Otra Ivana Zavoloko piemiņas prēmijas un konkursa NOLIKUMS

 

12.10.2012

 

1. Konkurss pretendēšanai iegūt I. Zavoloko piemiņas Prēmiju (turpmāk tekstā Konkurss un

    Prēmija) nodibināts:

1.1. Latvijas vecticībnieku vēstures, garīgās kultūras mantojuma un tradīciju jaunu pētījumu atbalstam un jaunu pētnieku iesaistīšanai šajās tēmās;

1.2.vecticībnieku kultūrvēsturiskās pieredzes popularizēšanai, vecticībnieku   pašapziņas veidošanās veicināšanai, senču un izcilu vecticības darbinieku 

piemiņas saglabāšanai.

2.  Prēmijas dibinātāji un Konkursa organizatori:

          Rēzeknes vecticībnieku Kapu draudze;

          Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze;

          Daugavpils Pirmā Jaunbūves vecticībnieku draudze;

          Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs.

3.  Prēmijas dibinātāji veido Aizbildņu Padomi un veido speciālu Prēmijas fondu no saviem un

     piesaistītiem līdzekļiem.

4.  Prēmiju Fonds tiek veidots no avotiem, kas nav pretrunā Latvijas Republikas likumiem un

     normatīvajiem aktiem.

5.  Latvijas Vecticībnieku biedrība un Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs veic   

     Konkursa  

     norises un Prēmijas pasniegšanas organizatoriski administratīvās funkcijas.

6.  Aizbildņu Padome izmanto speciālu norēķinu kontu un saskaņā ar Prēmiju fondā uzkrātajiem  

     līdzekļiem un Konkursa organizēšanai nepieciešamajiem administratīvajiem izdevumiem katru

     gadu sastāda izdevumu, to skaitā arī Prēmijas lieluma, tāmi.

7.  Aizbildņu Padome katru gadu apstiprina Konkursa tāmi.

8.  Konkurss notiek divās grupās:

       - vidusskolu 10.–12. klašu skolēniem;

       - studentiem, jaunajiem pētniekiem un garīgās skolas klausītājiem

9.  Konkurss notiek vienu reizi gadā un to izsludina Aizbildņu Padome Konkursa Nolikumu un tā   

     noteikumus organizatori publicē presē un ievieto internetā.

10. Aizbildņu Padome katru gadu apstiprina Ekspertu komisiju, kuras sastāvā ir garīgās personas,

     pētnieki un pedagogi.

11. Aizbildņu Padome ik gadu izskata Konkursa Nolikumu un tā noteikumus un nosaka konkursa

      darbu iesniegšanas termiņus.

12. Konkursam izvirzītie pētnieciskie darbi līdz 2013.gada 1.jūnijam jāiesniedz Rīgā, Maskavas

      ielā 116, LV-1003, Latvijas Vecticībnieku biedrībā un elektroniskā veidā   lvb@starover.lv

13. Konkursam pieteikto pētniecisko darbu galvenās prasības:

13.1.  Darbiem jābūt saistītiem ar vienu vecticības izpētes virzienu:

         vecticībnieku draudzes; pazīstami vecticības darbinieki; vecticības ģenealoģija;         

          vecticībnieku kultūras un vēsturiskā pieredze, tradīcijas; vecticībnieku loma

          sabiedriskajā, politiskajā un saimnieciskajā dzīvē; Latvijas vecticības vēsture.

13.2.   Konkursa darbos jābūt  zinātniski pētnieciskai pieejai un jāizmanto  valsts   un privāto arhīvu dokumenti, lauka pētījumu pieraksti, fotogrāfijas, literatūras avoti. Visiem darbā izmantotiem avotiem noteikti jānorāda atsauces.

13.3. Konkursa darbi jānoformē atbilstoši zinātniskām publikācijām izvirzītajām prasībām.

13.4. Konkursa darbam jābūt rakstītam  tikai lapas vienā pusē uz baltām A4 formāta lapām.

Šrifts 14 Times New Roman Normal vai Calibri ar 1,5 intervālu starp rindiņām.  

13.5. Teksta apjoms bez pielikumiem 15–70 lappuses. Titullapā jānorāda konkursa   nosaukums, pētnieciskā darba tēma, autora vārds un uzvārds, mācību iestādes (vai citas  zinātniskas institūcijas) nosaukums, kontaktadrese, e-pasta adrese, pedagoga-konsultanta vai  zinātniskā vadītāja (ja, rakstot konkursa darbu, ir bijusi zinātniskā vadība) vārds, uzvārds,  ieņemamais amats, kā arī  pilsēta un darba uzrakstīšanas gads.

13.6.Konkursa darbi var būt rakstīti latviešu vai krievu valodā.

14.Konkursam iesniegto pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji:

1. darba mērķu un uzdevumu formulējums (10 balles);

2. pētījuma satura loģika un izklāsta secība  (10 balles);

3. pētījuma rezultātu konkrēts un skaidrs formulējums (10 balles);

4. secinājumu pamatojums un  argumentācija   (10 balles);

5. pētījuma novitāte un  pētnieciskās pieejas oriģinalitāte (10 balles);

6. satura izklāsta nevainojamība un valodas stils (10 balles);

7. kompetence pētījuma jomā (pētījuma problēmas izpratne; izmantotās literatūras atbilstība konkrētajai tēmai un izmantošanas pakāpe konkursa darbā; autora uzskatu brīvs izklāsts) (10 balles).

Vērtēšanas rezultāti tiek summēti, ja  iznākumā ir vienāds punktu skaits, izšķirošais ir punktu skaits, kāds iegūts pēdējā kritērija vērtējumā.

15.  Ekspertu komisija divu mēnešu laikā izvērtē iesniegtos darbus. Katrā grupā tiek noteikti laureāti – 1., 2. un 3. vietas ieguvēji.

16.  Ekspertu komisijas lēmumu apstiprina Aizbildņu Padome

17. Par īpašiem nopelniem autoriem var pasniegt I. Zavoloko medaļu, viņu pētījumus var publicēt „Pomorskij Vestņik” vai citos vecticībnieku izdevumos.

18. Uz Konkursa noslēguma – rezultātu apkopošanas un Prēmiju pasniegšanas – pasākumu organizētāji uzaicina visus Konkursa dalībniekus, viņu zinātniskos vadītājus un konsultantus. Konkursa laureātiem tiek ierosināts iepazīstināt klātesošos ar savu darbu, uzstājoties ar referātu.

 

 

Rēzeknes vecticībnieku Kapu draudzes padomes priekšsēdētājs,

Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centra vadītājs                                      V. Nikonovs

 

Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes

padomes priekšsēdētājs                                                                                             A. Lotko

 

Daugavpils Pirmās Jaunbūves vecticībnieku draudzes

padomes priekšsēdētājs                                                                                       t. Aleksijs Žilko

 

Latvijas Vecticībnieku biedrības

valdes priekšsēdētājs                                                                                                 I. Ivanovs

 

Aizbildņu Padomes priekšsēdētājs Vladimirs Nikonovs

Aizbildņu Padomes priekšsēdētāja vietnieks Illarions Ivanovs

Koordinatori:

Irīna Šurmele - Aizbildņu Padomes sekretare – m.t.29944004 e-pasts: lvb@starover.lv

Ilona Butjankova - Aizbildņu Padomes sekretare – m.t.26481642, e-pasts: ilona.butjankova@inbox.lv

Pēc tēmas

Ivans Zavoloko