu Latvijā. // Hanovs D. (red.) Dialogs Latvijā: kultūru dažādība, robežas un saiknes. – Rīga: Akadēmisko programmu aģentūra, 2008. –6. – 11.lpp.

32)   Hanovs D. Reliģiskā dažādība un etniskā identitāte studiju procesā: praktiskās nodarbības un vieslekcijas kā dialoga stiprināšanas līdzeklis. // Akadēmiskās konferences „Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība” rakstu krājums. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība un Eiropas Komisija, 2008. – 31. – 41.lpp.

33)  Hanovs D. Globālie procesi 19. gadsimtā: industrializācija, vides degradācija un sabiedrības kritika Viljama Morisa utopijā. // Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti. 2008. – Rīga: RSU, 2009. – 7. – 13.lpp.

34)  Hanovs D., Mihailovs I.J. Tiesiskā kultūra Latvijā: problēmas un perspektīvas. // Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti. 2008. – Rīga: RSU, 2009. – 197. – 201.lpp.

35)  Hanovs D. Kristīgais konservatīvisms, diskursīva konkurence un seksuālo minoritāšu marginālizācija kibertelpā. Biedrības „No pride” mājas lapas satura analīze. // LU reliģisks un kultūrvēsturisks žurnāls „Ceļš”, Nr. 59. – Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2009. – 91. – 114. lpp. (EBSCO datu bāzē)

36)  Hanovs D. Latvieši un pārējā pasaule...jeb par kultūru dažādību mūsdienu izaicinājumu kontekstā.// Zinātniski-metodisks izdevums „Tagad”, Nr. 2/2008. – Rīga: LVAVA, 2008. –13. – 17.lpp.

37)  Hanovs D. Aristokrāts pārtop par galminieku.. Eiropas aristokrātiskās kultūras iezīmes 17.gadsimtā // Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls I. Rēzekne: Latgales Druka, 2009. 62. – 75.lpp. ISSN 1691-5569,

38)  Hanovs D. Мусульманский мир и арабская культура – гражданские права в современной Латвии.// Еолерантность и нетолерантность в современном мире- C.- Петербург: СпБ Государственный Университет, 2008. – стр.72 – 81

39)  Hanovs D. Vasilijs Češihins (Vetrinskis): „Среди латышей”. Krievu intelektuāļa atmiņas par latviešu dziesmu svētkiem un pilsoniskās sabiedrības fenomenu 19.gs. Baltijas guberņās // Hanovs D. (red.) Atcērēties, aizmirst, izdomāt. Kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21. gs. Latvijā. Rakstu krājums. – Rīga: Drukātava, 2009. –26. – 53.lpp.

40)  Hanovs D. Recognition of Minority Rights and Liberal Paradigm: Is a Third Way Possible? The Case of Latvia. // Ethnicity. Politics of Recognition. 2009 (1). – pp. 46 – 58. (GESIS datu baze)

41)  Hanovs D. Varonis un viņa uzdevumi…Eposs „Lāčplēsis” latviešu 19.gs. nacionālās kustības kontekstā. // Cikls „Latviešu pamattekstu pētījumi” Cimdiņa A., Lāms O. (sastādītāji) Lāčplēša ceļš pasaulē. – Rīga: Zinātne, 2010.g. – 47. – 64.lpp.

42)  Hanovs D. Book review on T, Agarin, M. Brosig (ed.) Minority Integration in Central Eastern Europe: Between Ethnic Diversity and Equality. // Journal of Baltic Studies. – Vol.41, 3, 2010. – pp. 405 – 407.

43)  Hanovs D. Uzvedums „Atdzimšanas dziesma” – politiskā liturģija autoritārajā režimā. // Cimdiņa A., Hanovs D. (red.) Latvija un latviskais. Nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos. – Rīga: Zinātne, 2010. – 91. – 122.lpp. (tulkots angļu valodā tajā pašā izdevumā)

44)  Hanovs D. Bürgerliche Vereinskultur und die lettische nationale Presse. Der Rigaer lettische Verein und die Zeitung „Baltijas Vestnesis” // Jörg Hackmann, Klaus Roth (eds.): Zivilgesellschaft im östlichen und südöstlichen Europa in Geschichte und Gegenwart, München: Oldenbourg, 2011. – S. 141 – 158.

45)  Hanovs D. Society of Spectacle in Latvia. Experts and quality of public sphere: a Latvian perspective. (EBSCO datu bāzē) // Daugavpils Universitāte Reģionālais ziņojums. – Nr. 6 (2010). – 4. – 12. lpp. 

