Council of the Grebenshchikov Community

Council of the Grebenshchikov Community

Council of the Grebenshchikov Community of Old Believers in Riga in 1938. From left to right, sitting; M. G. Lashkov, P. L. Aksenov, President of the Community V. G. Kudryachev, instructor L. S. Murnikov, Vice-president K. Y. Yeremeyev, I. F. Yupatov: standing; A. G. Nitavsky, P. I. Maslyakov, D. T. Klimov, Ya. A. Vlasov, I. N. Zavoloko, Ye. G. Kudryachev, G. M. Zubov.