46)  Hanovs D. Слуга как «одушевленный предмет» в аристократической культуре Западной Европы: от античной драмы до «восстания» Фигаро. // Cultural Studies. III. The World of Objects in Literature and Culture. – Daugavpils Universitāte, 2011. – стр. 46 – 56.

47)  Hanovs D. Latvijas autoritārā režīma svētku kultūra // Latgale kā kultūras pierobeža II. – Daugavpils universitāte: Saule, 2011. – 98. – 105.lpp.

48)  Hanovs D. What should be done with the Other? Ethnic Diversity of Integration Policy in Latvia.// Ethnicity, 2011/4 (GESIS datu bazē) – pp. 33 – 54.

49)  Hanovs D. Latvian Parliamentary elections 2011: Virtual Democracy, Flash Mobs and the Rise of „National Alliance” // Ethnicity, 2011/5 (GESIS datu bazē) – pp. 24 – 42

50)  Ханов Д. «Елочная война»: анализ образов «Другого» в политической рекламе в Латвии //Первова И. (ред.) Толерантность и интолерантность в современном обществе в условиях мирового кризиса. – Санкт-Петербург, СпбГУ, 2011. – стр. 63 – 70.

51)  Hanovs D. „Verein aller Letten“ – ideologische Diskrepanzen und symbolische Praxis des Rigaer Lettischen Vereins 1868 – 1906. // Jörg Hackmann (ed.): Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa. Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge. Associational Culture and Civil Society in North Eastern Europe. Regional Features and the European Context, Köln: Böhlau, 2012. – S. 347-386.

52)   Ханов Д. Вождь, враг и война: образы Сталина и Cоветской России в прессе латвийского авторитарного режима. (1934–1940 гг.) // Р. Крумм, Н. А. Ломагин, Д. Ханов. (ред.) Образ Другого — страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной. – Москва: РОССПЭН, 2012. – стр. 79 – 105.

53)  Hanovs D., Volkovs V. Hābermāss Latvijā: novēlota tīkšanas. Priekšvārds. // Hābermass J. Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne. – Rīga: Zinātne, 2012. – 7. – 24.lpp.

54)  Hanovs D., Tēraudkalns V. Denying the other in the Cyber Space: Democracy and Political Culture in Latvia. Analysis of the Internet Campaign “For Mother Tongue” // Ethnicity 2012 1 (6). – pp.4-24.

 

Rediģētie darbi / rakstu krājumi:

 

1)  Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005.

2)  Hanovs D., Tēraudkalns V. Skulte I. (red.) Antisemitisms un islamofobija Latvijā – pagātnē, aktuālā situācija, risinājumi. – Rīga, 2006.

3)  Hanovs D. (red.) Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē. – Rīga: Dialogi, 2007.

4)  Hanovs D. (red.) Dialogs Latvijā: kultūru dažādība, robežas un saiknes. – Rīga: Akadēmisko programmu aģentūra, 2008.

5)  Hanovs D. (red.) Atcerēties, aizmirst, izdomāt. Kultūru un identitāšu biogrāfijas 18.-21. gs. Latvijā. Rakstu krājums. – Rīga: Drukātava, 2009.

6)  Cimdiņa A., Hanovs D. (red.) Latvija un latviskais. Nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos. – Rīga: Zinātne, 2010 (izdots arī angļu valodā ar nosaukumu: Latvia and Latvians. A people and a state in ideas, images and symbols). – Rīga: Zinātne, 2010

7)  Крумм Р., Ломагин Н. А., Ханов Д. (ред.) Образ Другого — страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной. – Москва: РОССПЭН, 2012.

 

Raksti, kas ir sagātāvoti, iesniegti un pieņemti publicēšanai 2012.gadā:

Hanovs D. Deja kā griba un reprezentācija. (plānots publicēt RSU rakstu krājumā “Deja, kustība un ķermenis dažādos kontekstos”), 2012.gadā.

Hanovs D., Tēraudkalns V. Radicalization in the cyber space.  (plānots publicēt žurnālā ETHNICITY 1/2012).

Ханов Д. Конструирование русской идентичности в интернет-кампании «За родной язык»: новый национализм диаспоры? (plānots publicēt St. Pēterburgas valsts universitātes rakstu krājumā “Tolerance un  netolerance”) 2013.gadā.

 

Raksti, kas sagatāvoti iesniegšanai līdz 2012. gada jūnija sākumam:

Hanovs D. Starpdisciplinaritātes izaicinājumi pēc kultūras pagriezieniem Latvijā: jaunus tematus sagaidot (žurnālam Letonika)